حالت حفاظتی

Skyddsstatus – dari

کشور سوئد قرارداد مهاجرین ملل متحد را تایید کرده است. نظر به قرارداد، مهاجرین حق دریافت عنوان مهاجرین رسمی را دارند.

همچنان اعلامیه خارجه کشور سوئد (Swedish Aliens Act) رهنمود صلاحیت های کشور های اروپایی را که برای اشخاصیکه دارای اجازه اقامت در همان سرزمین بوده و نیازمند به مراقبت میباشد حق داشتن حالت رسمی را فراهم میسازد، پیروی میکند.

در صورتیکه منحیث یک مهاجر شناخته میشوید، شما اظهارنامه شرایط مهاجر را دریافت خواهید کرد – که یک حالت شناخته شده بین المللی نظر به قوانین قرارداد جینیوا (Geneva Convention) همچنان نظر به رهنمود صلاحیت های کشور های اروپایی میباشد.

معلومات مزید در مورد اجازه اقامت افرادی که منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد قبول میگردند، را بخوانید

اگر شما منحیث یک شخص نیازمند به محافظت کمکی شناخته میشوید، شما یک اظهارنامه شرایط محافظت کمکی را دریافت خواهید کرد – که یک حالت شناخته شده بین المللی نظر به مقررات رهنمود صلاحیت های کشور های اروپایی میباشد.

معلومات مزید در مورد اجازه اقامت افرادی که به اساس جایگزین مستلزم حفاظت جانی قبول میگردند، را بخوانید

درخواستی برای حالات خاص بعد از دریافت اجازه اقامت

اگر شما اجازه اقامت در سویدن را بدست آورده اید اما اعلام موقف پناهندگی صورت نگرفته است، شما میتوانید درخواست اینرا بعدأ بکنید. این در مورد شما کسانی که به اساس جایگزین مستلزم حفاظت جانی اجازه اقامت گرفته اید اما میخواهید صدور پناهندگی مطابق با فیصله نامه سازمان ملل متحد را بدست آورید، نیز صدق میکند.

بعد از دریافت اجازه اقامت با خانه پری کردن فورم 158011، درخواستی به حالت محافظتی، شما به اظهارنامه شرایط درخواست کنید.

درخواستی برای حالت محافظتی، فورم شماره 158011 (به سویدنی) Pdf, 688.6 kB, opens in new window.

درخواست اظهارنامه شرایط

اظهارنامه شرایط بشکل جداگانه از تصمیم اجازه اقامت دریافت میگردد. به این معنی که حتا یک شخص که اجازه اقامت را بدست آورده باشد میتواند تصمیم درخواست حالت رسمی محافظتی را بگیرد.

در مورد چگونگی درخواست بیشتر آگاه شوید

وضعیت شما حذف خواهد شد

حالت محافظتی شما برطرف خواهد شد، بطورمثال، اگر شما دیگر به محافظت نیاز نداشته باشید. با آن که، نیاز به شرایط میباشد که به  حالت خاص محافظتی شما ارتباط میدهد که دیگر شما درخواست به آن نمیکنید، ویا حالت کمکی یا فرعی را به حالت دایمی تبدیل کرده باشید.

حالت مهاجرت شما نیز حذف خواهد شد اگر شما بخواهید که محافظت از طرف کشور خود را داشته باشید، بطور مثال، درخواستی شما به پاسپورت ملی یا درخواستی شما از نمایندگی مهاجرت بمنظور تسلیمی دوباره پاسپورت ملی شما.

حذف شدن وضعیت فردی شما به این معنی نیست که بالای اجازه اقامت شما کدام اثر داشته باشد. با آن هم، درصورتیکه شما مکتوب سفری داشته باشید، شما باید آنرا وقتی که وضعیت حذف میشود، تسلیم نمایید.

در باره قرارداد مهاجرین بیشتر آگاه شوید (به انگلیسی) External link, opens in new window.

بخش قوانین خارجه را بخوانید (به سویدنی) External link, opens in new window.

بخش رهنمود صلاحیت ها را بخوانید External link, opens in new window.

Last updated: