اگر اجازه اقامت دریافت کنید

Om du får stanna – persiska

شمایی که تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت دریافت کرده اید حق کار و زندگی در سوئد را دارا هستید.

در این صفحات اطلاعات برای شمایی که در سوئد تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت دریافت کرده اید وجود دارد. (برخی از صفحات به همه زبان ها وجود ندارد.)

اگر بعنوان پناهنده اجازه اقامت دریافت کرده اید اجازه اقامتتان سه سال اعتبار دارد.

در مورد اجازه اقامت بعنوان پناهنده بیشتر بخوانید

اگر بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو یک اجازه اقامت دریافت کرده اید اجازه اقامتتان 13 ماه اعتبار دارد.

در مورد اجازه اقامت بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

اگر دارای اجازه اقامت با وضعیت پناهندگی، یا نیازمند حمایت آلترناتیو، و یا به دلیل وجود مانع برای اجرای حکم و یا داشتن شرایط حساس بسیار ویژه، می‌باشید، ممکن است حق پیوند مجدد با خانواده خود را داشته باشید.

در مورد امکانات خود جهت پیوند مجدد با خانواده بیشتر بخوانید

اگر امکان دریافت گذرنامه ملی خود را ندارید می توانید تقاضای یک گذرنامه از اداره مهاجرت کنید.

در مورد گذرنامه خارجیان بیشتر بخوانید

در مورد گذرنامه موقت خارجیان بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

در مورد جواز سفر بیشتر بخوانید

اگر مایلید پس از اتمام اعتبار اقامت موقتتان در سوئد بمانید می بایست تقاضای تمدید تسلیم کنید. در رابطه با درخواست تمدید اجازه اقامت شما میتوانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

در مورد اینکه چه کسی می تواند اقامت خود را تمدید کند بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: