اگر به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی بگیرید

Om du får avslag på din ansökan – persiska

یک پاسخ منفی به درخواست شما به این معنی است که از نظر اداره مهاجرت شما دارای دلایل کافی برای ماندن در سوئد ندارید. اگر پاسخ منفی بگیرید دو راه دارید: تصمیم را قبول کرده و بازگردید، یا شکایت کنید. اگر شکایت کردن را انتخاب کنید یک دادگاه در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. حتی اگر شکایت را انتخاب کنید می بایست برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید.

اگر تصمیم منع ورود به کشور و یا اخراج را می پذیرید می بایست در زیر برگه ای تحت عنوان اعلام رضایت را امضاء کنید. وقتی که زیر برگه اعلام رضایت را امضاء‌ کنید حق شکایت از تصمیم را ندراید و باید برای بازگشت به کشورتان برنامه ریزی کنید. حتی اگر زیر یک برگه اعلام رضایت را امضاء نکنید مهم است که در رابطه با بازگشت با اداره مهاجرت همکاری کنید.

یک تصمیم مخالفت معمولا چهار سال اعتبار دارد.

در مورد قوانین در رابطه با شمایی که باید سوئد را ترک کنید بیشتر بخوانید

کمک در زمان بازگشت

با توجه به این که اهل چه کشوری هستید ممکن است امکان کمک اقتصادی و یا خدمات کمکی دیگری برای راحت کردن زمان پس از بازگشت به کشورتان وجود داشته باشد.

در مورد این که چه کسی می تواند کمک بازگشت دریافت کند بیشتر بخوانید

اگر از تصمیم پیروی نکنید

اگر در مدت زمانی که در تصمیم نوشته شده است سوئد را ترک نکنید دیگر حق استفاده از مسکن و کمک های اقتصادی از سوی اداره مهاجرت را ندارید و می توانید ممنوعیت بازگشت دریافت کنید.

اداره مهاجرت همچنین می تواند تصمیم بگیرد که تا زمانی که سفرتان انجام شود شما را تحت نظر و یا نگاهداری قرار دهد. اداره مهاجرت همچنین می تواند مسئولیت بازگشت شما را به پلیس محول کند.

در مورد تحت نظر بودن و نگاهداری بیشتر بخوانید

شکایت

اگر تصمیم اداره مهاجرت را نمی پذیرید حق دارید که از آن شکایت کنید. زمانی که شکایت می کنید از یک دادگاه می خواهید که تصمیم اداره مهاجرت را مورد بررسی قرار دهد. یک شکایت می بایست در طی زمان مشخصی تسلیم شود. این زمان در تصمیم شما نوشته شده است.

در مورد اینکه چگونه شکایت می کنید و چقدر زمان در اختیار دارید بیشتر بخوانید

اتفاقان جدید پس از پاسخ منفی

اگر اتفاقی روی دهد که باعث شود نتوانید بازگردید می بایست آن را برای واحد پذیرش خود بیان کنید. اداره مهاجرت پس از آن بررسی خواهد کرد که آیا مانعی جهت اجرای حکم اخراج وجود دارد. باید اطلاعات جدیدی باشد که پس از انکه تصمیم خود را دریافت کرده اید مشخص شده است.

در مورد مقررات در رابطه با اتفاقات جدید پس از پاسخ منفی بیشتر بخوانید

Last updated: