Gymnasielagen

Du som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd om du vill söka arbete efter slutförda studier. Du som har ett arbete kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Bestämmelserna om att kunna få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller motsvarande upphörde 20 december 2023. Då upphörde också bestämmelsen om att kunna få uppehållstillstånd för att fortsätta studera på ett introduktionsprogram. Det är därför inte längre möjligt att få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Bestämmelserna om förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier eller permanent uppehållstillstånd kommer att gradvis upphöra att gälla mellan åren 2024 och 2025.

Enligt gymnasielagen kan du som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ansöka om

  • förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå
  • permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv efter studier på gymnasial nivå.

Du ska ansöka om förlängt eller permanent uppehållstillstånd i e-tjänsten för förlängning. Det är viktigt att du ansöker om förlängt eller permanent uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla, men tidigast två månader innan.

Så ansöker du om förlängt och permanent uppehållstillstånd

Aktivt delta­gande

Om du har ett förlängt uppehållstillstånd som gäller i mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta.

Om du studerar på gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan och utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar.

Om du inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om betyg inte är satta ännu, ska du lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier. Om du antingen inte lämnar in några handlingar, eller om du inte deltar aktivt i dina studier kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla uppehållstillståndet.

Förlänga uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter slut­förda studier på gymna­sial nivå

När du är klar med dina studier kan du ha rätt att stanna kvar i Sverige i upp till sex månader för att söka arbete.

Du som har ett 13 månader långt uppehållstillstånd för studier på introduktionsprogram kan inte få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete, eftersom introduktionsprogram inte räknas som slutförda studier.

Om du av någon anledning har mindre än sex månader kvar på ditt uppehållstillstånd när du är klar med dina studier, kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete. Du kan då få ett förlängt uppehållstillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir sex månader från det datum som du slutförde dina studier. När du ansöker om detta uppehållstillstånd ska du skicka in ditt examensbevis eller ett intyg som visar vilket datum du slutförde dina studier.

Om du har så kort tid kvar på ditt nuvarande uppehållstillstånd att du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd innan du får ditt examensbevis eller motsvarande intyg kan du istället skicka in ett intyg som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier ska du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Så ansöker du om förlängt och permanent uppehållstillstånd

Läs mer om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Du kan behöva visa upp ditt pass

För att få uppehållstillstånd för att söka arbete efter dina gymnasiestudier behöver du som huvudregel ha ett pass. Migrationsverket behöver då kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Du kan aldrig få uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du inte har ett pass och inte heller kan skaffa ett pass inom rimlig tid kan du få uppehållstillstånd ändå. Att du inte kan skaffa pass inom rimlig tid måste bero på omständigheter som ligger utanför din kontroll, till exempel att det är väldigt lång väntetid på ditt lands ambassad för att utfärda pass. Att det är svårt, besvärligt eller dyrt att skaffa ett hemlandspass är inte tillräckliga skäl för att undantas kravet på att ha pass.

Om du börjar arbeta

Du som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå har i de flesta fall rätt att arbeta vid sidan om studierna. Efter studierna kan du ha rätt till permanent uppehållstillstånd om du antingen har ett arbete eller har startat ett företag som du kan försörja dig på.

Om du är under 25 år måste du visa att du har fullföljt din gymnasieutbildning för att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste även uppfylla en rad andra krav för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Efter beslutet

Migrationsverket skickar ofta beslutet med så kallad förenklad delgivning. Ibland får du ett brev med en kallelse till ett möte där en handläggare förklarar beslutet för dig.

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser Migrationsverket att du fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om adressen du har gett oss inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Tänk också på att kontrollera din post regelbundet.

Om du får uppe­hålls­till­stånd

Om du får ett uppehållstillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige. Även om du har haft ett uppehållstillståndskort tidigare måste du komma till Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen för att du ska kunna få ett nytt uppehållstillståndskort.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du får avslag

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå eller om permanent uppehållstillstånd, och inte heller uppfyller kraven för uppehållstillstånd på någon annan grund, måste du lämna landet.

Om du sedan tidigare har ett beslut om utvisning gäller normalt det tidigare beslutet om utvisning om du får avslag på din ansökan om förlängning, vilket i regel betyder att du ska lämna Sverige direkt. En handläggare kommer att förklara för dig vad som gäller i ditt fall.

Sidan senast uppdaterad: