Ekonomiskt stöd för asylsökande

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det ekonomiska stödet består av olika delar: dagersättning, bostadsersättning och särskilt bidrag.

När du ansöker om asyl måste du berätta för Migrationsverket hur mycket pengar eller andra tillgångar du har. Om du inte har några egna tillgångar får du dagersättning för att täcka dina dagliga kostnader. Gifta och sambor har ett gemensamt ansvar för familjens ekonomi. Det innebär att Migrationsverket även tar hänsyn till din partners inkomst när vi bedömer om du har rätt till ekonomiskt stöd.

Om din ekonomiska situation förändras, till exempel om du eller din partner får jobb, måste du berätta det för Migrationsverket. Att inte berätta att du eller din partner tjänar pengar när du får dagersättning är brottsligt. Din rätt till dagersättning kan också påverkas om du flyttar. Meddela därför alltid Migrationsverket om du har ny adress.

Läs mer om vad du ska göra om du blir erbjuden ett jobb medan du väntar på beslut

Dager­sätt­ning

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du bor tillsammans med en make/maka eller sambo.

På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som bor tillsammans med sin partner
 • 19 kr/dag per person som är 18-20 år och bor med sina föräldrar
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.

På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som bor tillsammans med sin partner
 • 61 kr/dag och person som är 18-20 år och bor med sina föräldrar
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år.

Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.

Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Dagersättningen kan sänkas om du

 • inte medverkar till att klarlägga din identitet
 • försvårar utredningen av din asylansökan genom att hålla dig undan
 • inte samarbetar till att förbereda din hemresa om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning.

Du kan förlora rätten till dagersättning om du flyttar till ett bostadsområde med sociala och ekonomiska utmaningar. Du kan också förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag om du uppger en annan adress än den där du faktiskt bor, till exempel en postboxadress.

Läs mer om att bo i eget boende och kontrollera om adressen du vill flytta till kan påverka rätten till ersättning

Blanketten Ansökan om dagersättning (Mot23) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om dagersättning

Rätten till ekono­miskt stöd upphör

Du förlorar din rätt till ekonomiskt stöd när du har beviljats uppehållstillstånd. Om du bor i Migrationsverkets anläggningsboende förlorar du som regel ersättningen när du tas emot i en kommun. Om du bor i eget boende upphör rätten till ersättning en månad efter att du har fått uppehållstillstånd.

Du kan även förlora din rätt till ekonomiskt stöd om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för. Din rätt till ekonomisk ersättning upphör också om du lämnar landet.

Barnfamiljer får bo kvar i Migrationsverkets boenden och behåller rätten till ekonomiskt stöd till dess att de lämnar Sverige eller av någon annan anledning skrivs ut från mottagningsenheten.

Särskilt bidrag

Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du ansöka om särskilt bidrag för det. Du måste visa att du har ett starkt behov av varan eller tjänsten och att du inte kan betala för den själv. Det kan till exempel vara glasögon, en barnvagn eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet.

Du kan bara få bidrag för de billigaste alternativen som krävs för att uppfylla behovet.

Din rätt till särskilt bidrag kan påverkas om du flyttar till en egen bostad i ett område som en kommun anmält som ett område med sociala och ekonomiska utmaningar.

När du blir kallad till Migrationsverket för att till exempel gå på asylutredning, träffa din mottagningshandläggare eller vara med på en gruppinformation, kan du få ersättning för dina resekostnader. Prata med den handläggare du träffar om detta.

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag, nummer Mot78 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag

Blanketten Ansökan om särskilt bidrag för ensamkommande barn och ungdomar, nummer Mot72 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostads­er­sätt­ning

Om du har fått ett arbete eller ett erbjudande om arbete, kan du ansöka om bostadsersättning. Det gäller om anställningstiden är längre än tre månader och du måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder att erbjuda. Bostadsersättningen är

 • 850 kr/månad för familjer
 • 350 kr/månad för ensamstående.

Beslut om ekono­misk ersätt­ning

När Migrationsverket har fattat beslut om ekonomisk ersättning får du del av beslutet

 • via en handläggare på din mottagningsenhet eller
 • genom så kallad förenklad delgivning.

När Migrationsverket meddelar dig via förenklad delgivning skickar vi beslutet med post hem till den adress som du har gett oss. Nästa arbetsdag skickar vi ett nytt brev med ett kontrollmeddelande med information om att vi har skickat beslutet till dig. I kontrollmeddelandet står det vilket datum som beslutet skickades. Två veckor efter att beslutet skickades anser Migrationsverket att du har blivit meddelad om beslutet. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om adressen du har gett oss inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Tänk också på att kontrollera din post regelbundet.

Bank­kort

Om du beviljas dagersättning från Migrationsverket får du ett bankkort som är kopplat till det konto där pengarna sätts in.

Du har rätt till ett eget bankkort för din dagersättning, även om ni är flera vuxna i familjen.

Läs mer om bankkort till asylsökande

Om du vill över­klaga

Om du anser att Migrationsverket har fattat fel beslut om din ersättning har du rätt att överklaga. Du ska i så fall lämna in ditt överklagande till Migrationsverket inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet (blev delgiven). Om Migrationsverket inte ändrar beslutet lämnas ditt överklagande till förvaltningsrätten som prövar beslutet igen. Om förvaltningsrätten avslår ditt överklagande kan du överklaga till kammarrätten.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du har frågor om din dager­sätt­ning eller annat bidrag

Om du har allmänna frågor om ekonomiskt stöd för asylsökande kan du ringa till Migrationsverket. Men om du har frågor om din egen ersättning måste du komma till din mottagningsenhet. Migrationsverkets anställda kan på grund av sekretess inte prata om detta på telefon. Ta med ditt LMA-kort när du besöker mottagningsenheten.

Sidan senast uppdaterad: