درخواستی برای پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی را بکنید

Ansök om provisoriskt främlingspass – dari

اگر شما نمیتوانید یا وقت انتظار پاسپورت عادی اتباع خارجی را ندارید، شما میتوانید درخواستی پاسپورت عبوری (موقتی) اتباع خارجی را نمایید. پاسپورت موقتی اتباع خارجی فقط برای یک مدت کوتاه یا فقط برای یک سفر، اعتبار دارد.

برای بدست آوردن پاسپورت موقتی اتباع خارجی، شما باید واجد یکی از شرایط ذیل باشید:

دلیل ضرورت شما برای پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی

شرایط بدست آوردن پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی به اساس این دلیل

شما در سویدن امکان درخواستی پاسپورت کشور خود یا کدام جواز سفر قابل قبول دیگر را ندارید، بلکه برای درخواستی پاسپورت باید به یک کشور دیگر سفر نمایید.

شما یک پلان سفر با ذکر وقت، محل و طریقه بدست آوردن یک پاسپورت یک پاسپورت میهن تان در خارج از سویدن، را دارید.

شما پاسپورت میهن خود را ندارید و بخاطر یک موضوع مهم باید هر چه زودتر به خارج سفر کنید.

شما باید به اداره مهاجرت دلیل اینرا بیاورید که چرا فعلا به پاسپورت اتباع خارجی ضرورت دارید، و چرا نمیتوانید پاسپورت کشور خود یا یک جواز سفر موقتی از مقامات کشور تان، طور مثال سفارت یا قنسولگری، را بدست آورید. در وقت درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی، اسنادی که دلایل تانرا ثبوت میکنند، با خود بیاورید.

شما نمی توانید پاسپورت اتباع جارجی یا جواز سفر سیاسی را بدست آورید چون شما از پاسپورت قبلی تان سوء استفاده نموده اید، یا بخاطر جرم جدی محکوم شده اید، اما باز هم برای انجام یک سفر بسیار مهم به پاسپورت ضرورت دارید.

شما باید به اداره مهاجرت دلیل اینرا بیاورید که چرا فعلا به پاسپورت اتباع خارجی ضرورت دارید، و چرا نمیتوانید پاسپورت میهن خود یا یک جواز سفر موقتی از مقامات کشور تان، طور مثال سفارت یا قنسولگری، را بدست آورید. در وقت درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی، اسنادی که دلایل تانرا ثبوت میکنند، با خود بیاورید.

شما اجازه اقامت در سویدن را دارید و در خارج از سویدن هستید (مگر در کشور تان نیستید) و پاسپورت اتباع خارجی یا جواز سفر سیاسی تان مفقود گردیده است و برای برگشت به سویدن به یک پاسپورت ضرورت دارید.

شما باید در مورد گم شدن پاسپورت تان به پولیس عریضه نمایید و در وقت درخواستی برای پاسپورت موقتی اتباع خارجی در سفارت یا قونسولگری کبرای سویدن، کاپی عریضه به پولیس را همرای خود بیاورید.

شما به طریه ذیل درخواستی برای پاسپورت موقتی اتباع خارجی، را می نمایید

برای )درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی( شما باید فورمه Ansökan om provisoriskt främlingspass ۱۹۲۰۱۱ را خانه پری نموده و آنرا به یکی از دفاتر خدمات اداره مهاجرت شخصأ خودتان واگذار نمایید.

Ansökan om provisoriskt främlingspass (درخواستی برای پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی), فورمه ۱۹۲۰۱۱ (به سویدنی) Pdf, 731.3 kB, opens in new window.

Application for an emergency alien's passport (درخواستی برای پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی), فورمه ۱۹۳۰۱۱ (به انگلیسی) Pdf, 787.3 kB, opens in new window.

کودکان زیر ۱۸ سال

کودکان زیر ۱۸ سال نمیتوانند خود شان درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی، را نمایند. این سرپرست یا وصی کودک (Gode man) است که شخصأ خودش درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی برای کودک، را می نماید.

اگر کودک تان دارای دو سرپرست می باشد، شما باید فورمه ۲۴۶۰۱۱ را ضمیمه نمایید, Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år (موافقتنامه در مورد اینکه اداره مهاجرت میتواند یک پاسپورت (پاسپورت اتباع خارجی یا پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی) برای کودک زیر ۱۸ سال، را صادر نماید). هر دو سرپرست باید منظور نموده و هر دو امضاء باید از طرف شاهد تصدیق شده باشند.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år (موافقتنامه در مورد اینکه اداره مهاجرت میتواند یک پاسپورت (پاسپورت اتباع خارجی یا پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی) برای کودک زیر ۱۸ سال، را صادر نماید), فورمه ۲۴۶۰۱۱ (به سویدنی) Pdf, 657.8 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue a passport (alien's passport or travel document) for a child under the age of 18 (موافقتنامه در مورد اینکه اداره مهاجرت میتواند یک پاسپورت (پاسپورت اتباع خارجی یا پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی) برای کودک زیر ۱۸ سال، را صادر نماید), فورمه ۲۴۷۰۱۱ (به انگلیسی) Pdf, 701.3 kB, opens in new window.

اگر شما منحیث سرپرست درخواستی میکنید، باید سند استخدام و کاپی کارت هویت تانرا ضمیمه نمایید.

کودکی که در سویدن هیچ کدام از والدین خود را ندارد، باید در وقت عکس گرفتن و گرفتن نشان انگشت او وصی او حضور داشته باشد.

وقت را رزرو کنید

قبل از آمدن تان به اداره مهاجرت برای درخواستی کردن، شما باید یک وقت را رزرو کنید. شما باید برای هر فردی که میخواهد درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی را نماید، وقت را رزرو کنید، و هر فرد باید خودش فورمه درخواستی خود را واگذار نماید. شما میتوانید چندین وقت را یکی بعد از دیگر رزرو نمایید.

وقت را رزرو کنید (به انگلیسی)

اگر شما در خارج از سویدن هستید و برای برگشت به سویدن به پاسپورت موقتی اتباع خارجی ضرورت دارید، باید به نزدیکترین سفارت یا قونسولگری کبرای سویدن مراجعه نموده و پرسان کنید که شما باید چطور این کار را انجام دهید.

درخواستی خود را واگذار نمایید

شما باید در وقت واگذاری درخواستی تان اسناد ذیل را با خود بیاورید:

  • فورمه درخواستی، خانه پری شده و امضاء شده (یک فورمه برای هر فرد)
  • پاسپورت اتباع خارجی که احتمالأ در گذشته صادر شده بود
  • پاسپورت کشور تان یا اسناد دیگر که هویت تانرا تثبیت کنند (اگر شما هیچ کدام پاسپورت را ندارید)، این میتواند طور مثال کارت هویت، کارت تولد یا ترخیص باشد.
  • اگر درخواستی برای یک کودک زیر ۱۸ سال است، موافقتنامه والدین یا سرپرست (فورمه شماره ۲۴۶۰۱۱ Medgivande att Migrationsverket får utfärda pass (främlingspass eller resedokument) för barn under 18 år (موافقتنامه در مورد اینکه اداره مهاجرت میتواند یک پاسپورت (پاسپورت اتباع خارجی یا پاسپورت مؤقتی اتباع خارجی) برای کودک زیر ۱۸ سال، را صادر نماید)
  • کاپی عریضه به پولیس که در آن ذکر شده باشد که شما پاسپورت اتباع خارجی تانرا گم کرده اید (اگر شما درخواستی یک پاسپورت جدید اتباع خارجی را می نمایید چون پاسپورت قبلی تانرا گم کرده اید)
  • اگر شما درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی را برای این هدف میکنید که شما بتوانید برای درخواستی کردن یک پاسپورت میهن تان به میهن یا کدام سفارت میهن تان سفر کنید، باید پلان سفر با ذکر وقت، محل و طریقه بدست آوردن یک پاسپورت میهن تان در خارج از سویدن، را واگذار کنید.

اگر شما پاسپورت میهن تان یا یک پاسپورت کهنه اتباع خارجی را دارید، شما باید آنها را به اداره مهاجرت بدهید. بعضی اوقات، مامور بررسی میتواند قبول کند که شما کاپی پاسپورت تانرا همراه با درخواستی تان واگذار کنید، اما در این صورت برایتان گفته میشود که شما باید نسخه اصلی پاسپورت تانرا در وقت بررسی درخواستی تان یا در وقت گرفتن پاسپورت جدید تان، به اداره مهاجرت بدهید.

در وقت واگذاری درخواستی تان، اداره مهاجرت عکس و نشان انگشت تانرا میگیرد. عکس، نشان انگشت و اطلاعات شخصی تان در یک چیپ در پاسپورت موقتی اتباع خارجی درج میگردند. این اطلاعات در اداره مهاجرت حفظ نمی گردند، بلکه فقط در مدار کارت حفظ میگردند. نشان انگشت کودکان زیر شش سال گرفته نمی شوند.

برای درخواستی پاسپورت موقتی اتباع خارجی، اکثریت افراد باید یک فیس را بپردازند. شما میتوانید این فیس را در وقت واگذاری درخواستی تان در مرکز خدمات بوسیله کارت بانکی بپردازید. همچنان شما میتوانید یک بل پرداخت(inbetalningskort) را بگیرید برای اینکه بعدأ آنرا بپردازید. بعد از اینکه شما فیس را پرداختید، اداره مهاجرت بررسی درخواستی تانرا شروع میکند.

معلومات زیادتر در مورد نوع فیس های پاسپورت موقتی اتباع خارجی و طریقه پرداخت آن، را بخوانید (به انگلیسی)

در صفحه انترنیتی اداره مهاجرت، شما میتوانید معلومات در مورد اینکه فعلا مدت بررسی چقدر طول میکشد، را بخوانید. اگر مامور بررسی باید تقاظای معلومات زیادتر از شما بکند، مدت بررسی طولانی تر میشود.

بعد از اینکه اداره مهاجرت درخواستی تانرا بررسی نمود، ما فیصله را بوسیله پوسته به خانه تان ارسال می نماییم.

مدت بررسی در حال حاضر (به انگلیسی)

فیصله بوسیله پوسته به خانه تان ارسال میگردد. اگر اداره مهاجرت فیصله نمود که شما مستحق پاسپورت موقتی اتباع خارجی هستید، در این صورت بعد از اینکه پاسپورت موقتی تان برای تسلیم شدن آماده گردید ما یک پیام برایتان ارسال مینماییم. از روز بدست آوردن فیصله الی زمانی که شما بتوانید پاسپورت خود را در دفتر خدمات که در آن درخواستی نموده اید تسلیم شوید، میتواند ۱۴ روز طول بکشد.

اگر به درخواستی خود جواب منفی بدست آوردید

اگر اداره مهاجرت درخواست شما را برای پاسپورت موقت خارجی رد کرد، می توانید نسبت به این تصمیم تجدید نظر کنید.

در صورتیکه شما خواهان درخواست تجدید نظر باشید، یک مکتوب را بنوسید که در آن تصمیمی را که شما می خواهید ادارهٔ امور مهاجرت باید تجدید نظر نموده آنرا تغییر دهد، مشخص سازید و شرح دهید که به نظر شما چرا تصمیم نادرست است. در مکتوب اطلاعات شخصی و شماره دوسیه خود را ذکر نمایید و مکتوب را باید شخصاً امضاء کنید.

از اینکه مکتوب در ظرف سه هفته بعد از دریافت تصمیم به ادارهٔ امور مهاجرت سپرده شود، اطمئنان حاصل کنید.

اگر می خواهید شخص دیگری به نمایندگی از شما به درخواست تجدید نظر اقدام کند، باید به شخص مذکور وکالت خط بدهید.

شما کسانی که پاسپورت موقتی اتباع خارجی را بدست می آورید باید برای تسلیم شدن پاسپورت تان قبل از آمدن به اداره مهاجرت یک وقت را رزرو کنید. اگر شما باید پاسپورت های کودکان تانرا تسلیم شوید، باید برای هر پاسپورت وقت جداگانه را رزرو کنید.

شما باید پاسپورت موقتی اتباع خارجی، تانرا در همان دفتر خدمات که در آن درخواستی نموده اید، تسلیم شوید، البته اگر به شما معلومات داده نشده که پاسپورت تانرا در کدام منطقه دیگر تسلیم شوید. اگر میخواهید پاسپورت موقتی اتباع خارجی، تانرا در کدام منطقه دیگر تسلیم شوید، باید در وقت عکس گرفتن و نشان انگشت دادن با پرسونل در این مورد صحبت کنید.

شما باید پاسپورت خود را شخصأ تسلیم شوید. پاسپورت کودک زیر ۱۸ سال را میتواند سرپرست یا وصی او تسلیم شود بدون اینکه کودک همراه او برود.

کودکان بالاتر از ۱۵ سال میتوانند پاسپورت خود خودشان تسلیم شوند، به شرطیکه اداره مهاجرت یادداشت نموده باشد که سرپرست او این موضوع را در وقت درخواستی نمودن گفته است.

وقت را رزرو کنید (به انگلیسی)

سفر با پاسپورت موقتی اتباع خارجی

پاسپورت موقتی اتباع خارجی واجد شرایط اتحادیه اروپا برای پاسپورت بوده و با این پاسپورت میتوان به همه کشورها سفر نمود. برای سفر به بعضی کشورها، امکان دارد که شما باید ویزه داشته باشید. برای بدست آوردن معلومات زیادتر، قبل از سفر تان با سفارت کشوری که میخواهید به آن سفر کنید تماس بگیرید.

اگر شما به دلایل حفاظت جانی اجازه اقامت را بدست آورده اید، در پاسپورت موقتی اتباع خارجی، تان ذکر خواهد بود که شما نمیتوانید به کشور خود یا کشوری که از آن فرار کرده اید، سفر نمایید.

اگر شما هویت خود را تثبیت نکرده اید، در پاسپورت موقتی اتباع خارجی، تان ذکر خواهد بود که هویت تان تثبیت نشده است، و این میتواند سفر تان به بعضی کشورها، را مشکل تر نماید.

مدت اعتبار این پاسپورت

پاسپورت موقتی اتباع خارجی، در اکثر حالات الی هفت ماه اعتبار دارد. همچنان این پاسپورت میتواند فقط برای یک سفر به سویدن یا از سویدن، یا یک سفر به هر دو طرف قابل اعتبار باشد. بعد از سفر، شما باید پاسپورت موقتی اتباع خارجی، تانرا به اداره مهاجرت تسلیم نمایید.

اگر شما این پاسپورت را گم کنید

اگر شما پاسپورت موقتی اتباع خارجی، تانرا گم کردید یا این دزدی شد، باید در قدم اول در این مورد به پولیس عریضه نمایید. اگر شما به یک پاسپورت موقتی اتباع خارجی جدید ضرورت دارید شما باید یک درخواستی جدید را واگذار کنید. در وقت درخواستی جدید برای پاسپورت موقتی اتباع خارجی، شما باید کاپی عریضه به پولیس که آنرا از طریق پوسته یا در حوزه پولیس بدست آورده اید، را با خود داشته باشید.

Last updated: