چگونه میتوان به پناهندگی درخواست کرد

Så här ansöker du om asyl – dari

در صورتیکه شما میخواهید به پناهندگی در کشور سوئد درخواست کنید شما نیاز به رفتن به نمایندگی مهاجرت بمظور تسلیمی درخواست خویش دارید. این ناممکن هست که قبل از رسیدن به سوئد درخواست کنید.

گر شما با پولیس سرحدی در هنگام داخل شدن به کشور سوئد مقابل میشوید شما باید به آنها بگویید که شما میخواهید به پنهاندگی درخواست کنید. پولیس های سرحدی، بطور مثال، در مناطق کنترول پاسپورت در میدان هوایی بین المللی، در ترمینال های کشتی و خط آهن و موتر های مسافربری که به سوئد وارد میشوند، وجود دارد. پولیس سرحدی از شما بعضی سوال های را پرسان خواهد کرد و سپس شما را به نمایندگی مهاجرت، جاییکه شما درخواست خود را تسلیم میکنید، راجع خواهد کرد.

اگر شما هم اکنون در سویدن قرار دارید باید خود تان اقدام نموده با ادارهٔ امور مهاجرت ارتباط بگیرید. شما می توانید در یکی از بخش های درخواستی واقع گوتنبرگ، یا استوکهلم به درخواست پناهندگی بپردازید.

اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چرا باید هویت خود را تعریف کنید در اینجا بخوانید  (به انگلیسی)

نمایندگی مهاجرت درخواست شما را ثبت خواهد کرد

هنگامیکه شما درخواست به پناهندگی میکنید شما باید در مورد خود، در مورد اینکه چرا میخواهید به پناهندگی درخواست کنید، و چگونه به سوئد آمده اید معلومات دهید. 

شما باید خود را معرفی کنید

درصورتیکه شما پاسپورت یا کدام مدرک هویت داشته باشید شما باید بخاطر ثابت کردن هویت خویش به آنها تسلیم کنید: اسم شما چیست، تاریخ تولد شما، و شهروند کدام کشور هستید. این ضروری میباشد که شما هویت خود را بمنظور اینکه نمایندگی مهاجرت تصمیم درست بگیرد واضح سازید.

در صورتیکه شما قادر به فراهم نمودن مدرک برای هویت نمیباشید شما باید از راه های دیگر هویت خود را ثابت سازید. متیوانید، بطور مثال، با استفاده از کارت تولد، مدرک ثبت نام نظامی فامیلی، ویا نکاح خط ثابت سازید. این گونه مدارک به تنهایی هویت شما را ثابت کرده نمیتوانند، اما بعضی اوقات بعضی مکتوب ها با هم دیگر قابل قبول برای ثابت کردن هویت شما میباشند.

در مورد این که چرا باید هویت خود را ثابت بسازید بیشتر آگاه شوید

نمایندگی مهاجرت شما را منحیث پناهجو با استفاده از اسم و دیگر معلومات شما در مدارک هویت شما ثبت خواهد کرد. به این معنی است، بطور مثال، اینکه اشخاص با تغییر جنسیت با نام و جنس که در وقت تولد تعیین شده ثبت خواهند شد. متاسفانه، قوانین سوئد ما را اجازه نمیدهد که شما را به یک نام دیگر ثبت کنیم، اما اگر شما میخواهید که اسم و یا ضمیر دیگر داشته باشید باید به ما اطلاع دهید، و ما این را در یادداشت درج خواهیم کرد. همچنان نظر خوب خواهد بود اگر اینکه شما در این مرحله به ما یادآور شوید که شما نیاز به ترجمان، مشاور و یا محقق با جنس خاص دارید، و یا اگر نمیخواهید که یک اطاق را با دیگر پناجویان با جنس خاص شریک سازید.

عکس و نشان انگشت شما گرفته خواهد شد

هنگامیکه شما به پناهندگی درخواست میکنید، عکس و نشان انگشت شما گرفته خواهد شد. عکس شما در ثبت نام نمایندگی مهاجرت درج خواهد شد شد و در کارت پناهجو که منحیث این که شما پناهجود شناخته شودید دریافت میکنید، استفاده خواهد شد. اطفال زیر سن شش سالگی نیاز به نشان انگشت ندارند.

نشان انگشت بخاطر چک کردن این که شما به پناهندگی در دیگر کشور های شنگن درخواست کرده اید یا خیر و یا اگر اجازه اقامت در کشور های شنگن داشته باشید، استفاده خواهد شد. در صورتیکه نشان انگشت نشان دهد که شما در دیگر کشور در راه شما به سوئد ثبت نام شده اید، ویا اینکه شما به پناهندگی در دیگر کشور درخواست کرده باشید، نمایندگی مهاجرت مشخص خواهد کرد که کدام کشور باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. بخاطر  مشخص ساختن این کار، مقررارت دولبین اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد.

چک نشان انگشت برای اطفال زیر سن 14 صورت نمیگیرد.

در مورد مقررات دوبلی بیشتر آگاه شوید (به انگلیسی)

مصاحبه برای درخواستی

هنگامیکه شما عکس و نشان انگشت خود را تسلیم نمودید شما با تحقیق کننده باید ملاقات کنید.  با کمک یک ترجمان شما خود را معرفی خواهید کرد، دلیل ترک گفتن کشور خود را خواهید گفت و اینکه چگونه به سوئد آمده اید. همچنان در باره فامیل و صحت شما پرسیده خواهد شد.

در صورتیکه شما معیوب میباشید، یعنی توانایی کاسته شده فزیکی، روانی و فکری میداشته باشید، شما باید به نمایندگی مهاجرت یادآور شوید. در صورتیکه معیوبیت شما در صحبت کردن شما با نمایندگی مهاجرت در هنگام درخواستی به پناهندگی مشکل ایجاد میکند، شما حق کمک را دارید. شما حق جای بودوباش که شامل نیازمندی های شما میباشد دارید.

به شما معلومات در رابطه به پروسه پناهندگی فراهم خواهد شد- که مرحله بعدی چی میباشد و شما چی نیاز خواهید داشت. همچنان شما معلومات در مورد مسایل عملی مانند حقوق شما در محل بودوباش، حمایت اقتصادی، مراقبت صحی، و تحصیلات برای اطفال شما فراهم خواهد شد.

در قدم اول شما باید خود را در هنگام که شما به تصمیم منتظر میباشید حمایت اقتصادی کنید. در صورتیکه شما پول دریافت نمیکنید و دیگر خدمات نمیداشته باشید، شما میتوانید به حمایت اقتصادی از طرف نمایندگی مهاجرت درخواست کنید.

بعدً شما به تحقیقات  پناهندگی خواسته خواهید شد که شما به ما در مورد اینکه چرا شما فرار کرده اید و چی فکر میکنید که اگر دوباره برگردید معلومات خواهید داد.

درخواست های آشکاراً بی بنیاد

واضح است که جای دیگر نیست که به شما پناهندگی فراهم کند، تحقیق کننده واضح خواهد کرد که نمایندگی مهاجرت دلایل شما را به پناهندگی در نظر نمیگیرد، و یک تصمیم در مدت چند هفته اتخاذ خواهد شد. در صورتیکه شما هیچ دلیل معتبر به پناهندگی نداشته باشید، شما یک تصمیم به رد دخولی با اجراات موثر فوری دریافت خواهید کرد.

در مورد اینکه دریافت رد ورود با اجراات موثر فوری چی معنی میدهد بیشر آگاه شوید

بعد از تسلیمی درخواستی شما

یک تحقیق کننده تمام مکتوب های شما را، چی چیز های که به نمایندگی مهاجرت گفته اید، و نشان انگشت شما چی نتیجه دارد را بررسی خواهد کرد. تحقیق کننده بر اساس معلومات فراهم شده تصمیم به تمدید تحقیقات ضرورت در پرونده شما خواهد گرفت. تمام درخواست ها مختلف بوده و از این لحاظ نیاز به میزان تحقیقات مختلف دارد.

تحقیق کننده درخواستی شما را به تحقیقات مسلسل آماده خواهد ساخت. این میتواند شامل دریافت معلومات از نمایندگی های دیگر دولت ها باشد. در صورتیکه میخواهید در درخواستی خود معلومات اضافه کنید، تحقیق کننده با شما به تماس خواهد شد. این گونه معلومات اضافی میتواند، بطور مثال، ضرورت باشد اگر اینکه شما مکتوب هویت را با درخواستی خود فراهم نکرده باشید.

انتظار به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی

بررسی می نماید که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا خیر، در اینجا بسر ببرید.

تا اینکه شما به مصاحبهٔ بررسی درخواست پناهندگی فراخوانده شوید، امکان دارد وقت زیادی بگیرد. آن هنگام باید به شما فرصت داده می شود تا شرح دهید که چرا خواهان پناهندگی در سویدن هستید، سرگذشت خود را تعریف کنید و اینکه شما چه گمان دارید که در صورتی که مجبوراً به کشور اصلی خود بازگشت نمایید، به چه شرایط احتمالی مواجه خواهید شد. مدت انتظار می تواند از فرد تا فرد دیگر نیز تفاوت کند.

قبل از اتخاذ تصمیم در پرونده تان احتمال دارد شما به چندین مصاحبه خواسته شوید. از شما انتظار می رود که به اوقات مراجعه که ادارهٔ امور مهاجرت برایتان اختصاص داده است، حاضر شوید. ما در قسمت وقت به کمبود مواجه استیم و از این رو اگر وقت ملاقات تان را مجبوراً تغییر دهیم، امکان دارد شما به تصمیم در پرونده تان بیشتر انتظار بکشید.

از آدرس خود اطلاع دهید

اگر نقل مکان کنید باید اداره مهاجرت را از آدرس جدید تان در جریان بگذارید تا بتوانیم وقتی که نوبت مصاحبه بررسی یا دیگر ملاقات تان فرا برسد با شما تماس برقرار نمایم. پست خود را باقاعده بخوانید تا کدام اطلاع از ادارهٔ امور مهاجرت را از دست ندهید.

تمدید اجازهٔ اقامت

اگر شما دارای اجازه اقامت موقت هستید و می خواهید در سویدن بمانید باید قبل از ختم مدت اعتبار آن به درخواست تمدید اجازهٔ اقامت بپردازید. اگر تاکنون نیازمند پناه باشید، احتمال دارد اجازۀ اقامت تان تمدید شود. همچنین اگر شما دلایل دیگر برای ماندن در سویدن را داشته باشید، می توانید اجازه اقامت را دریافت کنید.

در باره اقدامات لازم برای تمدید اجازه اقامت بیشتر بخوانید  (به انگلیسی)

فیلم در مورد جریان اینترویو

Last updated: