رهنمود درخواست سند عبوری مسافرت

Ansök om rese­do­ku­ment – dari

برای اینکه سند عبوری مسافرت (ریسی دوکومنت) را اخذ نمایید باید شما طبق شرایط کنوانسیون منعقدهٔ 1951 میلادی ژنیو پناهنده سیاسی شناخته شده باشید یا بی کشور باشید و واجد شرایط کنوانسیون 1954 میلادی نیو یارک باشید. اگر شما تابعیت سویدن را بدست آورده اید، باید برای درخواستی پاسپورت سویدنی به پولیس مراجعه نمائید.

Ett främlingspass

شرایط دریافت سند عبوری مسافرت

برای دریافت سند عبوری مسافرت باید واجد شرایط ذیل باشید

  • طبق شرایط کنوانسیون منعقدهٔ 1951 میلادی ژنیو پناهنده سیاسی شناخته شده باشید یا بی کشور باشید و واجد شرایط کنوانسیون 1954 میلادی نیو یارک باشید.

شما نمیتوانید جواز سفر سیاسی را بدست آورید اگر

  • شما تبعه سویدن یا کشورهای اتحادیه اروپاEU یا منطقه همکاری اقتصادی اروپاEES هستید

اگر شما پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، نمیباشید، شما میتوانید در بعضی حالات پاسپورت اتباع خارجی را بدست آورید.

معلومات بیشتر در مورد درخواستی پاسپورت اتباع خارجی را بخوانید.

شرایط استفاده از خدمات الکترونیکی

برای استفاده از خدمات الکترونیکی باید شرایط ذیل را برآورده سازید

  • در سویدن مسکن گزین و در سجل ثبت احوال نفوس ثبت نام باشید
  • دارای هویت بانکی (e-identification) باشید
  • ارائهٔ یک کاپی از کارت هویت سویدنی تان
  • یک کاپی جواز سفر سیاسی احتمالی که در گذشته صادر شده است (کاپی های صفحه هویت و تمام صفحات دارای مهر و تاپه) یا عریضه به پولیس که در آن ذکر شده باشد که شما جواز سفر سیاسی را گم کرده اید.

معلومات در مورد ضمیمه نمودن کاپی پاسپورت با درخواستی تان، را بخوانید (به انگلیسی)

معلومات در مورد درخواستی جواز سفر سیاسی برای کودکان، را تحت عنوان "کودکان زیر ۱۸ سال" بخوانید.

در صورتیکه شما هویت تان را قبلاً به اثبات نرسانیده باشید، ارائه یک کاپی از پاسپورت کشور اصلی تان یا سایر اسناد که هویت تان را تثبیت می نمایند (اگر شما پاسپورت نداشته باشید). کارت هویت، تصدیق تولد یا سند خدمت در اردوی ملی از امثال اینگونه اسناد اند.

اگر شما آن اسنادی که ما میخواهیم آنرا همراه با درخواستی تان داشته باشیم، را ارسال نکنید، بدست آوردن فیصله در ارتباط با درخواستی تان میتواند مدت زیادتر را در بر بگیرد.

وقت را در داخل خدمات الکترونیکیe-tjänsten رزرو کنید.

قبل از اینکه درخواستی خود را از طریق خدمات الکترونیکی ارسال نمایید شما باید یک وقت را برای دادن نشان انگشت و عکس برداری رزرو کنید. رزرو نمودن وقت یک بخش خدمات الکترونیکی میباشد.

معلومات در مورد فسخ نمودن یا تغییر دادن وقت رزرو شده قبلی در داخل خدمات الکترونیکی، را در ایمیل تأیدی خود بدست می آورید.

اطفال زیر 18 سال

اطفال زیر سن 18 سال اجازه ندارند شخصاً به درخواست سند عبوری مسافرت اقدام کنند. درخواست سند عبوری مسافرت برای متقاضیان زیر سن به اساس درخواست سرپرست قانونی یا قیم (گودمان) صورت می گیرد.

اگر کودک تان دو سرپرست دارد و شما از طریق خدمات الکترونیکیe-tjänsten درخواستی میکنید، باید فورمه موافقتنامهMedgivande که اداره مهاجرت میتواند پاسپورت (پاسپورت اتباع خارجی یا جواز سفر سیاسی) را برای کودک زیر ۱۸ سال صادر نماید246011 ، خانه پری شده و در خدمات الکترونیکی ضمیمه شود. هر یک از سرپرستان باید منظور نموده و امضاها باید تصدیق شده باشند.

موافقت با صدور پاسپورت (پاسپورت اتباع بیگانه یا سند عبوری مسافرت) برای اطفال زیر 18 سال از سوی ادارهٔ امور مهاجرت (Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år)، فورم شمارهٔ 246011، (به زبان سویدنی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien's passport or travel document) for a child under the age of 18, form 247011 (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

اگر شما به عنوان قیم (گودمان) به درخواست سند عبوری مسافرت اقدام می کنید، باید مکتوب تقرری بعنوان قیم و یک کاپی از کارت هویت را به همراه داشته باشید.

طفلی که هیچ کدام یکی از والدین اش در سویدن وجود نداشته باشد، باید قیم (گودمان) خود را هنگام عکس برداری و ثبت نشان انگشت به همراه داشته باشد.

درخواست سند عبوری مسافرت رایگان است اما در حین تسلیم شدن سند عبوری مسافرت باید محصول آنرا پرداخت نمایید. شما میتوانید محصول را هنگام بازدید از ادارهٔ امور مهاجرت بخاطر تسلیم شدن سند عبوری مسافرت بوسیله کارت بانکی پرداخت نمایید.

اگر شما نمی توانید محصول را توسط کارت بانکی پرداخت کنید، در آنصورت محصول را بوسیله بانک جیرو پرداخت کنید یا یک کارت پرداخت پول را هنگام ثبت اثر انگشت و عکس برداری تقاضا کنید. محصول را بعد از دریافت تصمیم که درخواست سند عبوری مسافرت شما منظور شده است، پرداخت نمایید.

ادارهٔ امور مهاجرت پول نقد را نمی پذیرد و سند عبوری مسافرت را تا وقتی که محصول آن پرداخت نشود، تحویل نمی دهد.

محصول سند عبوری مسافرت (به انگلیسی)

اگر شما نمی توانید از طریق آنلاین به درخواست سند عبوری مسافرت اقدام کنید، فورم درخواست سند عبوری مسافرت (Ansökan om resedokument)، شمارهٔ 108021، را خانه پری نمایید و آنرا در یکی از شعبهٔ های اجازهٔ اقامت ادارهٔ امور مهاجرت شخصاً تحویل دهید. قبل از بازدید، فورمه را خانه پری کنید.

فورم درخواست سند عبوری مسافرت (Ansökan om resedokument)، شمارهٔ 108021، (به زبان سویدنی) Pdf, 688.4 kB, opens in new window.

Application for travel document, form 109021 (به انگلیسی) Pdf, 791.5 kB, opens in new window.

اطفال زیر 18 سال

اطفال زیر سن 18 سال اجازه ندارند شخصاً به درخواست سند عبوری مسافرت اقدام کنند. این والدین یا سرپرست طفل است که سند عبوری مسافرت را برای طفل شخصاً تقاضا می نماید.

در صورت موجودیت دو سرپرست قانونی باید هر دو با امضاء نمودن فورم درخواست طفل با درخواست سند عبوری مسافرت موافقه نمایند. اگر قرار باشد فقط یکی از والدین برای تحویل نمودن درخواست همراه با طفل به ادارهٔ امور مهاجرت مراجعه کند، سرپرست دیگر باید قبل از قبل در فورم درخواست امضاء ثبت نموده باشد. امضاء باید از سوی یک شخص ثالث تصدیق شود.

طفلی که هیچ کدام یکی از والدین اش در سویدن وجود نداشته باشد، باید قیم (گودمان) خود را هنگام عکس برداری و ثبت نشان انگشت به همراه داشته باشد. قیم طفل باید مکتوب تقرری بعنوان قیم و کارت هویت خود را به همراه داشته باشد.

تعیین وقت برای مراجعه

قبل از مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت جهت ارائه درخواست باید وقت برای مراجعه تعیین کنید. متوجه باشید که همه بشمول اطفال که تقاضای سند عبوری مسافرت را دارند باید شخصا حاضر شوند. برای هر فرد که درخواست را تحویل می دهد وقت جداگانه داده می شود. شما می توانید پی در پی چندین نوبت تعیین کنید.

تعیین وقت برای تحویلی درخواست (به انگلیسی)

درخواست خود را تحویل دهید

هنگام تقدیم درخواست پاسپورت باید اسناد قرار ذیل را با خود داشته باشید

  • کارت هویت سویدنی
  • فورم درخواست، خانه پری و امضا شده (فی نفر یک فورم). متوجه باشید که هنگام تقاضای سند عبوری مسافرت هر دو سرپرست باید فورم درخواست سند عبوری مسافرت برای طفل را امضاء کنند.
  • اگر قبلا سند عبوری مسافرت را اخذ کرده اید، ارائهٔ یک کاپی از سند قبلی تان یا یک کاپی از گزارش به پولیس که در آن مفقودی سند عبوری مسافرت تان تصدیق شده باشد.

در صورتیکه شما هویت تان را قبلاً به اثبات نرسانیده باشید، ارائه یک کاپی از پاسپورت کشور اصلی تان یا سایر اسناد که هویت تان را تثبیت می نمایند (اگر شما پاسپورت نداشته باشید). کارت هویت، تصدیق تولد یا سند خدمت در اردوی ملی از امثال اینگونه اسناد اند.

اگر دارای پاسپورت کشور اصلی یا یک سند عبوری مسافرت سابقه هستید باید آن را به ادارهٔ امور مهاجرت تحویل دهید. مامور رسیدگی ممکن است در بعضی شرایط تحویل کاپی پاسپورت را قبول کند اما به شما توصیه صورت خواهد گرفت که اصل پاسپورت را در حین معیاد رسیدگی درخواست تان یا وقتیکه پاسپورت جدید خود را دریافت می نماید، تحویل دهید.

ادارهٔ امور مهاجرت عکس و اثر انگشت شما را در حین تقدیم درخواست پاسپورت خواهد گرفت. عکس، اثر انگشت و مشخصات شما در یک چپ کمپیوتری در سند عبوری مسافرت حفظ می شوند. اینگونه اطلاعات نزد ادارهٔ امور مهاجرت ثبت نمی گردند بلکه فقط در چپ پاسپورت محفوظ می باشند. اطفال زیر 6 سال ملزم به ارائه کردن اثر انگشت نمی باشند.

ممکن است از شما سؤالات در مورد امکانات برای گرفتن پاسپورت کشور اصلی یا اسناد دیگر که بطور پاسپورت کار می کند، مطرح شوند. در چنین حالت هنگام مراجع به ادارهٔ امور مهاجرت برای تقدیم درخواست یک پرسشنامه را دریافت خواهید کرد.

برای کسب معلومات در مورد اینکه طی مراحل درخواستی در حال حاضر چه مدت زمانی را دربر می گیرد، به وبسایت ادارهٔ امور مهاجرت مراجعه فرمائید. تصمیم شاید بیشتر طول بکشد اگر درخواست تان مکمل نباشد و مامور مؤظفیکه درخواست تان را مورد رسیدگی قرار می دهد، از شما خواهان معلومات بیشتر شود.

بعد از طی مراحل درخواست تان توسط ادارهٔ امور مهاجرت، تصمیم بذریعهٔ پست به آدرس منزل تان فرستاده می شود.

مدت زمان طی مراحل درخواست در حال حاضر (به انگلیسی)

تصمیم از طریق پست به آدرس منزل تان ارسال می شود. در صورتیکه ادارهٔ امور مهاجرت تصمیم اتخاذ نماید که شما واجد شرایط سند عبوری مسافرت هستید، به مجردیکه سند عبوری مسافرت شما آماده شود به شما یک پیام ارسال خواهد شد. بعد از اینکه تصمیم را دریافت نمایید شاید مدت 14 روز طول بکشد تا سند عبوری مسافرت خود را از شعبهٔ اجازهٔ اقامت جاییکه درخواست آنرا تقدیم کرده اید، دریافت کنید.

اگر درخواست سند عبوری مسافرت تان رد شد، شما می توانید علیه تصمیم ادارهٔ امور مهاجرت درخواست تجدید نظر تقدیم کنید.

اگر درخواست شما را رد شود

اگر ادارهٔ امور مهاجرتدرخواست سند عبوری مسافرت تان را رد نماید، شما می توانید علیه تصمیم درخواست تجدید نظر تقدیم کنید.

در صورتیکه شما خواهان تجدید نظر باشید، یک مکتوب را بنوسید که در آن تصمیمی را که شما می خواهید ادارهٔ امور مهاجرت باید تجدید نظر نموده آنرا تغییر دهد، مشخص سازید و شرح دهید که به نظر شما چرا تصمیم نادرست است. در مکتوب اطلاعات شخصی و شماره دوسیه خود را ذکر نمایید و مکتوب را باید شخصاً امضاء کنید.

از اینکه مکتوب در ظرف سه هفته بعد از دریافت تصمیم به ادارهٔ امور مهاجرت سپرده شود، اطمئنان حاصل کنید.

اگر شما می خواهید شخص دیگری به وکالت شما درخواست تجدید نظر ارائه کند باید به وی وکالتنامه کتبی بدهید.

شما باید سند عبوری مسافرت را از همان شعبهٔ اجازهٔ اقامت یا مرکز خدمات تسلیم شوید که در آنجا درخواست آنرا تقدیم کرده اید، مگر اینکه به شما گفته شده باشد که سند عبوری مسافرت خود را در منطقه دیگری تسلیم شوید.

در صورتیکه شما می خواهید سند عبوری مسافرت خود را در منطقه دیگری تسلیم شوید، این موضوع را هنگام ثبت اثر انگشت و عکس برداری با کارمندان در میان بگذارید.

شما که قرار است سند عبوری مسافرت را از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت کنید، باید قبل از مراجعه به ادارهٔ امور مهاجرت برای اخذ پاسپورت نوبت بگیرید. متوجه باشید که برای هر فرد که سند عبوری مسافرت را تسلیم می شود، جداگانه نوبت بگیرید. اگر شما به نمائندگی فرزندان خود می خواهید سند عبوری مسافرت ایشان را تحویل بگیرید باید برای هر یکی از آنها جداگانه وقت تعیین کنید.

شما باید پاسپورت را شخصاً تحویل بگیرید. سرپرست یا قیم (گودمان) می تواند پاسپورت را به نمایندگی از اطفال زیر 18 سال بدون حضور طفل تحویل بگیرد.

اطفال بالای 15 سال می توانند سند عبوری مسافرت خود را شخصا تسلیم بگیرند، بشرطیکه ادارهٔ امور مهاجرت یادداشت کرده باشد که سرپرست در حین تقدیم درخواست اجازه آنرا داده است.

هنگام تسلیمی سند عبوری مسافرت باید یک سند معتبر شناسایی را باخود داشته باشید. اگر شما دارای سند عبوری مسافرت هستید که قبلاً صادر شده است و آنرا هنوز پس تحویل نداده اید، باید آنرا در حین تسلیم گرفتن پاسپورت جدید بازگردانید.

برای تسلیم شدن سند عبوری مسافرت وقت تعیین کنید (به انگلیسی)

پرداخت محصول

شما باید مبلغی را پرداخت نماید تا بتوانید سند عبوری مسافرت را تسلیم شوید. شما محصول را در هنگام تقدیم درخواست توسط کارت بانکی در شعبهٔ اجازهٔ اقامت پرداخت می کنید.

اگر شما نمی توانید محصول را توسط کارت بانکی پرداخت کنید، در چنین حالت تقاضای کارت پرداخت را به عمل آورید و قبل از تسلیم شدن سند عبوری مسافرت محصول را پرداخت نمایید. ادارهٔ امور مهاجرت پول نقد را نمی پذیرد و سند عبوری مسافرت را تا وقتی که محصول آن پرداخت نشود، تحویل نمی دهد.

اگر شما محصول را از قبل پرداخت نموده اید، رسید آنرا هنگام تسلیم شدن سند عبوری مسافرت نشان دهید.

محصول سند عبوری مسافرت (به انگلیسی)

سفر توسط سند عبوری مسافرت

سند عبوری مسافرت با معیارهای اتحادیۀ اروپا سازگار می باشد و توسط آن می توان به تمام کشورهای جهان سفر کرد. اما اگر شما طبق کنوانسون 1951 میلادی ژنیو پناهنده سیاسی شناخته شده اید، در چنین حالت در پاسپورت شما نگاشته خواهد بود که شما نمی توانید به کشور اصلی خود و یا به کشور از جای که فرار نموده اید، سفر نمایید.

اگر شما قادر به اثبات هویت خود نبوده اید، در سند عبوری مسافرت شما ذکر می شود که هویت شما مشخص نیست که این شاید باعث بروز مشکلات در سفر به برخی از کشورها گردد.

ممکن است برای سفر به برخی از کشورها نیاز به ویزه داشته باشید. برای کسب معلومات بیشتر قبل از سفر با سفارت مربوطه تماس بگیرید.

مدت اعتبار سند عبوری مسافرت

جواز سفر سیاسیresedokument حد اکثر الی سه سال اعتبار دارد و نمیتواند تمدید شود. اگر شما بعد از ختم مدت اعتبار این پاسپورت به جواز سفر سیاسی ضرورت دارید، شما میتوانید درخواستی جواز سفر سیاسی جدید را بکنید.

در هنگام تقدیم درخواست صدور سند عبوری مسافرت باید عکس و اثر انگشت خویش را ارائه کنید زیرا عکس و اثر انگشت تان نزد ادارهٔ امور مهاجرت ذخیره نمی باشد بلکه فقط در یک چپ کمپوتری در سند عبوری مسافرت محفوظ می باشد.

در صورت مفقود شدن سند عبوری مسافرت

در صورت مفقود یا دزدی شدن سند عبوری مسافرت تان باید در قدم نخست به پولیس گزارش دهید. اگر شما به تجدید سند عبوری مسافرت ضرورت دارید باید مجدداً به درخواست آن اقدام کنید. یک کاپی گزارش به پولیس را که از طریق پست به شما فرستاده شده باشد یا در حوزهٔ پولیس دریافت کرده باشید، هنگام درخواست تجدید سند عبوری مسافرت باخود داشته باشید.

Last updated: