مقررات پناهندگی

Asylregler – dari

اگر شما خواهان محافظت در سوئد هستید، شما باید درخواستی برای پناهندگی را یا به پولیس سرحدی در هنگام دخولی در سوئد تسلیم شوید، و یا هم به یکی از بخش های درخواستی نمایندگی مهاجرت بدهید.

نمایندگی مهاجرت سوئد نمیتواند درخواستی پناهندگی شما را که به سفارت سوئد تسلیم شده است، تایید نماید. در صورتیکه شما قادر به آمدن در سوئد به بخاطر درخواست حفاظت نیستید، شما میتوانید به ملل متحد UNHCR مراجعه کنید.

مقررات شهر دوبلین در رابطه به بازرسی درخواستی  که در اعضای کشور های اروپایی ذکر گردیده است تصمیم میگیرد.

در مورد مقررات شهر دوبلین بیشتر آگاه شوید (به انگلیسی)

پناهجویان

پناهنده یک شخصی است که عازم سوئد میگردد و به محافظت (پناهندگی) در اینجا درخواست میکند، اما درخواستی آن تا هنوز تحت بررسی قرار نگرفته باشد.

دلایل برای بدست آوردن اجازه اقامت پناهنگان

کشور سوئد قرارداد ملل متحد UN را دررابطه به شرایط مهاجرین امضأ کرده است. به این معنی که، در بین دیگر کار ها، کشور سوئد درخواستی هر پناهنده را جداگانه بررسی خواهد نمود.

بررسی جداگانه شامل در نظر گرفتن هویت جنسیتی درخواست کننده (همجنس گرا، دارای خصوصیات هر دوجنس، و تغیر جنس) میباشد.

کشور سوئد اجازه اقامت را به شخصی که نظر به مقررات ملل متحد UN مهاجر است، همچنان به کسی که نیاز به "حفاظت کمکی" نظر به مقررات کشور های اروپایی دارد، تقدیم خواهد کرد.

مهاجر

نظر به شرایط مهاجرین در قرارداد ملل متحد UN، قوانین کشور سوئد و مقررات کشور های اروپایی، یک شخص منحیث مهاجر هنگامه در نظر گرفته میشود که آنها دلایل قانع کننده در مورد ترس، شکنجه و اذیت در نکات ذیل دیده شود:

 • نژاد؛
 • ملیت؛
 • عقاید مذهبی و یا سیاسی؛
 • جنس؛
 • مسایل جنسی؛ یا
 • وابسته به گروه خاص اجتماعی.

کسی که منحیث پناهنده قبول می شود حیثت قانونی پناهنده سیاسی را دریافت می کند که بر اساس اعم کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد و قوانین اتحادیه اروپا در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

کسی که منحیث پناهنده قبول می شود حیثت قانونی پناهنده سیاسی را دریافت می کند که بر اساس اعم کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد و قوانین اتحادیه اروپا در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

کسی که با حیثت قانونی پناهنده سیاسی قبول می شود، عموماً اجازه اقامت سه ساله را دریافت می نماید.

شخص نیازمند به محافظت کمکی

یک شخصی که منحیث نیازمند به محافظت کمکی شناخته میشود کسی است که:

 • تحدید به مرگ شده باشد؛
 • تحدید به تنبیه و شکنجه بدنی و یا مجازات تحقیرآمیز غیر انسانی شده باشد؛ ویا 
 • منحیث یک شخص غیرنظامی، در خطر آسیب دیدن بخاطر منازعات مسلحانه قرار گرفته باشد.

کسی که منحیث جایگزین نیازمند حفاظت جانی شناخته شود، حیثت قانونی جایگزین نیازمند حفاظت جانی که بر مبنای قوانین اتحادیه اروپا وضع شده است، را دریافت می نماید.

ان عده کسانیکه جواز اقامت جایگزین مستلزم حفاظت جانی را اخذ نموده باشد، معیاد جواز اقامت انها 13 ماه میباشد.

استثنأت در حق بدست آوردن پناهندگی یا محافظت

اگر در جریان بررسی درخواستی تان کشف شود که شما مرتکب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و یا سایر جرایم سنگین شده اید یا تهدید برای امنیت کشور را تشکیل می دهید، نمی توانید در سویدن پناهنده شوید. ولی بهر حال امکان دارد شما اجازه اقامت موقتی دریافت کنید بشرطیکه شما بدلیل اینکه در معرض خطر مرگ یا آزار و تعقیب قرار خواهید گرفت نمی توانید به کشور اصلی خود برگردید.

اجازه اقامت به دلایل دیگر

یک پناه جو میتواند در بعضی حالات اجازه اقامت را بدست آورد حتی اگر او نیازمند محافظه در مقابل تحت تعقیب قرار گرفتن یا کدام دلیل دیگر مستحق اجازه اقامت نباشد. سپس اینها به شرایط مهم عاطفی نیاز دارند. وقتی که اداره مهاجرت فیصله اتخاذ میکند، یک ارزیابی اجمالی در مورد صحت، تطابق با سویدن و اوضاع در میهن پناه جو، صورت میگیرد.

کشور اصلی امن

اداره مهاجرت یک لست به اصطلاح کشورهای اصلی امن، را دارد. برای اینکه یک کشور منحیث یک کشور اصلی امن محسوب گردد، باید این کشور دارای یک تعداد معیارها باشد.

به نظر اداره مهاجرت، کشورهای ذیل منحیث کشورهای اصلی امن محسوب میگردند (به انگلیسی)

پناهجویان اطفال

نظر به قانون کشور سوئد، نمایندگی مهاجرت باید بطور مشخص خواست اطفال را در نظر بگیرد. تمام اطفال که میتوانند و میخواهند چیزی به گفتن داشته باشند حق آنرا داشته و باید به آنها گوش داده شود. دلیل پناهندگی یک طفل باید جداگانه بررسی شود، قسمی که شاید آنها دلایل مختلف نظر به والدین آنها برای پناهندگی داشته باشند. هنگامیکه دلایل برای پناهندگی بررسی گردید، باید مامور کیس ها یا پرونده قضایا را در رابطه به عمر، صحت، و بلوغیت طفل دقیق تحقیقات و بررسی کند. طفل حق بودن با یک جوان را در هنگام تحقیقات میداشته باشد. میتواند والدین یا محافظ ، نگهبان، و یا مشاور قانونی آن باشد.

در مورد قوانین پناهندگی اطفال بیشتر آگاه شوید

بیشتر بخوانید

 1. قرارداد مهاجرین ملل متحد UN (به انگلیسی) External link, opens in new window.
 2. UNHCR (نمایندگی مهاجرین ملل متحد UN) (به انگلیسی) External link, opens in new window.
 3. رهنمود شرایط پناهندگی اتحادیۀ اروپا (EU) (به انگلیسی) External link, opens in new window.
 4. قوانین عملکرد خارجه (به سویدنی) External link, opens in new window.
 5. فرمان خارجه (به سویدنی) External link, opens in new window.
 6. قوانین شهر دوبلین (به انگلیسی) External link, opens in new window.

Last updated: