Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för personer som har sökt asyl i Sverige. Du hittar också frågor och svar om permanent uppehållstillstånd efter avslutade gymnasiestudier.

Frågor och svar om att förlänga uppe­hålls­till­stånd

Nej, det är inte längre möjligt att få uppehållstillstånd på grund av att du behöver längre tid för att avsluta dina studier. Bestämmelserna som ger möjlighet att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier eller motsvarande upphörde att gälla 20 december 2023.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Efter avslutade gymnasiestudier kan du ha rätt till förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader efter slutförd utbildning. Syftet med detta tillstånd är att du ska få tid på dig att hitta ett arbete.

Om du börjar arbeta och kan försörja dig själv innan det nya tillståndet tar slut har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste ansöka om permanent uppehållstillstånd innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Frågor och svar om studierna

Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasial nivå på heltid.

I vissa fall kan du få uppehållstillstånd trots att du studerar på deltid. Då behöver du lämna in dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid. Det gäller till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du behöver komplettera en utländsk utbildning med enstaka kurser. Det kan även bli aktuellt om du studerar på gymnasial nivå men läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Studier på deltid kan också godtas om du läser på ett så kallat yrkespaket och samtidigt arbetar – då ställs även vissa särskilda krav på den anställningen.

Migrationsverket kan också göra undantag för kortare studieuppehåll om du är sjukskriven eller föräldraledig. Då krävs normalt sett att du har påbörjat dina studier, och att du har för avsikt att åtminstone på deltid återuppta dina studier efter ett kortare och tillfälligt avbrott.

Migrationsverket gör alltid en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Ja, om du beviljas ett uppehållstillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta.

Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 gymnasiepoäng.

För en utbildning på gymnasial nivå inom Komvux eller Särvux har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis om minst 2400 gymnasiepoäng.

Om du studerar på folkhögskolans allmänna kurs har du fullföljt din utbildning om du har ett utfärdat intyg om grundläggande omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.

Om du läser ett yrkespaket är utbildningen fullföljd när du har avslutat den i enlighet med din individuella studieplan. Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

Det beror på vilken utbildning du läser. Om du läser ett yrkespaket kan du inte byta utbildning och ha kvar uppehållstillståndet. Däremot går det att byta till ett yrkespaket från en annan studieform, eller mellan andra studieformer. Det är viktigt att du fortsätter att aktivt studera utan uppehåll.

Frågor och svar om aktivt deltagande

Din lärare eller någon annan skolpersonal kan ge dig kopior på sådana dokument som du behöver, exempelvis betyg eller individuell studieplan. Du kan be läraren eller skolpersonalen att skicka dokumenten per post eller per mejl till dig.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Du kan skicka in dokument som visar att du har deltagit aktivt i den undervisning som ingår i din utbildning, och att du fullföljer dina studier i enlighet med din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du inte skickar in några dokument kommer du att få en påminnelse. Om du fortfarande inte skickar in några dokument som visar att du deltar aktivt i din utbildning kan Migrationsverket besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd. Om ditt uppehållstillstånd återkallas måste du lämna Sverige.

Om du har fått uppehållstillstånd för att du till exempel behöver skydd (asyl), men längden på ditt uppehållstillstånd beror på att du studerar på gymnasial nivå, kan Migrationsverket istället besluta att ändra längden på ditt tillstånd om du inte kan visa att du deltar aktivt i din utbildning.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du inte har fått betyg ännu ska du skicka in andra dokument som visar att du har deltagit aktivt i den undervisning som ingår i din utbildning. Migrationsverket vill se att du förväntas fullfölja din utbildning i enlighet med din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Frågor och svar om det så kallade yrkespaket

Ett yrkespaket är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller Särvux.

Yrkesutbildningar som tillhandahålls av andra utbildningsanordnare omfattas inte, och sådana studier kan alltså inte ligga till grund för ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Ja, Migrationsverket kan göra undantag från kravet på studier på heltid för dig som läser svenska för invandrare (sfi). Det är viktigt att det i så fall står i din individuella studieplan.

Utbildningen är fullföljd när du har avslutat utbildningen i enlighet med din individuella studieplan.

På samma sätt som den individuella studieplanen är ett viktigt underlag för att avgöra om en utbildning är ett yrkespaket, är alltså den individuella studieplanen ett viktigt underlag för att avgöra om en sådan utbildning har fullföljts.

Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

Mer information finns hos Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om perma­nent uppe­hålls­till­stånd för dig som kan försörja dig själv efter gymna­si­estu­di­erna

När Migrationsverket prövar din ansökan kontaktar vi Skatteverket för att se att din arbetsgivare har anmält din anställning. Du ska inte skicka in något intyg från Skatteverket för att visa att din arbetsgivare har anmält din anställning.

Nej. Studier på introduktionsprogram räknas inte som slutförda studier, vilket krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd för den som är under 25 år. Då måste du fortsätta dina studier på gymnasial nivå.

Som slutförd utbildning räknas

  • studier på ett nationellt program i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
  • heltid på motsvarande utbildning på gymnasienivå på folkhögskola, Komvux eller Särvux,
  • ett så kallat yrkespaket, det vill säga en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux.

Om du har fyllt 25 år finns det inte något krav på slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer på Skolverkets webbplats om utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ett arbete eller ett eget företag som du kan försörja dig på kan du uppge det när du ansöker om förlängning. Om du uppfyller alla villkor innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla kan du få permanent uppehållstillstånd. Ett av villkoren är att du måste ha fyllt 25 eller ha fullföljt en gymnasieutbildning. Introduktionsprogram räknas inte som slutförd gymnasieutbildning i detta fall.

Läs om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare efter studier på gymnasial nivå

Läs mer om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ja, du kan i vissa fall få permanent uppehållstillstånd. Om det i din ansökan är tydligt för Migrationsverket att din provanställning kommer att övergå till en fast anställning (kallas också för tillsvidareanställning) och du uppfyller alla andra krav kan du få permanent uppehållstillstånd. Även om det är vanligt att en provanställning övergår i fast anställning har en arbetsgivare rätt att avsluta din provanställning med kort varsel. För att kunna bedöma om din anställning kommer att övergå till att bli en fast anställning kan det hända att du eller din arbetsgivare blir kontaktad av Migrationsverket som vill veta mer om din anställning.

Komplettera din ansökan med ett nytt anställningsbevis om din provanställning övergår till tillsvidareanställning innan Migrationsverket prövar din ansökan.

För att få permanent uppehållstillstånd för att du kan försörja dig själv som anställd krävs bland annat att du har avslutat din gymnasieutbildning eller fyllt 25 år. (Introduktionsprogram räknas inte som slutförd gymnasieutbildning i detta fall). Om du är under 25 år måste du med andra ord läsa färdigt din gymnasieutbildning innan du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd.

Om du uppfyller alla villkor kan du få permanent uppehållstillstånd som anställd. Du kan dock inte ansöka om permanent uppehållstillstånd förrän det är dags att ansöka om förlängt uppehållstillstånd, det vill säga tidigast två månader innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla. Men det går bra att börja arbeta under tiden som du har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Med en varaktig anställning menas i första hand tillsvidareanställningar, även kallat fast anställning. För att en tidsbegränsad anställning ska anses varaktig måste den pågå i minst två år.

Observera att du måste uppfylla kraven både när du ansöker (senast innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla) och när Migrationsverket prövar din ansökan. Det innebär att du kan få avslag på din ansökan om du har mindre än två år kvar på din anställning när Migrationsverket prövar din ansökan. Du kan komplettera din ansökan med dokument som visar att din tidsbegränsade anställning har förlängts eller övergått i en tillsvidareanställning. 

Ja, du får byta jobb under handläggningstiden, men det är viktigt att du uppfyller kraven både den sista dagen för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd och när Migrationsverket prövar din ansökan. Om du byter jobb innan du har fått ett beslut ska du komplettera din ansökan med nya dokument som visar att du uppfyller kraven genom din nya anställning. Migrationsverket kommer att granska villkoren för båda anställningarna.

Ja, du kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd trots att du är eller kommer att vara sjukskriven. Migrationsverket granskar villkoren i din anställning och bedömer om du kan försörja dig på ersättningen från Försäkringskassan. Om Migrationsverket bedömer att du kommer att kunna försörja dig, och att din anställning är varaktig trots sjukskrivningen, kan du få permanent uppehållstillstånd.

Ja, du kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd trots att du är eller kommer att vara föräldraledig. Migrationsverket granskar villkoren i din anställning och bedömer om du kan försörja dig på ersättningen från Försäkringskassan. Om Migrationsverket bedömer att du kommer att kunna försörja dig, och att din anställning är varaktig trots föräldraledigheten, kan du få permanent uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: