Permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Enligt gymnasielagen kan du få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Reglerna för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är de samma som reglerna i den tillfälliga lagen som gällde fram till 19 juli 2021.

Gymnasielagen är en tillfällig lag som upphör att gälla 20 januari 2025. Sista dagen att ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är 19 januari 2025.

Reglerna om permanent uppehållstillstånd i gymnasielagen gäller dig om du har eller har haft något av följande uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen:

 • uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
 • uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, med en längre tillståndstid därför att du studerade på gymnasial nivå
 • uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och någon gång under den tillfälliga lagens giltighetstid har studerat på ett introduktionsprogram
 • uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier.

Du omfattas också av reglerna i gymnasielagen om du får ett förlängt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen för att slutföra dina studier eller för att söka arbete efter slutförda studier.

Migrationsverket kan fatta beslut om permanent uppehållstillstånd tidigast dagen efter att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd har slutat gälla. Tänk på att du måste ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd slutar gälla, men tidigast två månader innan. Om du ansöker för sent får du inte arbeta i väntan på beslut.

För att du ska få permanent uppehållstillstånd krävs att du

 • har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen eller gymnasielagen
 • kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare
 • kan visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning om du är under 25 år.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan försörja dig på din inkomst kommer du att få svara på frågor om dina boendekostnader och dina resekostnader till och från arbetet. Oavsett om du försörjer dig som anställd eller egenföretagare ska du därför bifoga dokument som visar dina boendekostnader.

Dessutom tillkommer olika krav beroende på om du försörjer dig som anställd eller som egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar måste alla anställningar uppfylla alla kraven nedan.

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd som anställd

För att få permanent uppehållstillstånd som anställd krävs att

 • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen
 • du har tillräckligt stor inkomst för att försörja dig själv (du kan räkna ihop inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag)
 • dina anställningsvillkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen (i anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar)
 • din anställning är varaktig. Med det menas att du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning
 • du har påbörjat din anställning och din arbetsgivare har anmält till Skatteverket att du arbetar där
 • du kan visa särskild licens, legitimation eller tillstånd för att få utöva ditt yrke om yrket kräver det
 • om du är under 25 år ska du visa att du har fullföljt en utbildning på gymnasial nivå eller en motsvarande utländsk utbildning
 • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb
 • din anställning bedöms som seriös.

För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla alla dessa krav innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla. Det är alltså inte möjligt att få permanent uppehållstillstånd om du bara har ett arbetserbjudande eller ett avtal om en anställning som du kommer att påbörja efter sista dagen för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd. 

För att visa att du uppfyller kraven som ställs på dig som anställd måste du bifoga ett stort antal dokument.

Läs om hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga

För att Migrationsverket ska kunna bevilja permanent uppehållstillstånd krävs att anställningen och arbetsgivaren bedöms som seriös. Migrationsverket kan därför komma att granska arbetsgivarens förmåga att betala den utlovade lönen. Ansökan kan till exempel avslås om arbetsgivaren har skatteskulder eller skulder hos Kronofogdemyndigheten. Nystartade företag, företag inom vissa branscher och företag som har många anställda med arbetstillstånd granskas särskilt noga.

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd som egen före­ta­gare

För att få permanent uppehållstillstånd som egen företagare krävs att du kan styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget. Du måste också visa att ditt företag har en ekonomi i balans och att du kan försörja dig och kommer att kunna försörja dig två år framåt. Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av din näringsverksamhet.

För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla dessa krav innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla. Det är alltså inte möjligt att få permanent uppehållstillstånd om du bara har en plan för en företagsverksamhet som du ännu inte kan försörja dig på innan sista dagen för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd.

För att visa att du uppfyller kraven som ställs på dig som egen företagare måste du bifoga ett stort antal dokument.

Läs om hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga

Efter beslut

Migrationsverket skickar ofta beslutet med så kallad förenklad delgivning. Ibland får du ett brev med en kallelse till ett möte där en handläggare förklarar beslutet för dig.

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser Migrationsverket att du fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om adressen du har gett oss inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Tänk också på att kontrollera din post regelbundet.

Om du får uppe­hålls­till­stånd

Om du får permanent uppehållstillstånd gäller det så länge du bor i Sverige. Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett nytt uppehållstillståndskort. Kortet är inte en identitetshandling eller en resehandling. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Spara också ditt beslut om permanent uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakter med olika myndigheter.

Du behöver inte ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd, men uppehållstillståndskortet gäller som längst fem år. För att få ett nytt uppehållstillståndskort måste du besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Uppe­hålls­till­ståndet kan åter­kallas

Ditt permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas. Då återkallar Migrationsverket ditt uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om du har haft tillståndet i flera år.

Ditt uppehållstillstånd kan också återkallas om du flyttar från Sverige. Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas.

Anmäl att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd när du flyttar från Sverige

Om du får avslag

Om du får avslag på din ansökan om permanent uppehållstillstånd och inte heller uppfyller kraven för uppehållstillstånd av andra skäl måste du lämna landet. Det står i beslutet hur du gör för att överklaga om du inte är nöjd med beslutet. Du kan inte överklaga om du samtidigt får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av andra skäl.

Om du sedan tidigare har ett beslut om utvisning, men fick stanna med uppehållstillstånd enligt till exempel den så kallade nya gymnasielagen, så gäller normalt det tidigare beslutet om utvisning om du får avslag på din ansökan om permanent uppehållstillstånd, vilket i regel betyder att du ska lämna Sverige direkt. En handläggare kommer att förklara för dig vad som gäller i ditt fall.

Sidan senast uppdaterad: