وضعیت محافظت

Skyddsstatus – persiska

سوئد کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل را امضاء کرده است. طبق این معاهده، پناهندگان حق دارند یک وضعیت قانونی شناخته شده بعنوان پناهنده دریافت کنند.

قانون اتباع بیگانه سوئد نیز از بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا پیروی می کند، که حق داشتن وضعیتی قانونی به خاطر نیاز به محافظت را برای کسانی قائل می شود که اجازه اقامت دریافت می کنند.

اگر شما را پناهنده تشخیص دادهاند، یک اعلاميه وضعیت پناهندگی دریافت خواهید کرد – این وضعیت بر اساس قوانین معاهده ژنو و نیز بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا یک وضعیت بین المللی شناخته شده است.

در مورد اجازه اقامت برای کسانی که وضعیت پناهندگی دریافت می کنند، بخوانید

اگر شما را فردی نیازمند محافظت تبعی شناسایی کرده اند، یک اعلاميه وضعیت محافظت تبعی دریافت خواهید کرد – این وضعیت بر اساس مقررات بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا یک وضعیت بین المللی شناخته شده است.

درباره اجازه اقامت برای کسانی که تشخیص داده میشوند نیازمند به پناه به دلایل متفرقه هستند، بخوانید (به انگلیسی)

ارائه درخواست برای گرفتن یک وضعیت خاص بعد از دریافت اجازه اقامت

شما که اجازه اقامت در سوئد دریافت کرده اید اما اعلام وضعیت دریافت نکرده اید، می توانید بعدا برای دریافت آن اقدام کنید. این در مورد شما اعمال میشود که یک اعلام وضعیت جایگزینی محافظت دریافت کرده اید اما خواهان یک اعلام وضعیت پناهندگی هستید.

شما میتوانید با پرکردن فرم شماره 158011، مبنی بر درخواست وضعیت محافظت، بعد از دریافت اجازه اقامت نیز برای دریافت اعلاميه وضعیت تقاضا دهید.

درخواست وضعیت محافظت، فرم شماره 158011 (به سوئدی) Pdf, 688.6 kB, opens in new window.

استيناف اعلامیه وضعیت

هر اعلامیه وضعیتی جدای از هر تصمیمی در مورد اجازه اقامت قابل استيناف است. بدین معنا که حتی شخصی که اجازه اقامت دریافت کرده می​تواند استیناف دهد که هیچ گونه وضعیت قانونی محافظت به او اعطاء نشود.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استیناف دادن

وضعیت شما پس گرفتنی است

رای مثال اگر دیگر به محافظت نیاز ندارید، می توانید وضعیت محافظت خود را پی بگیرید. با این حال، پس گرفتن وضعیت مستلزم این است که شرایطی که باعث شده یک وضعیت محافظتی خاص به شما اعطاء شود دیگر وجود نداشته باشد، یا به طور اساسی و دائمی تغییر کرده باشد.

اگر مثلاً با ارائه درخواست برای دریافت یک پاسپورت ملی جدید یا پس گرفتن پاسپورت ملی قدیمی خودتان از اداره امور مهاجرت، ثابت کنید که قصد دارید از محافظت کشور خودتان استفاده کنید، وضعیت پناهندگی قابل پس گرفتن خواهد بود.

پس گرفتن وضعیت بدین معنا نیست که اجازه اقامت شما تحت تأثیر قرار گرفته باشد. با این حال، اگر وضعیت شما پس گرفته شده و مدرک مسافرتی دارید مجبور خواهید بود آن مدرک را پس دهید. 

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنوانسیون پناهندگان (به انگلیسی) External link, opens in new window.

مطالعه قانون اتباع بیگانه (به سوئدی) External link, opens in new window.

مطالعه بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا External link, opens in new window.

Last updated: