کارت اجازه اقامت

Uppehållstillståndskort – dari

در صورتیکه شما اجازه اقامت را دریافت کرده باشید، شما کارت اجازه اقامت با تاییدی این که شما در سوئد زندگی کرده میتوانید بدست خواهید آورد. کارت دارای یک چپ کمپیوتری بوده که شامل نشان انگشت و تصویر شما میباشد. شما همیشه نیاز دارید که کارت اجازه اقامت خود را هنگامی رفتن به نمایندگی های دولتی و مراکز خدماتی صحی باخود داشته باشید.

تصویر و نشان انگشت شما گرفته شود

هر شخصی که کارت اجازه اقامت را دریافت میکند باید عکس آن گرفته شود. اطفال زیر سن 6 نیاز به ثبت نشان انگشت ندارند. کسانی که بخاطر داشت مشکل فزیکی، مانند زخمی بودن دایمی انگشتان، نمیتوانند نشان انگشت خود را بدهند، نیاز به ثبت نشان انگشت ندارند.

نشان انگشت و عکس شما تنها در چپ کارت ثبت خواهد شد. به همین دلیل شما باید در هر بار که شما کارت اجازه اقامت جدید را بدست میآورید دوباره عکس خود را تسلیم کنید، و نشان انگشت خود را ثبت نمایید. آماده کردن کارت اجازه اقامت بدون کدام هزینه بجز فیس درخواست برای اجازه میباشد.

اگر شما خارج از کشور سوئد هستید

شما که برای سفر به سوئد نیاز به ویزا دارید باید به سفارت یا سرکنسولگری سوئد مراجعه کنید. در صورتیکه این کار را در رابطه با نشان دادن پاسپورت خود انجام نداده اید پسدر اسرع وقت عکس گرفته و اثر انگشت خود را بگذارید. حتی اگر قبلاً کارت اجازه اقامت هم داشته اید، باید باز هم از شما عکس گرفته و اثر انگشت خود را بگذارید زیرا عکس و اثر انگشت شما ذخیره نمی شود.

همه سفارت ها نمی توانند از شما برای عکاسی و گرفتن اثر انگشت از شما پذیرایی کنند. قبل از مراجعه در سایت سفارت یا سرکنسولگری درین مورد معلومات بیشتر بخوانید.

کشور های که شهروندان آن نیاز به ویزا بخاطر سفر به سوئد دارند (به انگلیسی) External link, opens in new window.

نزدیکترین سفارت یا کنسولگری را در آدرس ذیل مشاهده کنید Swedenabroad.se (به انگلیسی) External link, opens in new window.

در صورتیکه شما به ویزا نیاز نداشته باشید، شما باید در کشور شویدن نشان انگشت و عکس خود را تسلیم دهید. شما باید نمایندگی مهاجرت را در اسرع وقت بعد از دریافت اجازه اقامت و رسیدن در کشور سوئد مراجعه کنید.

در صورتیکه شما در سوئد باشید

اگر قصد دارید مجوز در سوئد را تمدید کنید یا اگر به کارت اجازه اقامت جدید نیاز دارید، پس باید به ادارهٔ مهاجرت مراجعه کنید، اگر قبلاً زمانی که از شما در وقت نشان دادن پاسپورت این کار صورت نگرفته پس باید از شما عکس گرفته شود و اثر انگشت خود را درانجا بگذارید.

هنگام مراجعه به ادارهٔ مهاجرت، باید پاسپورت خود را همراه داشته باشید. هنگامی که کارت اجازه اقامت شما آماده شد، به آدرس شما در سوئد ارسال می گردد. بنابراین مهم است که هنگام مراجعه به ادارهٔ مهاجرت برای گذاشتن اثر انگشت و عکس گرفتن، آدرس سوئد خود را ذکر کنید.

برای تسلیمی عکس و نشان انگشت با نمایندگی مهاجرت وقت ملاقات را تعیین نمایید (به انگلیسی)

جاییکه شما میتوانید ما را دریابید (به انگلیسی)

درصورتیکه شما آدرس خود را تغیر میدهید

اگر شما میخواهید که کارت اجازه اقامت در خانه شما ارسال گردد، نیاز به آدرس خانه شما میباشد. در صورتیکه شما تغیر مکان کرده باشید، میتوانید آدرس جدید خودر را هنگامیکه با نمایندگی مهاجرت ملاقات دارید، ذکر کنید. به یاد داشته باشید در رابطه به این که اگر شما با کسی دیگر زندگی میکنید و آدرس موقتی برای جوابات دارید ما را اطلاع دهید.


هنگامیکه کارت اجازه اقامت آماده میباشد

در صورتیکه شما در سفارت و کونسلگری عمومی عکس و نشان انگشت خود را ارسال کرده باشید، شما کارت را از آنها دریافت خواهید کرد. در رابطه به چگونگی تسلیمی کارت شما از سفارت و کونسلگری معلومات دریافت کنید. هنگامیکه شما تصمیم در مورد اجازه اقامت حاصل نمودید، 4 هفته را دربر خواهد بگیرد تا کارت شما به سفارت و یا کنسولگری گسیل گردد.

در صورتیکه شما در نمایندگی مهاجرت عکس و نشان انگشت خود را تسلیم کرده باشید، کارت شما در جریان یک الی دو هفته به خانه شما ارسال خواهد گردید.

کارت اجازه اقامت(Uppehållstillståndskort) در ارتباط با اتخاذ فیصله تولید میگردد، اما اقلأ شش هفته قبل از روزی که قابل عتبار بودن اجازه اقامت شروع میگردد.

امکان ندارد که در ساختن و انتقال کارت عجله صورت بگیرد.

Uppehållstillståndskort.

معلومات درج شده در کارت

کارت اجازه اقامت شامل معلومات در مورد نوع اجازه و مدت اعتبار آن میباشد. معلومات شخصی شما نیز در کارت درج میباشد. در عقب بعضی کارت ها نوشته شده است "اجازه کار کردن را دارد" (“Får arbeta”) این درصورتی میباشد که شما تصمیم را دریافت کرده باشید تا اجازه کار کردن را هنگامیکه اجازه اقامت دایمی داشته باشید، بدست آورید. اما اگر شما اجازه کار را در سوئد بدست آورده باشید، سپس تصامیم نشان میدهد که شما حق اجازه کار را دارید، لذا در عقب کارت شما "اجازه کار کردن" ذکر نخواهد گردید. برای اطفال، این متن (محل قابل اجرا) بعد از این که به سن 16 برسند درج خواهد شد.

معلومات کارت خود را بررسی و چک کنید

همیشه اسم درج شده کارت اجازه اقامت خود را چک کنید و با پاسپورت خود مطابقت دهید. در صورتیکه در کارت شما اسم غلط درج شده باشد، شما باید به نمایندگی مهاجرت و یا سفارت بخاطر گرفتن کارت جدید مراجعه کنید. پاسپورت خود را با خود داشته باشید.

در صورتیکه اسم خودرا تغیر میدهید، شما باید به نمایندگی مالیات به تماس شوید که مسؤل باری ثبت احوال نفوس و ثبت اسم جدید شما میباشد. سپس شما باید به نمایندگی مهاجرت بخاطر گرفتن کارت جدید اجازه اقامت مراجعه کنید.

زمانی که قصد سفر دارید

هنگام سفر باید کارت اجازه اقامت را همراه با پاسپورت خود نشان دهید. شما میتوانید با داشتن پاسپورت و کارت اجازه اقامت برای 90 روز در یک دوره 180 روزه وارد منطقه شینگن شده و آزادانه حرکت کنید. اگر به یک کشور غیر شنگن سفر میکنید، ممکن است به ویزا نیاز داشته باشید.
کارت اجازه اقامت را نمیتوانید به عنوان سند هویت یا سند مسافرت استفاده کنید.

مدت اعتبار کارت

کارت اجازه اقامتuppehållstillståndskort برای اجازه اقامت دایمی برای سه سال اعتبار دارد، اما اگر شما یک اجازه اقامت منحیث فردیکه به طور پایدار در اتحادیه اروپا سکونت دارد، را دارید در این صورت کارت اجازه اقامت شما در طول پنج سال اعتبار دارد. همچنان کارت هایی اجازه اقامت که قبل از ۱ جنوری ۲۰۲۲ صادر شده اند، نیز پنج سال اعتبار دارند.

هر بار که شما اجازه اقامت جدید بدست می آورید یا اجازه اقامت تان تمدید میشود، یک کارت اجازه اقامت جدید برایتان داده میشود. وقتیکه شما به یک کارت اجازه اقامت جدید ضرورت دارید، باید عکس و نشان انگشت تان دوباره گرفته شود. هر بار که شما برای گرفتن کارت اجازه اقامت جدید به اداره مهاجرت می آیید، باید کارت اجازه اقامت قدیمی خود را با خود بیاورید.

در صورتیکه کارت از پیش شما مفقود میشود

در صورتیکه کارت اجازه اقامت از نزد شما مفقود ، و یا ربوده میشود، باید در ابتدأ به پولیس گزارش دهید. سپس باید به نمایندگی مهاجرت بخاطر تسلیمی عکس و نشان انگشت برای کارت جدید مراجعه کنید. یک کاپی از گزارش پولیس که از طرف پولیس دریافت کرده باشید ، خواه هنگامی تهیه کردن راپور باشد یا بعد از نشر آن با خود داشته باشید.

در صورتیکه شما کارت خود را دریافت نکرده باشید

آیا شما به یک وقت زیاد منتظر کارت اجازه اقامت خود بوده اید؟ دلیل آن این است که کارت شما به نمایندگی مهاجرت ارسال میگردد. این هنگامی رخ میدهد که نمایندگی مهاجرت آدرس غلط شما را داشته باشد.

اگر در باره این کدام سوال داشته باشید لطفاً با نمایندگی مهاجرت به تماس شوید (به انگلیسی)

Last updated: