بعد از اتخاذ فیصله در مورد درخواست پناهندگی تان

Efter beslut om din ansökan om asyl – dari

بعد از اینکه اداره مهاجرت در مورد درخواست پناهندگی تان فیصله اتخاذ نمود، ما میتوانیم در مورد این فیصله به طریقه های گوناگون به شما اطلاع بدهیم. ما میتوانیم معلومات در مورد این فیصله را در یک ملاقات با مامور اجرایوی(handläggare) برای تان بدهیم یا از طریق یک نامه به شما اطلاع بدهیم.

اطلاع دادن به شما در مورد این فیصله، ابلاغ(delgivning) نام دارد. حتی اگر این فیصله بوسیله پوسته به شما ارسال گردید، شما برای یک ملاقات به بخش پذیرش دعوت میگردید و در آنجا معلومات در مورد این فیصله بوسیله ترجمان به شما داده میشود.

ابلاغ ساده

وقتی که اداره مهاجرت بوسیله ابلاغ ساده به شما اطلاع میدهد، در این صورت ما فیصله را بوسیله پوسته به آن آدرس منزل تان که به ما داده اید، ارسال میکنیم. روز رسمی بعدی، ما یک نامه برای تان ارسال مینماییم که در آن یک پیام معلوماتی خواهد بود در مورد این که ما فیصله را برای تان ارسال نموده ایم. در این پیام تاریخ ارسال فیصله ذکر خواهد بود. دو هفته بعد از ارسال فیصله، اداره مهاجرت به این نظر خواهد بود که در مورد فیصله برای تان اطلاع داده شده است (ابلاغ شده است).

این مهم است که آدرس درست تان نزد اداره مهاجرت راجستر باشد و اسم همه اعضای بزرگسال خانواده تان در دروازه یا صندوق پوستی نوشته شده باشد. پوسته خود را به طور منظم کنترول نمایید و اگر به کدام آدرس جدید نقل

مکان میکنید، اینرا به اداره مهاجرت بگویید.

معلومات در مورد فیصله

حتی اگر اداره مهاجرت فیصله را بوسیله ابلاغ ساده به شما ارسال مینماید، شما همیشه برای یک ملاقات به بخش پذیرش تان دعوت میگردید و در آنجا معلومات در مورد این فیصله بوسیله ترجمان به شما داده میشود. اگر شما قبل از اینکه دوهفته سپری گردند، از روزی که فیصله به شما ارسال گردیده است، به بخش پذیرش بیایید، اداره مهاجرت همان روز ملاقات را به حیث روز ابلاغ فیصله برای شما، حساب میکند.

فیصله قابل اعتبار میگردد

تاریخ ابلاغ مهم است. اگر شما با فیصله تان موافق نیستید، شما سه هفته وقت استیناف یا شکایت را دارید، از روز ابلاغ به شما حساب شود. بعد از گذشتن سه هفته، این فیصله قابل اعتبار است (لازم الاجراء میگردد) و شما نمی توانید به آن شکایت کنید.

این به این معناست که اگر اداره مهاجرت از ابلاغ ساده استفاده میکند فیصله تان پنج هفته بعد از ارسال آن قابل اعتبار میگردد.

اگر جواب به درخواست پناهندگی تان مثبت است

اگر به درخواست پناهندگی تان جواب مثبت داده شد، شما اجازه اقامت را بدست می آورید و حق سکونت و کار در سویدن، را خواهید داشت. اجازه اقامت از روز فیصله اعتبار دارد. حتی اگر شما جواب مثبت بدست آوردید، میتواند بخش هایی در فیصله تان باشد که شما با آن موافق نیستید. در این صورت شما سه هفته وقت استیناف یا شکایت را دارید، از روز ابلاغ به شما حساب شود.

معلومات زیادتر در مورد اینکه اگر شما اجازه اقامت در سویدن را بدست آوردید چه رخ میدهد، را بخوانید

اگر جواب به درخواست پناهندگی تان منفی است

اگر جواب به درخواست پناهندگی تان منفی است، این به معنی رد درخواست تان است. این به این معناست که اداره مهاجرت به این نتیجه رسیده است که شما دلایل کافی برای اجازه اقامت در سویدن، را ندارید.

اگر برای تان جواب منفی داده شد شما دو انتخاب را دارید: شما فیصله را قبول نموده و به کشور خود بر میگردید یا به این فیصله شکایت میکنید.

معلومات زیادتر در مورد اینکه اگر شما جواب منفی را بدست آوردید چه رخ میدهد، را بخوانید

فیلم در مورد فیصله در دوسیه پناهندگی

Last updated: