اگر به درخواست پناهندگی خود جواب رد گرفته‌اید

Om du får avslag på din ansökan – dari

جواب رد به درخواست شما به معنای آن است که اداره أمور مهاجرین فکرنمی‌کند که شما دلایل کافی برای ماندن در سویدن داشته باشید. اگر جواب رد بگیرید دو انتخاب دارید: این تصمیم را بپذیرید و برگردید، یا از آن شکایت کنید. اگر انتخاب شما این باشد که شکایت نمایید، یک محکمه این تصمیم را مورد بررسی قرار خواهد داد. حتی اگر تصمیم به شکایت بگیرید باید برای برگشتن پلان ریزی
نمایید.

اگر تصمیم اخراج از سویدن را بپذیرید، می‌توانید یک ورق به اصطلاح "اعلام رضایت" را امضاء نمایید. وقتی که یک ورق اعلام رضایت را امضاء نمودید، از تصمیم مربوطه شکایت کرده نمی‌توانید و باید برای سفر برگشت به وطن خود برنامه‌ریزی نمایید. حتی اگر ورق اعلام رضایت را هم امضاء نکنید، این موضوع اهمیت دارد که با اداره أمور مهاجرین در قسمت برگشتن خود به وطن، همکاری نمایید.

معمولا یک جواب رد (منفی) تا چهارسال اعتبار دارد.

در قسمت آنچه برای شمایی اعتبار دارد که می‌خواهید سویدن را ترک کنید، بیشتر بخوانید

حمایت در هنگام برگشت به وطن

بسته به اینکه اهل کدام کشور هستید، امکان دریافت حمایت مالی یا دیگر اقدامات حمایتی برای شما وجود دارد تا دوران اولیه زندگی در وطن برایتان آسانتر شود.

در مورد آنکه چه کسانی در زمان برگشت حمایه دریافت کرده می‌توانند، بیشتر بخوانید

اگر از تصمیم گرفته شده پیروی نکنید

اگر در مهلت ذکر شده در تصمیم سویدن را ترک نکنید، دیگر حق استفاده از محل زندگی و دریافی کمک مالی از طرف اداره أمور مهاجرین را نخواهید داشت و ممکن است برای شما ممنوعیت برگشت در نظر گرفته شود.

اداره أمور مهاجرین همچنان می‌تواند تصمیم بگیرد شما را تحت نظر قرار داده و یا تا زمانی که سفر برگشت شما به وطن انجام گیرد، شما را به بازداشتگاه منتقل نماید. اداره أمور مهاجرین همچنان می‌تواند مسئولیت بازگرداندن شما را بر عهده پولیس بگذارد.

در مورد تحت نظر قرار دادن و بازداشتگاه، بیشتر بخوانید

شکایت کردن

اگر تصمیم اداره أمور مهاجرین را قبول ندارید، حق دارید از آن شکایت نمایید. وقتی شکایت می‌کنید، دربرگیرنده آن است که از یک محکمه درخواست می‌کنید تصمیم اداره أمور مهاجرین را مورد بررسی قرار دهد. شکایت باید ظرف مدت معینی تسلیم گردد. این مهلت در تصمیم گرفته شده برای شما ذکر شده است.

در مورد اینکه به چه نحو شکایت کرده می‌توانید و چقدر برای اینکار مهلت دارید، بیشتر بخوانید

اتفاقات جدید بعداز دریافت جواب منفی

اگر اتفاق جدیدی بیافتد که به دلیل آن به وطن خود برگشته نمی‌توانید، باید آن را به واحد پذیرش مربوطه خود در اداره أمور مهاجرین اطلاع دهید. اداره أمور مهاجرین در اینصورت این موضوع را بررسی خواهد نمود که آیا مانعی برای انجام اخراج شما وجود دارد یا خیر. این اتفاقات باید معلومات جدیدی باشد که بعداز آنکه برای شما تصمیم گرفته شد، به دست شما رسیده باشد.

در مورد مقررات مربوط به اتفاقات جدید بعداز جواب منفی، بیشتر بخوانید

Last updated: