رهنمود درخواست پاسپورت اتباع بیگانه

Ansök om främlingspass – dari

شما که پاسپورت ندارید یا امکان دریافت پاسپورت برای تان مساعد نیست، در بسا موارد می توانید از ادارهٔ امور مهاجرت پاسپورت اتباع بیگانه دریافت کنید. اگر شما تابعیت سویدن را بدست آورده اید، باید برای درخواستی پاسپورت سویدنی به پولیس مراجعه نمائید.

Ett främlingspass

شرایط دریافت پاسپورت اتباع بیگانه

برای پاسپورت اتباع بیگانه باید واجد شرایط ذیل باشید

 • اقامه در سویدن را بر اساس نیاز به حفاظت جانی در برابر مقامات دولتی کشور اصلی تان دریافت کرده باشید و بنا بر آن نمی توانید برای دریافت پاسپورت به مقامات دولتی کشور اصلی تان مراجعه کنید یا در بسا موارد شما در صورتی واجد شرایط شناخته می شوید که شما از کشوری باشید که سویدن پاسپورت آن را نمی پذیرد.

پاسپورت اتباع بیگانه تحت شرایط ذیل توزیع نمی گردد

 • شما تبعه سویدن یا کشورهای اتحادیه اروپاEU یا منطقه همکاری اقتصادی اروپاEES هستید
 • شما اقامه را بر اساس حفاظت جانی دریافت کرده باشید که به مقامات دولتی کشور اصلی تان ارتباط نداشته باشد (بطور مثال بر اساس مشکلات ناموسی، آفت های طبیعی یا وضعیت عمومی کشور اصلی). در چنین حالت برای دریافت پاسپورت باید به مقامات دولتی کشور اصلی تان مراجعه کنید.
 • شما دارای مدرک دیگری باشید که بطور پاسپورت نیز مدار اعتبار باشد و شما می توانید با آن سفر کنید.
 • شما در کشور اصلی تان بسر می برید.

ادارهٔ امور مهاجرت بررسی خویش را بر مبنای دلایل که در تصمیم تان تحریر گردیده اند، انجام می دهد و هر درخواست پاسپورت را بشکل جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. اینکه اخذ پاسپورت برای تان دشوار، پرزحمت یا پرمصرف تمام می شود، بطور دلایل کافی برای اخذ پاسپورت اتباع بیگانه ‌پذیرفته نمی شوند.

شرایط استفاده از خدمات الکترونیکی

برای استفاده از خدمات الکترونیکی باید شرایط ذیل را رعایت کنید

 • در سویدن مسکن گزین و در سجل ثبت احوال نفوس ثبت نام باشید
 • دارای هویت بانکی (e-identification) باشید
 • محصول درخواست پاسپورت را توسط کارت بانکی پرداخت کرده بتوانید
 • ارائهٔ یک کاپی از کارت هویت سویدنی تان
 • · یک کاپی پاسپورت برای اتباع خارجی که احتمالاً قبلا صادر شده باشد ( کاپي صفحهٔ که معلومات شخص در ان موجود باشد با تمام صفحاتی مهر خورده) یا یک عریضهٔ پولیس که در ان نوشته باشد که پاسپورت برای اتباع خارجی شما گم شده است.

درینجا در رابطه به نحوهٔ ضمیمه کردن کاپی پاسپورت با درخواست خود، بیشتر بخوانید. (به انگلیسی)

در مورد درخواست پاسپورت برای اتباع خارجی برای کودکان را تحت عنوان کودکان زیر 18 سال بیشتر بخوانید.

در صورتیکه شما هویت تان را قبلاً به اثبات نرسانیده باشید، ارائه یک کاپی از پاسپورت کشور اصلی تان یا سایر اسناد که هویت تان را تثبیت می نمایند (اگر شما پاسپورت نداشته باشید). کارت هویت، تصدیق تولد یا سند خدمت در اردوی ملی از امثال اینگونه اسناد اند.

متوجه باشید که اگر مدارکی طلب شده را شما یکجا با درخواست تان ارسال نکنید پس ممکن است دریافت فیصله در قضیهٔ شما طول بکشد.

وقت را در داخل خدمات الکترونیکیe-tjänsten رزرو کنید.

قبل از اینکه درخواستی خود را از طریق خدمات الکترونیکی ارسال نمایید شما باید یک وقت را برای دادن نشان انگشت و عکس برداری رزرو کنید. رزرو نمودن وقت یک بخش خدمات الکترونیکی میباشد.

معلومات در مورد فسخ نمودن یا تغییر دادن وقت رزرو شده قبلی در داخل خدمات الکترونیکی، را در ایمیل تأیدی خود بدست می آورید.

اطفال زیر 18 سال

اطفال زیر سن 18 سال اجازه ندارند شخصاً به درخواست پاسپورت اتباع بیگانه اقدام کنند. درخواست پاسپورت اتباع بیگانه برای متقاضیان زیر سن به اساس درخواست سرپرست قانونی یا قیم (گودمان) صورت می گیرد.

اگر کودک شما دو سرپرست دارد و شما میخواهید از طریق خدمات الکترونیکی درخواست دهید، پس فورم رضائیت که ادارهٔ مهاجرت میتواند برای کودک زیر سن 18 پاسپورت صادر کند، شمارهٔ فورم 246011 (پاسپورت برای اتباع خارجی یا اسناد سفر) را پر کرده و انرا از طریق خدمات الکترونیکی ضمیمه کنید. هر دو سرپرستان باید اینرا تائید کرده و امضایشان شاهد داشته باشد.

موافقت با صدور پاسپورت (پاسپورت اتباع بیگانه یا سند عبوری مسافرت) برای اطفال زیر 18 سال از سوی ادارهٔ امور مهاجرت (Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år)، فورم شمارهٔ 246011، (به زبان سویدنی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien’s passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

اگر شما به عنوان قیم (گودمان) به درخواست پاسپورت اقدام می کنید، باید مکتوب تقرری بعنوان قیم و یک کاپی از کارت هویت را به همراه داشته باشید.

طفلی که هیچ کدام یکی از والدین اش در سویدن وجود نداشته باشند، باید قیم (گودمان) خود را هنگام عکس برداری و ثبت نشان انگشت به همراه داشته باشد.

بیشترین تعداد متقاضیان پاسپورت اتباع بیگانه ملزم به پرداخت محصول درخواست پاسپورت می باشند. محصول توسط کارت بانکی در حین تقدیم درخواست پرداخت می شود.

اگر شما نمی توانید محصول را توسط کارت بانکی پرداخت کنید، در آنصورت محصول را بوسیله بانک جیرو پرداخت کرده می توانید یا یک کارت پرداخت پول را هنگام ثبت اثر انگشت و عکس برداری تقاضا کنید. تا زمانی که شما محصول پاسپورت را پرداخت نکنید ادارهٔ امور مهاجرت به رسیدگی درخواست پاسپورت تان نمی پردازد.

محصول پاسپورت اتباع بیگانه (به انگلیسی)

اگر شما نمی توانید از طریق آنلاین به درخواست پاسپورت اتباع بیگانه اقدام کنید، فورم درخواست پاسپورت اتباع بیگانه (Ansökan om främlingspass)، شمارهٔ 190011، را خانه پری نمایید و آنرا در یکی از شعبهٔ های اجازهٔ اقامت ادارهٔ امور مهاجرت شخصاً تحویل دهید. فورم را قبل از مرجعه پر کنید. 

فورم درخواست پاسپورت اتباع بیگانه (Ansökan om främlingspass)، شمارهٔ 190011، (به زبان سویدنی) Pdf, 732.6 kB, opens in new window.

Application for alien's passport, form 191011 (به انگلیسی) Pdf, 1.2 MB, opens in new window.

اطفال زیر 18 سال

اطفال زیر سن 18 سال اجازه ندارند شخصاً به درخواست پاسپورت اتباع بیگانه اقدام کنند. درخواست پاسپورت اتباع بیگانه برای متقاضیان زیر سن به اساس درخواست که سرپرست قانونی یا قیم (گودمان) شخصاً تقدیم می نماید، صورت می گیرد.

شما بحیث سرپرست باید این درخواست رضائيت را که ادارهٔ مهاجرت میتواند برای کودک زیر سن 18 پاسپورت صادر کند، شمارهٔ فورم 246011 (پاسپورت برای اتباع خارجی یا اسناد سفر) را با فورم درخواستی تائید کنید. اگر کودک دو سرپرست داشته باشد پس باید هر دویشان انرا تائید کند.

موافقت با صدور پاسپورت (پاسپورت اتباع بیگانه یا سند عبوری مسافرت) برای اطفال زیر 18 سال از سوی ادارهٔ امور مهاجرت (Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år)، فورم شمارهٔ 246011، (به زبان سویدنی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien’s passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

طفلی که هیچ کدام یکی از والدین اش در سویدن وجود نداشته باشد، باید قیم (گودمان) خود را هنگام عکس برداری و ثبت نشان انگشت به همراه داشته باشد. قیم طفل باید مکتوب تقرری بعنوان قیم و کارت هویت خود را به همراه داشته باشد.

تعیین وقت مراجعه

بخاطر تحویل دادن درخواست پاسپورت باید قبل از مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت، وقت تعیین کنید. برای هر متقاضی پاسپورت اتباع بیگانه باید جداگانه وقت تعیین کنید و هر فرد باید درخواست خود را شخصاً تحویل دهد.

تعیین وقت برای تحویلی درخواست پاسپورت (به انگلیسی)

درخواست خود را تحویل دهید

هنگام تقدیم درخواست پاسپورت باید اسناد قرار ذیل را با خود داشته باشید

 • کارت هویت سویدنی
 • فورم درخواست، خانه پری و امضا شده (فی نفر یک فورم)
 • اگر قبلا پاسپورت اتباع بیگانه را اخذ نموده اید، ارائهٔ یک کاپی از پاسپورت اتباع بیگانه قبلی تان یا یک کاپی از گزارش به پولیس که در آن مفقودی پاسپورت اتباع بیگانه تان تصدیق شده باشد
 • اجازه والدین یا سرپرستان در صورتیکه درخواست برای طفل زیر 18 سال ارتباط داشته باشد (فورم «موافقت با صدور پاسپورت (پاسپورت اتباع بیگانه یا سند عبوری مسافرت) برای اطفال زیر 18 سال از سوی ادارهٔ امور مهاجرت» (Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år)، شمارهٔ 246011).

در صورتیکه شما هویت تان را قبلاً به اثبات نرسانیده باشید، ارائه یک کاپی از پاسپورت کشور اصلی تان یا سایر اسناد که هویت تان را تثبیت می نمایند (اگر شما پاسپورت نداشته باشید). کارت هویت، تصدیق تولد یا سند خدمت در اردوی ملی از امثال اینگونه اسناد اند.

اگر شما پاسپورت کشور اصلی یا یک پاسپورت اتباع بیگانه سابقه را باخود دارید، باید آن را به ادارهٔ امور مهاجرت بسپارید. در بعضی شرایط مامور موظفیکه درخواست تان را مورد رسیدگی قرار می دهد، شاید قبول کند که شما بجای اصل پاسپورت کاپی پاسپورت خود را تحویل دهید اما از شما خواسته خواهد شد که اصل پاسپورت را در هنگام طی مراحل درخواست تان یا وقتیکه پاسپورت جدید خود را تسلیم می شوید، تحویل دهید.

ادارهٔ امور مهاجرت عکس و اثر انگشت شما را در حین تقدیم درخواست پاسپورت خواهد گرفت. عکس، اثر انگشت و مشخصات شما در یک چپ کمپیوتری در پاسپورت اتباع بیگانه حفظ می شوند. اینگونه اطلاعات نزد ادارهٔ امور مهاجرت ثبت نمی گردند بلکه فقط در چپ پاسپورت محفوظ می باشند. اطفال زیر 6 سال ملزم به ارائه کردن اثر انگشت نمی باشند.

بیشترین تعداد متقاضیان پاسپورت اتباع بیگانه ملزم به پرداخت محصول درخواست پاسپورت می باشند. شما می توانید محصول را در هنگام تقدیم درخواست توسط کارت بانکی در شعبهٔ اجازهٔ اقامت پرداخت کنید. همچننین شما می توانید کارت پرداخت پول را دریافت کنید تا محصول را بعداً پرداخت نمایید. ادارهٔ امور مهاجرت بعد از پرداخت محصول به بررسی درخواست شما اقدام می نماید.

محصول پاسپورت اتباع بیگانه (به انگلیسی)

برای کسب معلومات در مورد اینکه طی مراحل درخواستی در حال حاضر چه مدت زمانی را دربر می گیرد، به وبسایت ادارهٔ امور مهاجرت مراجعه فرمائید. تصمیم شاید بیشتر طول بکشد اگر درخواست تان مکمل نباشد و مامور مؤظفیکه درخواست تان را مورد رسیدگی قرار می دهد، از شما خواهان اطلاعات بیشتر شود.

بعد از طی مراحل درخواست تان توسط ادارهٔ امور مهاجرت، تصمیم بذریعهٔ پست به آدرس منزل تان فرستاده می شود.

مدت زمان طی مراحل درخواست در حال حاضر (به انگلیسی)

تصمیم از طریق پست به آدرس منزل تان ارسال می شود. در صورتیکه ادارهٔ امور مهاجرت تصمیم اتخاذ نماید که شما واجد شرایط پاسپورت اتباع بیگانه هستید، به مجردیکه پاسپورت اتباع بیگانه شما آماده شود به شما یک پیام ارسال خواهد شد. بعد از اینکه تصمیم را دریافت نمایید شاید مدت 14 روز طول بکشد تا پاسپورت خود را از شعبهٔ اجازهٔ اقامت جاییکه درخواست پاسپورت را تقدیم کرده اید، دریافت کنید.

اگر درخواست شما را رد شود

اگر اداره مهاجرت درخواست شما را برای پاسپورت خارجی رد کرد، می توانید نسبت به این تصمیم اعتراض کنید

در صورتیکه شما خواهان درخواست تجدید نظر باشید، یک مکتوب را بنوسید که در آن تصمیمی را که شما می خواهید ادارهٔ امور مهاجرت باید تجدید نظر نموده آنرا تغییر دهد، مشخص سازید و شرح دهید که به نظر شما چرا تصمیم نادرست است. در مکتوب اطلاعات شخصی و شماره دوسیه خود را ذکر نمایید و مکتوب را باید شخصاً امضاء کنید.

از اینکه مکتوب در ظرف سه هفته بعد از دریافت تصمیم به ادارهٔ امور مهاجرت سپرده شود، اطمئنان حاصل کنید.

اگر می خواهید شخص دیگری به نمایندگی از شما به درخواست تجدید نظر اقدام کند، باید به شخص مذکور وکالت خط بدهید.

شما که قرار است پاسپورت اتباع بیگانه را از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت کنید، باید قبل از مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت برای اخذ پاسپورت وقت تعیین کنید. متوجه باشید که برای هر فرد که قرار است پاسپورت خود را تسلیم شود، جداگانه وقت تعیین کنید. اگر شما به نمائندگی فرزندان خود می خواهید پاسپورت ایشان را تسلیم بگیرید باید برای هر پاسپورت جداگانه وقت تعیین کنید.

شما باید پاسپورت اتباع بیگانه را از همان شعبهٔ اجازهٔ اقامت یا مرکز خدمات تسلیم شوید که در آنجا درخواست پاسپورت را تقدیم کرده اید، مگر اینکه به شما گفته شده باشد که پاسپورت خود را در منطقه دیگری تسلیم شوید. در صورتیکه شما می خواهید پاسپورت اتباع بیگانه خود را در منطقه دیگری تسلیم بگیرید، این موضوع را هنگام ثبت اثر انگشت و عکس برداری با کارمندان در میان بگذارید.

شما باید پاسپورت تان را شخصاً تسلیم بگیرید. سرپرست یا قیم می تواند پاسپورت را به نمایندگی از اطفال زیر 18 سال بدون حضور طفل تسلیم بگیرد.

اطفال بالای سن 15 سال می توانند پاسپورت خود را شخصا تسلیم بگیرند بشرطیکه ادارهٔ امور مهاجرت یادداشت کرده باشد که سرپرست در حین تقدیم درخواست اجازه آنرا داده است.

هنگام تسلیمی پاسپورت اتباع بیگانه باید یک سند معتبر شناسایی را باخود داشته باشید. اگر شما دارای پاسپورت اتباع بیگانه هستید که قبلاً صادر شده است و آنرا هنوز پس تحویل نداده اید، باید آنرا در حین تسلیم گرفتن پاسپورت جدید بازگردانید.

برای تسلیمی پاسپورت اتباع بیگانه وقت تعیین کنید (به انگلیسی)

سفر با پاسپورت اتباع بیگانه

پاسپورت اتباع بیگانه با معیارهای اتحادیۀ اروپا سازگار می باشد و توسط آن می توان به تمام کشورهای جهان سفر کرد. برای سفر به برخی از کشورها ممکن نیاز به ویزه داشته باشید. برای کسب معلومات بیشتر قبل از سفر با سفارت کشور مربوطه تماس بگیرید.

اگر شما اقامه را بر اساس حفاظت جانی دریافت کرده ‌اید، در پاسپورت اتباع بیگانه شما ذکر می گردد که شما نمی توانید به کشور اصلی خود یا به کشور که از آن فرار کرده‌ اید، سفر نمایید.

اگر شما قادر به اثبات هویت خود نبوده اید، در پاسپورت اتباع بیگانه شما ذکر می شود که هویت شما مشخص نیست که این شاید باعث بروز مشکلات در سفر به برخی از کشورها گردد.

مدت اعتبار پاسپورت

پاسپورت اتباع خارجیfrämlingspass حد اکثر الی سه سال اعتبار دارد و نمیتواند تمدید شود. اگر شما بعد از ختم مدت اعتبار این پاسپورت به پاسپورت اتباع خارجی ضرورت دارید، شما میتوانید درخواستی پاسپورت اتباع خارجی جدید را بکنید.

در هنگام تقدیم درخواست پاسپورت اتباع بیگانه جدید باید عکس و اثر انگشت را دوباره ارائه کنید زیرا عکس و اثر انگشت تان نزد ادارهٔ امور مهاجرت ذخیره نمی باشد بلکه فقط در یک چپ کمپوتری در پاسپورت اتباع بیگانه محفوظ می باشد.

در صورت مفقودی پاسپورت

در صورت مفقودی یا دزدی شدن پاسپورت اتباع بیگانه تان باید مجدداً به درخواست پاسپورت اقدام کنید. اگر شما به پاسپورت اتباع بیگانه جدید ضرورت دارید، باید مجدداً به درخواست پاسپورت اقدام کنید. یک کاپی گزارش به پولیس را که از طریق پست به شما فرستاده شده باشد یا در حوزهٔ پولیس دریافت کرده باشید، هنگام درخواست مجدد پاسپورت اتباع بیگانه باخود داشته باشید.

در صورت مفقودی پاسپورت اتباع خارجی محدودیت مناطقی که این پاسپورت در آن اعتبار دارد

اگر شما پاسپورت برای اتباع خارجی را گم کنید یا اینکه مضنونیت این وجود داشته باشد که از این پاسپورت سوء استفاده صورت گرفته است اداره مهاجرت میتواند مناطقی که پاسپورت جدید در آن اعتبار دارد، را محدود نماید. این بدین معناست که پاسپورت جدید اتباع خارجی فقط برای سفر در کشورهای سویدن، دنمارک، فنلند، ایسلند و ناروی اعتبار دارد. اگر شما بیشتر از یک پاسپورت اتباع خارجی را گم کرده اید، امکان دارد که عواقب آن این باشد که پاسپورت جدید اتباع خارجی که برایتان داده میشود فقط در سویدن قابل اعتبار باشد.

شما که پاسپورت اتباع خارجی را به اساس جایگزین مستلزم حفاظت جانی بدست آورده اید، تحت مقررات محدودیت مناطق اعتبار پاسپورت قرار نمی گیرید.

Last updated: