Uppsikt och förvar

Om Migrationsverket bedömer att det finns risk att du kommer hålla dig undan eller inte samarbeta på annat sätt kan du i vissa fall få ett beslut om uppsikt. Om Migrationsverket bedömer att det inte är tillräckligt med uppsikt kan du tas i förvar.

Om du är 18 år eller äldre kan du ställas under uppsikt eller tas i förvar om det är nödvändigt för att utreda till exempel din identitet eller din rätt att vistas i Sverige. Du kan också ställas under uppsikt eller tas i förvar om du har fått, eller om det är sannolikt att du kommer att få, ett beslut om avvisning eller utvisning och Migrationsverket bedömer att det finns risk för att du kommer begå brott i Sverige, avvika, hålla dig undan eller på annat sätt hindra eller försvåra avvisningen eller utvisningen.

Uppsikt

Uppsikt är ett sätt för Migrationsverket att se till att du är tillgänglig för myndigheten. Om du får ett beslut om uppsikt innebär det att du är skyldig att anmäla dig på bestämda tider hos antingen polisen eller Migrationsverket på en viss ort. Var och när du ska anmäla dig står i beslutet. Du kan också bli tvungen att lämna ifrån dig ditt pass eller andra identitetshandlingar.

Tidsgräns

Ett beslut om uppsikt gäller i sex månader men kan förlängas. I vanliga fall får du komma på en muntlig utredning innan Migrationsverket förlänger beslutet om uppsikt.

Överklaga beslut om uppsikt

Ett beslut om uppsikt kan överklagas till migrationsdomstolen när som helst. Du kan inte få ett offentligt biträde enbart av den anledningen att du har fått ett beslut om uppsikt.

Förvar

Migrationsverket kan ta dig i förvar om vi bedömer att det inte är tillräckligt med uppsikt för att du ska hålla kontakten. Det kan till exempel hända om du har ett beslut om uppsikt men inte kommer och anmäler dig när du ska, eller om du på annat sätt inte samarbetar med Migrationsverket.

Förvar innebär att du bor på ett låst boende som du inte får lämna. Det är Migrationsverket som ansvarar för dessa boenden. Den som är tagen i förvar har rätt att ta emot besök om det inte försvårar verksamheten. I vissa fall får Migrationsverket besluta om att övervaka sådana besök.

När du hålls i förvar har du möjlighet att ansöka om dagersättning om du saknar egna pengar.

Läs mer om dagersättning och särskilt bidrag

Sekretess och säkerhet

På grund av sekretess får Migrationsverkets personal inte berätta vilka som hålls i förvar och var de bor. Migrationsverket kan därför inte berätta för din familj och dina vänner var du befinner dig, men du har möjlighet att själv kontakta dem från förvaret.

De som bor på förvaret har tillgång till telefon och internet. För att skydda de boendes integritet är det inte tillåtet med kameror eller telefoner med kameror på förvaret. Du får låna en mobiltelefon utan kamera om du behöver det. Det finns även andra föremål som du av säkerhetsskäl inte får ha tillgång till när du hålls i förvar. Om Migrationsverket misstänker att du har ett föremål som du inte får ha, har personalen rätt att kroppsvisitera dig.

På Migrationsverkets förvar bor både män, kvinnor och barn. Det finns dock särskilda delar av förvaret där män i vissa fall inte får vistas. Om det är nödvändigt för ordningen och säkerheten kan Migrationsverket besluta att du ska hållas avskild från de andra som bor på förvaret.

Tidsgräns

Beslutet om förvar kan gälla olika länge beroende på av vilken anledning du har tagits i förvar. Beslutet om förvar kan, beroende på vilken grund förvarsbeslutet har fattats på, förnyas upp till maximalt tolv månader. Den som har blivit dömd till utvisning på grund av brott kan hållas i förvar längre än tolv månader.

Överklaga beslut om förvar

Ett beslut om förvar kan överklagas till en migrationsdomstol när som helst. Även beslut som fattas av Migrationsverkets personal inne på förvaret kan normalt överklagas till en migrationsdomstol inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du som är tagen i förvar kan ha rätt till ett offentligt biträde.

Barn

Om du är under 18 år får Migrationsverket besluta att ställa dig under uppsikt om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning. Om du inte sköter din uppsikt när det är dags att förbereda din resa ut ur landet, får Migrationsverket besluta om att ta dig i förvar i stället.

Migrationsverket får också besluta om att ställa dig under uppsikt om du har fått, eller om det är sannolikt att du kommer att få, ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart, och det är uppenbart att du inte kommer att samarbeta för att lämna Sverige direkt. Om Migrationsverket bedömer att uppsikt inte är tillräckligt för att förhindra att du håller dig undan, får vi ta dig i förvar i stället.

Barn får aldrig skiljas från båda sina vårdnadshavare. Ett barn får hållas i förvar i högst 72 timmar. Om det finns synnerliga skäl kan tiden förlängas med ytterligare 72 timmar, men aldrig längre än så.

Placering på annan plats än Migrationsverkets förvar

När du är tagen i förvar kan Migrationsverket besluta att du, i stället för att bo på Migrationsverkets förvar, ska placeras i en av polisens arrester eller i ett av Kriminalvårdens häkten eller fängelser. Detta gäller bara dig som är 18 år eller äldre.

Migrationsverket får fatta denna typ av beslut om

  • du är dömd till utvisning på grund av brott och det inte är lämpligt att du vistas på förvaret
  • du hålls avskild från andra förvarstagna och du utgör en fara för säkerheten på förvaret
  • det är nödvändigt av transporttekniska skäl, dock längst i tre dygn, eller
  • det finns synnerliga skäl, till exempel inför en nära förestående verkställighetsresa.

Migrationsverket får också, under en kort period, placera dig som har ett beslut om förvar hos polisen eller Kriminalvården medan en transport ordnas till ett av Migrationsverkets förvar.

Överklaga beslut om placering på annan plats

Om du placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller en polisarrest, kan du överklaga detta till en migrationsdomstol. Du måste lämna in ditt överklagande till Migrationsverket senast tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Till dig som ska besöka någon i Migra­tions­ver­kets förvar

Alla besök ska bokas i förväg. Du måste själv kontakta den du ska besöka på förvaret, eftersom det bara är hen som kan boka tid för besöket. Migrationsverket tillåter i normalfallet som mest två vuxna besökare åt gången. I vissa fall kan Migrationsverket fatta beslut om att besöket ska övervakas. Det innebär att Migrationsverkets personal kommer att närvara under besöket. Migrationsverket kan i vissa fall neka den förvarstagne att ta emot besök.

På förvaret finns låsbara skåp där du som besökare får lämna eventuella ytterkläder, medhavda väskor eller andra föremål, innan ditt besök kan påbörjas. Du kommer att få information på plats om förvarets lokala regler och rutiner.

Allt du tar med dig ska godkännas

Allt du tar med dig för att ge till någon som är tagen i förvar måste godkännas av Migrationsverket. En person som är tagen i förvar får inte utan tillstånd ha alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller föremål som man kan skada någon med eller skada sig på.

Sidan senast uppdaterad: