خود را معرفی کنید

Berätta vem du är – dari

برای آنکه ادارهٔ امور مهاجرت بررسی نماید که آیا شما مستحق پناهندگی هستید یا خیر، باید شما ابراز کنید که شما کی و از کجا هستید. شما باید هویت خود را توسط ارائه اسناد هویت و اطلاعات قابل اعتماد و موثق مشخص کنید.

بهترین شیوه برای اینکه نشان دهید که شما کی و از کجا هستید اینست که پاسپورت یا تذکره کشور اصلی خود را ارائه کنید. پاسپورت یا تذکره تان باید از طرف مقامات دولتی کشور اصلی تان صادر شده و عکس تان در آن نصب باشد. اسناد هویت باید حاوی نام، تابعیت و تاریخ تولد تان باشد. شما باید اسناد هویت خود را هنگام درخواست پناهندگی تقدیم کنید.

اگر شما پاسپورت یا تذکره ندارید

اگر شما هنگام درخواست پناهندگی پاسپورت یا تذکره تقدیم نکنید، به شما وظیفه داده میشود تا اسناد هویت را فراهم آورید. در این وظیفه تحریر میگردد که شما باید کدام اسناد را تقدیم کنید و اینکه در ظرف چقدر مدت زمان باید این کار را انجام دهید.

اگر شما اسناد دیگری دارید که هویت تان را نشان میدهند بطور مثال جواز رانندگی، تصدیق تولدی، سند تابعیت یا ترخیص، باید آنرا تحویل دهید. فقط اینگونه اسناد برای اثبات هویت تان کفایت نمیکند ولی چندین اسناد همراه با سخن های تان در مورد سابقه و کشور اصلی تان میتواند در راستای ظاهراً موثق ساختن هویت تان کمک کند.

اگر شما در عرصه تشخیص هویت تان همکاری کنید، فرصت خواهید داشت در جریان طی مراحل درخواست پناهندگی تان کار کنید. در چنین صورت شما مستثنی از مکلفیت داشتن اجازهٔ کار (AT-UND) خواهید بود.

در مدت زمان پناهجویی کار کنید

مسئولیت فراهم آوری اسنادی که هویت تان را مشخص کند، بعهده شماست. اگر شما دچار مشکل در راستای فراهم آوری اسناد هویت هستید باید به ادارهٔ امور باید مهاجرت نشان دهید که شما تلاش میکنید. اگر شما نمیتوانید نشان دهید که شما در راستای فراهم آوری اسناد هویت سعی و کوشش کرده اید احتمال دارد ادارهٔ امور مهاجرت پول روزانه تان را کاهش دهد.

در مورد پول روزانه و مساعدت مالی بیشتر بخوانید

اگر شما نمیتوانید هویت خود را اثبات کنید

دریافت اجازه اقامت در سویدن باوجود آنکه هویت خود را مشخص نکرده باشید، امکان پذیر است. احتمال دارد ارائه اطلاعات قابل اعتماد و موثق در باره اینکه شما کی و از کجا هستید، کفایت کند.

ولی اگر شما فاقد پاسپورت یا تذکره از کشور اصلی تان هستید در آنصورت اخذ تابعیت سویدن بیشتر طول خواهد کشید زیرا معیار ها و مقتضیات اثبات کردن هویت هنگام درخواست تابعیت سویدن نسبتاً سختگیرتر اند.

در مورد اثبات هویت در حین درخواست تابعیت سویدنی بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

ارائه اطلاعات نادرست در مورد هویت خود قانوناً جرم محسوب میشود. اگر آشکار شود که شما اسناد هویت تقلبی یا اطلاعات نادرست در مورد هویت خود ارائه کرده اید در آنصورت ادارهٔ امور مهاجرت میتواند اجازه اقامت تان را فسخ نموده به اخراج شما از کشور اقدام نماید.

Last updated: