اجازه اقامت برای کسانی که حالت حفاظتی کمکی را دریافت نموده اند

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – dari

در صورتیکه شما حالت حفاظتی کمکی را دریافت کرده باشید، شما اجازه اقامت برای 13 ماه را حاصل مینمایید. اگر باز هم نیاز به مراقبت و حفاظت بعد از تاریخ انقضای اجازه اقامت خود داشته باشید، این روند تمدید خواهد شد.

اجازه اقامت موقتی شما اجازه خواهد داد تا به مدت 13 ماه در کشور سوئد زندگی و کار کنید. در جریان همان وقت شما حق مراقبت صحی نظر به هر اجازه اقامت بر شخص را میداشته باشید.

بمنظور تاییدی اجازه اقامت شما یک کارت اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد. این کارت سند هویت و یا سند سفری نمیباشد. شما میتوانید تا زمانی که اجازه شما معتبر است به داخل و خارج از کشور سفر کنید، اما اگر از سوئد خارج میشوید، باید پاسپورت معتبر و کارت اجازه اقامت معتبر داشته باشید تا بتوانید پس برگردید.

بیشتر در مورد کارت اجازه اقامت آگاه شوید.

ثبت کردن به دفتر ثبت احوال نفوس

هنگامیکه شما اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایید، شما باید به دفتر ثبت احوال نفوس در نمایندگی مالیات کشور سوئد ( ُSkatteverket/اسکاتورکت)  در اسرع وقت ثبت شوید. ثبت احوال نفوس قبل از شامل شدن در صنوف مهاجرین کشور سوئد (sfi) و سیستم امنیتی اجتماعی کشور سوئد ضروری میباشد. پس از ثبت نام، میتوانید یک سند هویت سوئدی نیز دریافت کنید، که برای مثال برای افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت شناخت الکترونیکی مورد نیاز است.

بمنظور ثبت کردن در ثبت احوال نفوس شما باید به  نمایندگی مالیات کشور سوئد که موقعیت، حالت مدنی (مجرد هستید یا متاهل)،  تبعیت، و محل تولد شما را ثبت میکند مراجعه کنید.  هنگامیکه شما به نمایندگی مالیات کشور سوئد میروید باید کارت اجازه اقامت دایمی خود را همراه با سند هویت با خود داشته باشید. درصورتیکه سند  هویت شما نزد نمایندگی مهاجرت سوئد میباشد، یک کاپی آنرا درخواست کنید. کاپی باید توسط یک شخصی امضأ شود تا تایید شود که کاپی مشابه به اصل آن میباشد. شخص مذکور باید اسم و شماره تلیفون خود را به حروف بزرگ بنویسد.

معلومات نمایندگی مالیات کشور سوئددر ثبت احوال نفوس (به انگلیسی) External link, opens in new window.

اقدامات برای جاگزینی و استقرار

شما که به تازگی اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کرده اید و حق کار را دارا میباشید، میتوانید در اینجا از حق بدست آوردن "مساعی جهت جاگزینی و استقرار" برای وارد شدن به محیط کار، برخوردار شوید. مساعی جهت جاگزینی و استقرار فعالیت های است که شما را از جمله برای فراگیری زبان سویدنی، وارد شدن در محیط کار و توانایی برای خودکفایی اقتصادی کمک می نماید. مسئولیت "مساعی برای جاگزینی و استقرار" و همچنان کارجویی در سویدن، به عهدۀ ادارۀ کاریابی یا Arbetsförmedlingen میباشد. شما میتوانید در ویب سایت ادارۀ کاریابی معلومات بیشتر را بدست بیآورید. معلومات به زبان های مختلف موجود میباشد.

معلومات در بارۀ حمایت برای جاگزینی و استقرار در ویب سایت ادارۀ کاریابی External link, opens in new window.

ادارۀ امور کاریابی میتواند شما را تا اکمال سن 65 سالگی که معمولی ترین سن تقاعد در سویدن است، در راستای یافتن کار یاری رساند. افرادی که در سنین بالا وارد سویدن می شوند، اکثراً بسیار کم یا هیچ حقوق تقاعد دریافت نمیکنند. اگر شما از حقوق تقاعد برخوردار نیستید که از آن معیشت تان را تأمین کنید، میتوانید به ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد (Pensionsmyndigheten) مراجعه نموده به درخواست حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان اقدام کنید.

در مورد حمایت مالی بخاطر امرار معیشت سالمندان در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد بخوانید (به سویدنی) External link, opens in new window.

کار کردن در کشور سوئد

شما که یک اقامهٔ محدود مدت ۱۳ ماه را دارید، میتوانید در سویدن کار کنید. اگر شما یک وظیفهٔ دارید که عاید تان برای تمام ضروریات زندگی تان اکتفأ میکند. سپس بعد از تمام شدن اقامهٔ محدود مدت تان میتوانید برای اقامهٔ دائمی درخواست بدهید.

هنگامیکه به وظیفه درخواست میکنید باید کاپی اسناد که نشاندهنده حقوق شما بخاطر زندگی و کار کردن در سوئد میباشد با خود داشته باشید.  همچنان کارت اجازه اقامت خود را باخود داشته باشید. شخص استخدام کننده در باره مدت زمان بودن شما در سوئد را درخواست خواهد کرد و این که اجازه کار کردن شما در معرض کدام محدودیت در سوئد قرار میگیرد یا خیر. کارفرمای شما کاپی های سند های شما را درخواست خواهد کرد و همچنان به نمایندگی مالیات کشور سوئد رد مورد کار کردن شما اطلاع خواهد داد.

بازپیوست اعضای خانواده

اگر شما بحیث جایگزین مستلزم حفاظت و و در عین حال به نظر برسد که موجهی چشم انداز برای دریافت مجوز اقامت دائم را دارا هستید سپس خانواده شما میتواند درخواست در رابطه به جواز اقامت سوئد را انجام دهد.

فقط نزدیکترین اعضای خانواده تان میتوانند تقاظای اجازه اقامت را نمایند، برای اینکه به سویدن نزد شما نقل مکان کنند. خانواده تان میتواند اجازه اقامت را برای همان مدتی که اجازه اقامت خود تان اعتبار دارد، را بدست آورد.

اگر شما مستحق یکجا شدن دوباره با خانواده خود هستید، امکان دارد که شما باید به اصطلاح واجد شرایط تأمین نفقه باشید. این به این معناست که شما باید هم نفقه خود و هم نفقه خانواده تانرا تأمین کنید. همچنان شما باید دارای یک مسکن با اندازه و استانداردی باشید که خانواده تان بتواند با شما یکجا در آن زندگی نماید، بعد از اینکه آنها به سویدن نزد شما نقل مکان نمودند.

در بارهٔ بازپیوست اعضای خانواده و شرط تأمین معیشت بیشتر بخوانید

اجازه اقامت حذف خواهد شد

مچنان امکان دارد که اجازه اقامت شما حذف شود در صورتیکه شما یک هویت غلط را در هنگام درخواستی برای اجازه اقامت ارایه کرده باشید، و یا اگر شما قصداً دروغ گفته باشید  و یا هم معلومات مهم را برای اجازه اقامت ارایه نکرده باشید.

در صورتیکه شما جرم یا جنایت را مرتکب شده باشید، محکمه در این باره تصمیم خواهد گرفت تا اینکه شما دوباره برگشت داده شوید. سپس نمایندگی مهاجرت اجازه اقامت شما را حذف خواهد نمود. اجازه اقامت شما حذف خواهد شد حتا اگر شما به مدت چندین سال هم اجازه اقامت را دریافت کرده باشید.

تمدید اجازه اقامت موقتی

بعد از اینکه مدت اعتبار اجازه اقامت موقتی تان پایان یافت شما میتوانید درخواست تمدید آنرا بکنید. شما میتوانید اجازه اقامت تمدید شده را در صورتی بدست آورید که شما هنوز هم به حفاظت جانی ضرورت داشته باشید. بعد از سه سال شما میتوانید درخواست اجازه اقامت دایمی را نیز بکنید.

درینجا بیشتر در مورد تمدید اقامه بخوانید (به انگلیسی)

درخواست های استناف

شما میتوانید به قبولی پناهندگی جایگزین دلایل امنیت جانی شکایت کنید اگر شما به این نظر هستید که باید به جای این، پناهندگی مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، را بدست می آوردید.

بیشتر در مورد این که چگونه میتوانید یک تصمیم را درخواست کنید، آگاه شوید.

معلومات برای شما که تازه به سویدن مهاجرت نموده‌اید و اجازه أقامه دارید

فراموش نکنید که فیصله قبولی (اجازه أقامه) خود را نگهدارید. شما در زمان تماس با إدارات و سازمانهای مختلف به آن ضرورت پیدا خواهید نمود.

برای راجستر نمودن خود در سویدن و برای آنکه نمبر شناسایی شخصی خود را دریافت کنید باید به اداره مالیات سویدن External link, opens in new window. مراجعه نمایید.

برای راجستر شدن در سیستم امنیت اجتماعی سویدن باید به صندوق بیمه‌های اجتماعی External link, opens in new window. مراجعه نمایید.

بعضی کمون‌ها شرکت‌های مسکن متعلق به خود کمون دارند که در آنها بدنبال مسکن جستجو کرده می‌توانید. کمون مربوطه همچنان به شما رهنمایی‌های درباره شرکت‌های مسکن خصوصی هم داده می‌تواند.

کمونی که در آن زندگی می‌کنید خدمات مراقبتی و مکتب برای طفل‌ها ارائه می‌نماید.

در قسمت مسایل صحی با خدمات صحی منطقوی محل زندگی خود تماس بگیرید. مراکز ارائه خدمات صحی در سراسر کشور از رهنمای تداوی ١١٧٧ پیدا کنید. External link, opens in new window.

در قسمت سوالات مربوط به خواندن درس سویدنی برای مهاجرین (اس.اف.ای) باید با کمونی که در آن زندگی می کنید تماس بگیرید. همچنان به سایت انترنیتی کمون‌‌ها و شوراهای ولایتی سویدن External link, opens in new window. مراجعه کرده می‌توانید.

اگر دنبال کار می‌گردید خود را در اداره کاریابی External link, opens in new window. راجستر کرده می‌توانید.

در وبسایت ادارهٔ عمومی خزینهٔ تقاعد External link, opens in new window. معلومات لازم به زبان سویدنی برای شما که در سنین بالا وارد سویدن میشوید و بسیار کم حقوق تقاعد دریافت میکنید و یا از حقوق تقاعد برخوردار نیستید، تهیه شده است.

معلومات در قسمت تحصیل در مکاتب عالی و پوهنتون‌ها را در دو سایت انترنیتی زیر پیدا کرده می‌توانید: Antagning.se External link, opens in new window., studera.nu External link, opens in new window.

در قسمت سوالات مربوط به وام تحصیلی با سی.اس.ان، کمیته مرکزی وام‌های تحصیلی External link, opens in new window. تماس گرفته می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به لیسنس دریوری به هیئت مدیره اداره حمل و نقل سویدن External link, opens in new window. مراجعه کرده می‌توانید.

در مورد سوالات مربوط به حق رای با اداره انتخابات سویدن External link, opens in new window. تماس گرفته می‌توانید.

در مورد مکاتب سویدن از اداره أمور مکاتب سویدن در اینجا: در مورد مکاتب سویدن External link, opens in new window. معلومات دریافت کرده می‌توانید.

معلومات اجتماعی درباره سویدن به چندین لسان در معلومات درباره سویدن External link, opens in new window. وجود دارد.

معلومات اجتماعی بیشتر درباره سویدن در ویبسایت انستیتو سویدن External link, opens in new window. موجود است.

سلام سلام سویدن! External link, opens in new window. فلم‌های ساده و الهام بخشی در مورد نحوه کارکرد کشور سویدن دارد.

در ویبسایت زیر لینک‌هایی به چندین پروگرام برای خودآموزی لسان سویدنی وجود دارد: Lära svenska www.informationsverige.se External link, opens in new window.

خدمات اطلاع رسانی اداره امور مصرف کنندگان External link, opens in new window. به شما در قسمت خرید یا قراردادها رهنمایی کرده می‌تواند.

Last updated: