نظارت و به حراست ( توقیف) گرفتن

Uppsikt och förvar – dari

هرگاه اداره مهاجرت سویدن ارزیابی کند که شما از خروج احتمالی تان جلوگیری خواهید کرد و یاهم پنهان میشوید و یا در زمینه همکاری نمی کنید، در بعضی حالات فیصله ی نظارت علیه شما صادر شده میتواند. در صورتیکه اداره مهاجرت سویدن به این نتیجه برسد که مورد نظارتی در خصوص شما کفایت نمی کند، شما توقیف خواهید شد.

هرگاه شما 18 ساله یا بیشتر از آن باشید، تابع نظارت یا حراست بوده میتوانید مثلاً در صورتیکه تحقیق در مورد هویت یا حق اقامت تان در سویدن ضروری پنداشته شود. همچنین شما تحت نظارت یا حراست قرار گرفته میتوانید هرگاه شما تصمیم اخراج یا دیپورت شدن را دریافت کرده باشید و یاهم احتمال دریافت چنین تصمیم وجود داشته باشد و اداره مهاجرت سویدن به این باور باشد که خطر ارتکاب جرم از سوی شما در سویدن وجود دارد، یا اینکه خطر فرار از اخراج شدن یا ایجاد موانع برای اخراج تان یا دشوار ساختن این پروسه از سوی شما متوجه باشد.

نظارت

نظارت یک طریقه ی برای اداره مهاجرت سویدن است تا اطمینان حاصل نماید که شما برای اداره دولتی قابل دسترس هستید. هرگاه تصمیم مبنی بر نظارت علیه شما صادر شده باشد، این بدین معنی است که شما مکلف هستید تا در اوقات و جای مشخص در اداره پولیس یا اداره مهاجرت سویدن خود را راجستر نمایید. اینکه چه زمانی و در کجا باید خود را راجستر سازید در فیصله نامه ذکر گردیده است. همچنان شاید ضروری باشد که شما پاسپورت یا دیگر اسناد هویت تانرا غرض نگهداری تسلیم نمایید.

محدودیت زمانی

تصمیم نظارت تا شش ماه قابل اجرا است اما قابل تمدید نیز است. معمولاً قبل از اینکه اداره مهاجرت سویدن در ارتباط به نظارت تصمیم خویش را تمدید نماید، شما میتوانید در تحقیق شفاهی حضور داشته باشید.

استیناف طلبی در برابر تصمیم نظارت

در برابر فیصله نظارت میتوان در محکمه استیناف مهاجرت هر زمانی درخواست استیناف خواهی ارایه کرد. شما نمی توانید مشاور عامه دریافت کنید چون فیصله ی نظارت را دریافت نموده اید.

توقیف

اداره مهاجرت سویدن میتواند شما را به حراست خویش در بیاورد هرگاه نظر به ارزیابی ما نظارت بر شما در جهت برقرار نمودن تماس تان با ما مورد کافی پنداشته نشود. بطور مثال هرگاه در مورد شما فیصله ی نظارت صادر شده باشد اما آنطوریکه لازم باشد شما به اداره ما حاضر نشوید و یاهم با اداره مهاجرت سویدن همکاری نکنید.

توقیف به این معنی است که شما در یک محل مسکونی بسته/محدود شده اقامت خواهید گزید و اجازه نخواهید داشت که آنجا را ترک کنید. اداره مهاجرت سویدن مسئولیت این اقامتگاه ها را به دوش دارد. فردی که توقیف شده باشد حق دیدار با مراجعین خود را دارد اما تا حدی که چنین دیدارها باعث اخلال در فعالیت های اداره نشود. در بعضی حالات، اداره مهاجرت سویدن میتواند که چنین ملاقات ها را نظارت کند.

زمانی که شما تحت حراست باشید، و نزد خود پول نداشته باشید میتوانید برای جیب خرچ روزمره تان درخواست دهید.

در مورد جیب خرچی روزمره و کمک های پولی خاص بیشتر بخوانید

حریم خصوصی، حقوق محرمیت و امنیت

نظر به قواعد محرمیت، کارمندان اداره مهاجرت سویدن نمیتوانند به جناح سوم افشا سازند که در توقیف کی ها به سر می برند و یا اینکه این افراد در کجا اقامت دارند. اداره مهاجرت سویدن بنابرین نمیتواند به اعضای فامیل یا دوستان تان در مورد موقعیت شما معلومات دهد اما شما خود میتوانید با آنها از توقیف خانه به تماس شوید.

افرادی که در توقیف خانه ها به سر میبرند به تلیفون و انترنیت دسترسی خواهند داشت. کمره ها یا تلیفون های کمره دار در توقیف خانه ممنوع اند و هدف از آن حفاظت حریم خصوصی و حقوق محرمیت دیگر ساکنان می باشد. شما میتوانید تلیفون موبایلی را که کمره نداشته باشد به قرض بگیرید در صورتیکه به آن نیاز داشته باشید. بنابر دلایل امنیتی یکتعداد اقلام دیگر نیز وجود دارند که شما نمیتوانید حین توقیف به آن دسترسی داشته باشید. هرگاه اداره مهاجرت سویدن گمان نماید که شما جنسی را نزد خود دارید که در توقیف خانه ممنوع است، کارمندان این اداره حق تلاشی شما را دارند.

مردان، زنان و اطفال در توقیف خانه های اداره مهاجرت سویدن اقامت می نمایند. هرچند در توقیف خانه بعضی از ساحاتی مشخص وجود دارند که مردان در بعضی موارد نمیتوانند در آنجا حضور داشته باشند. هرگاه به هدف نظم و امنیت توقیف خانه ضروری پنداشته شود، اداره مهاجرت سویدن صلاحیت دارد تا شما را جدا از دیگر ساکنین توقیف خانه نگهدارد.

محدودیت زمانی

تصمیم توقیف در میعاد های مختلف قابل اجرا است و بستگی دارد به علت توقیف تان. تصمیم توقیف تا حداکثر دوازده ماه قابل تمدید است و به تصمیم توقیف فرد بستگی دارد. فردی که بخاطر ارتکاب جرم محکوم به اخراج شده باشد بیشتر از دوازده ماه را در توقیف خانه به سر برده میتواند.

استیناف خواهی در برابر تصمیم توقیف

در برابر تصمیم توقیف و حراست میتوانید هر زمانی در محکمه استیناف مهاجرت استیناف خواهی کنید. تصامیمی که از سوی کارمندان اداره مهاجرت سویدن در توقیف خانه اتخاذ میشوند نیز اکثراً در محکمه استیناف مهاجرت طی سه هفته شروع از روزی که این تصمیم را دریافت نموده اید، مورد استیناف خواهی قرار گرفته میتواند. آنهاییکه توقیف میشوند حق دریافت وکیل دولتی را دارند.

اطفال

هرگاه شما زیر سن 18 سال قرار داشته باشید و در صورتیکه تصمیم مبنی بر اخراج یا دیپورت شدن تان را دریافت کرده باشید، اداره مهاجرت سویدن میتواند تصمیم بگیرد تا شما را نظارت نماید. زمانی که وقت آن فرا رسیده باشد تا شما آمادگی سفر برگشت تانرا بگیرید و هرگاه در چنین حالت قواعد نظارت را بدرستی رعایت نکنید، اداره مهاجرت سویدن میتواند شما را در عوض تحت حراست قرار دهد.

اداره مهاجرت سویدن نیز صلاحیت دارد تا شما را نظارت نماید هرگاه در برابر شما تصمیم اخراج فوری صادر شده باشد و یاهم امکان صدور چنین حکمی وجود داشته باشد و برای این اداره واضح شده باشد که شما در ترک فوری سویدن با این اداره همکاری نمی کنید. هرگاه اداره مهاجرت سویدن به این نتیجه برسد که نظارت در جهت جلوگیری از فرار شما از اخراج شدن از سویدن کافی نیست و یاهم اینکه شما خود را مخفی می سازید، ما میتوانیم در عوض شما را توقیف نماییم.

اطفال از سرپرستان قانونی شان هرگز جدا بوده نمیتوانند. طفل را میتوان برای حداکثر 72 ساعت در حراست نگهداشت. هرگاه دلایلی خاصی در زمینه وجود داشته باشد، این میعاد را میتوان به 72 ساعت دیگر نیز تمدید کرد اما هرگز از این بیشتر نخواهد بود..

محل دیگر جز از توقیف خانه اداره مهاجرت سویدن

زمانی که شما به توقیف خانه برده میشوید، اداره مهاجرت سویدن میتواند تصمیم بگیرد تا شما را به عوض اینکه در توقیف خانه اداره مهاجرت سویدن نگهداری نماید، در یکی از توقیف خانه های پولیس و یاهم در یکی از زندانهای سویدن و مراکز توقیف موقت جابجا سازد. این مورد تنها بالای افرادی قابل اجرا است که در سنین 18 سالگی یا بالاتر از آن قرار دارند.

اداره مهاجرت سویدن میتواند این تصمیم را اتخاذ نماید هرگاه:

  • شما بنابر ارتکاب جرمی محکوم به دیپورت شده باشید و مناسب نباشد تا در توقیف خانه بمانید
  • شما از دیگر توقیف شده گان جدا نگهداشته شوید و شما مصئونیت دیگران را در توقیف خانه با خطر مواجه ساخته باشید
  • بنابر دلایل تخنیکی منوط به موارد ترانسپورتی ضروری پنداشته شود، اما باید از سه روز بیشتر دوام نکند، یا
  • دلایل استثنایی وجود داشته باشد بطور مثال، برای تطبیق فوری سفر آینده.

اداره مهاجرت سویدن میتواند برای مدت کوتاهی آنهایی را که در برابر شان حکم توقیف صادر شده باشد در توقیف خانه پولیس یا زندان و توقیف خانه موقت سویدن جابجا سازد، الی زمانی که برای آنها وسیله ترانسپورتی به یکی از توقیف خانه های اداره مهاجرت سویدن فراهم میگردد.

استیناف خواهی در برابر تصمیم جابجایی در موقعیت دیگر

هرگاه شما در یک زندان، توقیف خانه موقت یا در توقیف پولیس به سر میبرید، شما میتوانید در محکمه استیناف مهاجرت در این خصوص خواستار استیناف شوید. درخواست استیناف تان باید به اداره مهاجرت سویدن طی سه هفته شروع از تاریخی که شما کاپی از فیصله را وصول نموده باشید و یاهم مطلع شده باشید،ارسال گردد.

برای کسانی که با یک کسی که در کمپ سربسته به سر میبرد، ملاقات نمایند

همه دیدار کردن ها باید از قبل رزرو شوند. شما باید خودتان با کسی که در کمپ سربسته به سر میبرد تماس بگیرید، چون تنها او میتواند وقت دیدار را رزرو نماید. طور معمول اداره مهاجرت در یک مرتبه فقط به دو نفر بزرگسال اجازه دیدار را میدهد. در بعضی حالات اداره مهاجرت میتواند فیصله نظارت از دیدار، را اتخاذ نماید. این به این معناست که پرسونل اداره مهاجرت در جریان دیدار حضور دارند. در بعضی حالات اداره مهاجرت میتواند درخواستی کسی که در کمپ سربسته به سر میبرد برای دیدار، را رد نماید.

در کمپ سربسته الماری های دارای قفل وجود دارند که شما دیدار کننگان میتوانید قبل از شروع دیدار لباس بالاپوشی، دستکول یا چیزهای دیگر را در آن بگذارید. شما معلومات در مورد مقررات محلی کمپ سربسته، را در همان جا بدست خواهید آورد.

همه چیزهایی را که شما با خود میگیرد باید منظور گردند

همه چیزهایی را که شما میخواهید به کسی که در کمپ سربسته به سر میبرد بدهید، باید از طرف اداره مهاجرت منظور گردند. کسی که در کمپ سربسته به سر میبرد حق ندارد که بدون اجازه مایعات دارای الکهول، مواد نشه آور یا چیزهایی که میتوان بوسیله آن به کسی یا به خود صدمه رساند، را داشته باشد.

Last updated: