پناهندگی – از درخواست تا تصمیم

Asyl – från ansökan till beslut – dari

1

درخواست

 

 •   ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرﻣﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺎم، ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻮری ﮐﻨﯿﺪ.
 •  ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد ھﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت ھﻮﯾﺖ اراﺋﮫ دھﯿﺪ.
 •  Migrationsverket (ادارۀ ﻣﮭﺎﺟﺮت) از ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺲ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﯾﺎ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﯾﺎ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 •  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن، اﯾﻨﮑﮫ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ، ﭼﺮا وطﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن آﻣﺪه اﯾﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﻔﺖ. 
 •  اﮔﺮ ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت  ﻣﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺪھﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. 
 •  ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ، اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ، ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮای اطﻔﺎل ﺗﺎن اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

2

آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ

 •  ﭘﺲ از اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد، ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﮫ اﺳﻨﺎد، ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻔﺘﯿﺶ ھﺎ درﺑﺎره اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
 •  ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ داده اﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺿﺮورت ﺑﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد. درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق دارد.
 •  ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت از دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 •  اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺿﺮوری اﻋﻼم ﮐﺮد، آﻧﮭﺎ وﮐﯿﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 •  اﮔﺮ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺜﻼً در ﻣﻮاردی ﺿﺮور اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﻨﺎد ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده اﯾﺪ.

3

اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ

 •  ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻟﯿﻦ ھﺎﯾﯽ طﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد زﻣﺎن زﯾﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

4

ﺣﮑﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ

 • وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺣﮑﻤﯽ را ذرﯾﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
  اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﮫ در ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ آدرس ﺷﻤﺎ را دارﯾﻢ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺣﮑﻢ را ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ. 

5

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ

 •  ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ و ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﮭﺪات ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺪم ﭘﻨﮭﺎﻧﮑﺎری ھﺴﺘﯿﺪ. ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ  ھﺴﺘﻨﺪ.
 •  اﮔﺮﺑﮫ وﮐﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮورت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ وﮐﯿﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 •  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ، از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ، ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻋﻮدت ﺑﮫ وطﻦ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻓﺎﻣﯿﻞ، وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯽ  و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ وظﯿﻔﻮی ﺗﺎن ﺳﺆال ﻣﯽ ﺷﻮد.
 •  ﺷﻤﺎ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ و اراﺋﮫ اﺳﻨﺎدی، در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن، ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ھﺴﺘﯿﺪ.
 •  ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ را، ﮐﮫ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ اراﺋﮫ داده اﯾﺪ آرﺷﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 •  در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدﮔﯽ، ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﺻت ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﭘروﺳﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟرت ﺳوﯾدن اﺳت داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اطﻔﺎل 

ھﻤﮫ اطﻔﺎل ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن را دارﻧﺪ. اطﻔﺎل ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد دارﻧﺪ. دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ اطﻔﺎل ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ - ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ طﻔﻞ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ طﻔﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت، ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ را ﺑﺎ ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻮغ و وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﯽ طﻔﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ دھﺪ. طﻔﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﮫ در طﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﮐﻼن ﺳﺎﻟﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد در طﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. 

6

ﺗﺼﻤﯿﻢ

 • ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ و اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ھﻮﯾﺖ ﺗﺎن اراﺋﮫ داده اﯾﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ و داﻧﺶ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ وطﻦ ﺗﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. 
 • ﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﮫ
  آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، آﯾﺎ اظﮭﺎرات وﺿﻌﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯿﺪھﺪ.
 •  اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎھﯽ درﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ادارۀ  ﻣﮭﺎﺟﺮت و اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

Last updated: