پس از تصمیم در مورد درخواست پناهندگی شما

Efter beslut om din ansökan om asyl – persiska

هنگامی که اداره مهاجرت در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیمی گرفت، ما به شیوه‌های گوناگونی ‌ممکن است به شما اطلاع دهیم چه تصمیمی گرفته شده است. ما می‌توانیم در یک جلسه که در آن با یک کارمند مسئول ملاقات می‌کنید یا از طریق پست این تصمیم را به شما اطلاع دهیم.

اطلاع دادن این تصمیم به شما ابلاغ کردن نامیده می‌شود، و اطلاع دادن تصمیم از طریق پست، ابلاغ ساده نام دارد. حتی اگر تصمیم را از طریق پست دریافت نمایید، به جلسه‌ای در واحد پذیرش مربوطه فراخوانده می‌شوید که در آن با کمک یک مترجم در مورد تصمیم مذکور اطلاعات دریافت می‌نمایید.

ابلاغ ساده

زمانی که اداره مهاجرت از طریق ابلاغ ساده شما را مطلع می‌کند، ما تصمیم را با پست به منزل شما در آدرسی که به ما داده‌اید، ارسال می‌نماییم. روز کاری بعدی ما نامه جدیدی با یک پیام کنترل ارسال می‌کنیم با این مضمون که تصمیم مذکور را برای شما ارسال نموده‌ایم. در پیام کنترل ذکر شده که تصمیم مذکور در چه تاریخی ارسال شده است. تلقی اداره مهاجرت آن است که دو هفته پس از آنکه تصمیم مربوطه برای شما ارسال شد، از تصمیم مذکور مطلع شده‌اید.

این امر مهم است که آدرس صحیحی نزد اداره مهاجرت ثبت شده باشد و نام همه اعضای بزرگسال خانواده بر روی در یا صندوق پستی درج شده باشد. بطور منظم پست خود را کنترل نمایید و اگر به آدرس دیگری نقل مکان نمودید، اطلاع دهید.

اطلاعات در مورد تصمیم مربوطه

حتی اگر اداره مهاجرت بخواهد تصمیم را از طریق ابلاغ ساده به شما اطلاع دهد، همیشه به جلسه‌ای در واحد پذیرش مربوطه خود خواهید آمد. ‌ در آن جلسه با کمک یک مترجم در مورد تصمیم مذکور اطلاعات دریافت می‌نمایید. اگر قبل از سپری شدن دو هفته پس از ارسال تصمیم برای شما به واحد پذیرش بیائید، اداره مهاجرت روزی که جلسه مذکور برگزار شد را بعنوان روزی که تصمیم مربوطه به شما ابلاغ شد، محاسبه خواهد نمود.

تصمیم مربوطه شروع به اعتبار یافتن می‌کند

تاریخ ابلاغ مهم است. اگر از تصمیم مربوطه راضی نیستید، سه هفته، از روزی که ابلاغ به شما صورت گرفت، فرصت دارید که شکایت نمایید. هنگامی که سه هفته از ابلاغ سپری شد، تصمیم مذکور شروع به اعتبار یافتن می‌کند (قوت قانونی می‌یابد) و و دیگر نمی‌توانید از آن شکایت نمایید.

این امر بمعنای آن است که هنگامی که اداره مهاجرت از روش ابلاغ ساده استفاده می‌کند، پنج هفته پس از آنکه تصمیم مذکور برای شما ارسال شد، این تصمیم شروع به اعتبار یافتن می‌کند.

اگر تصمیم مذکور مثبت است

اگر به درخواست پناهندگی خود پاسخ مثبت بگیرید یک اجازه اقامت دریافت خواهید نمود و حق دارید در سوئد زندگی و کار کنید. این اجازه اقامت از روزی که تصمیم گرفته شد معتبر است. حتی اگر جواب مثبت بگیرید ممکن است با بخش‌هایی از تصمیم موافق نباشید. شما سه هفته، از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد، مهلت دارید که شکایت نمایید.

مطالب بیشتری مطالعه نمایید پیرامون مقررات موجود زمانی که اجازه اقامت در سوئد دریافت نمایید

اگر تصمیم مذکور منفی است

اگر پاسخ منفی به درخواست پناهندگی خود دریافت کنید، به آن جواب رد به درخواست می‌گویند. این امر بمعنای آن است که اداره مهاجرت تشخیص داده است که شما دلایل کافی برای اقامت در سوئد ندارید. اگر پاسخ منفی دریافت کنید دو انتخاب دارید: یا می‌توانید تصمیم مذکور را بپذیرید و بازگردید، و یا شکایت نمایید.

مطالب بیشتری مطالعه نمایید پیرامون مقررات موجود زمانی که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت نمایید

Last updated: