در صورتیکه شما میخواهید و یک طفل با یک شخص در کشور سوئد دارید

Om du har eller väntar barn med någon i Sverige – dari

در صورتیکه شما یک طفل دارید که شهروند کشور سوئد میباشد و یا کسی که اجازه اقامت در سوئد را دارد، در بعضی  حالات شما میتوانید اجازه اقامت را بخاطر قرابت شما با طفل بدست بیآورید.

بطور معمول یک شخص که میخواهد با اعضای فامیل خود در سوئد زندگی کند باید به اجازه اقامت در سفارت کشور سوئد و یا کنسولگری عمومی در کشور خود و یا در کشور که اجازه اقامت را دارد، درخواست کند. اجازه اقامت باید قبل از امدن به کشور سوئد تایید گردد.

در مورد این که چی چیز ها برای دریافت اجازه اقامت بخاطر یکجا شدن با فامیل در سوئد نیاز میباشد بیشتر آگاه شوید (به انگلیسی)

درخواستی برای اجازه بدون ترک گفتن کشور سوئد

در صورتیکه که شما به پناهندگی درخواست کرده باشید و میخواهید که یک طفل با یک شخص در سوئد باشد، در بعضی حالات شما میتوانید به اجازه اقامت بدون ترک گفتن کشور سوئد دریافت کنید. این در صورتی قابل اجرا میباشد که اگر شما یک طفل با اجازه اقامت سوئدی داشته باشید و یا شهروند کشور سوئد باشد، و یا اگر شما میخواهید با طفل که شهروند سوئد ویا با اجازه اقامت دایمی، یک شخص دیگر باشد.

اگر شما میخواهید بدلیل این که از طفل خود جدا نشوید در کشور سوئد زندگی کنید، شما باید به نمایندگی مهاجرت در مورد وضعیت فامیل خویش اطلاع دهید. یک خط بنوسید که وضعیت طفل شما، و یا طفل شما که بدنیا نیآمده باشد را واضح سازد واضح سازید که چرا شما نمیتوانید از طفل خود جدا شوید بخاطر اینکه به کشور خود رفته و به اجازه اقامت از آنجا درخواست کنید، و اسناد رسمی در مورد حاملگی خود فراهم سازید. همچنان فورم "درخواستی برای اجازه اقامت در کشور سوئد، شماره فورم 161011" را خانه پری کنید.

درخواست برای اجازه اقامت در سوئد، شماره فورم 161011 (به انگلیسی) Pdf, 869.6 kB, opens in new window.

میتوانید وضعیت فامیل خود را به نمایندگی مهاجرت در هر وقت هنگامیکه شما در کشور سوئد هستید، بدون در نظر گرفتن این که طفل شما بدنیا آمده باشد، و یا این که شما درخواستی را به نمایندگی مهاجرت یا دادگاه مهاجرت تسلیم کرده باشید، شرح دهید.

در مورد این که چی باید کرد اگر تصمیم برای رد دخولی و یا مسترد دریافت گردد که که دیگر قابل درخواست نباشد، اما شما خواهان بودن در کشور سوئد بخاطر قرابت با طفل خود باشید بیشتر آگاه شوید

Last updated: