کارکردن درسوئد

Arbeta i Sverige – persiska

برای کار کردن درسوئد نیاز به اجازه کار دارید. درباره چگونگی درخواست اجازه کار و یا اجازه اقامت برای افرادی که کارفرما یا پژوهشگر میهمان هستند میتوانید دراینجا مطالعه کنید.