جازه اقامت برای کسانیکه وضعیت مهاجر را دریافت نموده باشند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – dari

در صورتیکه شما وضعیت مهاجرت را دریافت نموده باشید، به مدت 3 سال اجازه اقامت برای شما داده خواهد شد. در صورتیکه که شما بتوانید خود را در هنگام سپری شدن تاریخ اجازه اقامت حمایت کنید، به شما اجازه اقامت دایمی داده خواهد شد.

اجازه اقامت دایمی برای شما حق زندگی کردن و کار کردن را برای 3 سال در سوئد میدهد. در جریان این زمان حق مراقبت صحی منحیث یک شخص دارنده اجازه اقامت دایمی را میداشته باشید.

با تاییدی اجازه اقامت شما، یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. این کارت مکتوب برای هویت و سفر نمیباشد. شما میتوانید تا زمانی که اجازه شما معتبر است به داخل و خارج از کشور سفر کنید، اما اگر از سوئد خارج میشوید، باید پاسپورت معتبر و کارت اجازه اقامت معتبر داشته باشید تا بتوانید پس برگردید.

در باره کارت اجازه اقامت بیشتر بخوانید.

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد ( ُSkatteverket/اسکاتورکت) ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد (sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئد ضروری میباشد. پس از ثبت نام، میتوانید یک سند هویت سوئدی نیز دریافت کنید، که برای مثال برای افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت شناخت الکترونیکی مورد نیاز است.

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به نمایندگی مالیات کشور سوئد که موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)، تبعیت ، و محل تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید. هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئد میروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با مکتوب هویت خود را باید با خود بیآورید. درصورتیکه مکتوب هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئد میباشد، یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی) External link, opens in new window.

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابی External link, opens in new window.

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی) External link, opens in new window.

کار کردن در کشور سوئد

شما که اجازه اقامت موقت سه ساله را دریافت نموده اید، اجازه دارید در سویدن به کار بپردازید. اگر شما هنگامی که مدت اعتبار اجازه اقامت موقت تان تمام شود کاری داشته باشید که توسط آن مصارف زندگی تان را تامین کرده بتوانید، در چنین صورت می توانید به درخواست اجازه اقامت دایمی اقدام کنید.

هنگامیکه به وظیفه درخواست میکنید باید کاپی اسناد که نشاندهنده حقوق شما بخاطر زندگی و کار کردن در سوئد میباشد با خود داشته باشید.  همچنان کارت اجازه اقامت خود را باخود داشته باشید. شخص استخدام کننده در باره مدت زمان بودن شما در سوئد را درخواست خواهد کرد و این که اجازه کار کردن شما در معرض کدام محدودیت در سوئد قرار میگیرد یا خیر. کارفرمای شما کاپی های مکتوب های شما را درخواست خواهد کرد و همچنان به نمایندگی مالیات کشور سوئد رد مورد کار کردن شما اطلاع خواهد داد.

پیوستن مجدد فامیل

اگر شما اجازه اقامت منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، را بدست آورده اید و ارزیابی این وجود داشته باشد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید، خانواده تان امکان اینرا دارد که تقاظای اجازه اقامت را نماید، برای اینکه به سویدن نزد شما نقل مکان کند.

فقط نزدیکترین اعضای خانواده تان میتوانند تقاظای اجازه اقامت را نمایند، برای اینکه به سویدن نزد شما نقل مکان کنند. خانواده تان میتواند اجازه اقامت را برای همان مدتی که اجازه اقامت خود تان اعتبار دارد، را بدست آورد.

اگر شما مستحق یکجا شدن دوباره با خانواده خود هستید، امکان دارد که شما باید به اصطلاح واجد شرایط تأمین نفقه باشید. این به این معناست که شما باید هم نفقه خود و هم نفقه خانواده تانرا تأمین کنید. همچنان شما باید دارای یک مسکن با اندازه و استانداردی باشید که خانواده تان بتواند با شما یکجا در آن زندگی نماید، بعد از اینکه آنها به سویدن نزد شما نقل مکان نمودند. بعضی استثناآت از واجد بودن شرایط تأمین نفقه وجود دارند، طور مثال اگر خانواده تان سه ماه بعد از اینکه خودتان اجازه اقامت را بدست آورده اید، درخواست اجازه اقامت را نماید.

معلومات بیشتر در مورد پیوستن فامیل و ضروریات برای مراقبت آن دریافت کنید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

همچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما عمداً دروغ گفته باشید و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید.

در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید. سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید.

تمدید اجازه اقامت موقتی

بعد از اینکه مدت اعتبار اجازه اقامت موقتی تان پایان یافت شما میتوانید درخواست تمدید آنرا بکنید. شما میتوانید اجازه اقامت تمدید شده را در صورتی بدست آورید که شما هنوز هم به حفاظت جانی ضرورت داشته باشید. بعد از سه سال شما میتوانید درخواست اجازه اقامت دایمی را نیز بکنید.

در مورد تمدید اجازه اقامت بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

معلومات برای شما که تازه به سویدن مهاجرت نموده‌اید و اجازه أقامه دارید

فراموش نکنید که فیصله قبولی (اجازه أقامه) خود را نگهدارید. شما در زمان تماس با إدارات و سازمانهای مختلف به آن ضرورت پیدا خواهید نمود.

برای راجستر نمودن خود در سویدن و برای آنکه نمبر شناسایی شخصی خود را دریافت کنید باید به اداره مالیات سویدن External link, opens in new window. مراجعه نمایید.

برای راجستر شدن در سیستم امنیت اجتماعی سویدن باید به صندوق بیمه‌های اجتماعی External link, opens in new window. مراجعه نمایید.

بعضی کمون‌ها شرکت‌های مسکن متعلق به خود کمون دارند که در آنها بدنبال مسکن جستجو کرده می‌توانید. کمون مربوطه همچنان به شما رهنمایی‌های درباره شرکت‌های مسکن خصوصی هم داده می‌تواند.

کمونی که در آن زندگی می‌کنید خدمات مراقبتی و مکتب برای طفل‌ها ارائه می‌نماید.

در قسمت مسایل صحی با خدمات صحی منطقوی محل زندگی خود تماس بگیرید. مراکز ارائه خدمات صحی در سراسر کشور از رهنمای تداوی ١١٧٧ پیدا کنید. External link, opens in new window.

در قسمت سوالات مربوط به خواندن درس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) باید با کمونی که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. همچنان به سایت انترنیتی کمون‌‌ها و شوراهای ولایتی سویدن External link, opens in new window. مراجعه کرده می‌توانید.

اگر دنبال کار می‌گردید خود را در اداره کاریابی External link, opens in new window. راجستر کرده می‌توانید.

در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد External link, opens in new window. معلومات لازم به زبان سویدنی برای شما که در سنین بالا وارد سویدن میشوید و بسیار کم حقوق تقاعد دریافت میکنید و یا از حقوق تقاعد برخوردار نیستید، تهیه شده است.

معلومات در قسمت تحصیل در مکاتب عالی و پوهنتون‌ها را در دو سایت انترنیتی زیر پیدا کرده می‌توانید: Antagning.se External link, opens in new window., studera.nu External link, opens in new window.

در قسمت سوالات مربوط به وام تحصیلی با سی.اس.ان، کمیته مرکزی وام‌های تحصیلی External link, opens in new window. تماس گرفته می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به لیسنس دریوری به هیئت مدیره اداره حمل و نقل سویدن External link, opens in new window. مراجعه کرده می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به حق رای با اداره انتخابات سویدن External link, opens in new window. تماس گرفته می‌توانید.

در مورد مکاتب سویدن از اداره أمور مکاتب سویدن در اینجا: در مورد مکاتب سویدن External link, opens in new window. معلومات دریافت کرده می‌توانید.

معلومات اجتماعی درباره سویدن به چندین لسان در معلومات درباره سویدن External link, opens in new window. وجود دارد.

معلومات اجتماعی بیشتر درباره سویدن در ویبسایت انستیتو سویدن External link, opens in new window. موجود است.

سلام سلام سویدن! External link, opens in new window. فلم‌های ساده و الهام بخشی در مورد نحوه کارکرد کشور سویدن دارد.

در ویبسایت زیر لینک‌هایی به چندین پروگرام برای خودآموزی لسان سویدنی وجود دارد: Lära svenska www.informationsverige.se External link, opens in new window.

خدمات اطلاع رسانی اداره امور مصرف کنندگان External link, opens in new window. به شما در قسمت خرید یا قراردادها رهنمایی کرده می‌تواند.

Last updated: