Förlänga uppe­hålls­till­stånd för tidigare asylsökande och deras familj

Du som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige. Det gäller även dig som är familjemedlem till en person som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Den här informationen gäller dig som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, eller därför att det finns ett tillfälligt verkställighetshinder som gör att du inte kan utvisas. Det gäller också dig som kom till Sverige som anhörig till en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av något av dessa skäl, och dig som har fått uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Så kan du få förlängt uppe­hålls­till­stånd

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du uppfyller kraven för ett eller flera av dessa skäl:

 • Du behöver skydd (asyl).
 • Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige.
 • Du studerar på gymnasial nivå.
 • Du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå.
 • Du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig själv.
 • Det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Om du har haft uppehållstillstånd i minst tre år så kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd i e-tjänsten på den här sidan. Efter att du har svarat på varför du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd får du svara på om du även vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

För att kunna få permanent uppehållstillstånd måste du, förutom att uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd, även uppfylla andra krav.

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd

Även du som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i e-tjänsten på den här sidan, men för dig gäller andra krav för att få permanent uppehållstillstånd.

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten och ansöka om förlängt uppehållstillstånd behöver du

 • ha en e-legitimation
 • ha en mejladress
 • kunna ladda upp dina dokument digitalt.

Första gången du loggar in får du legitimera dig i två steg, med både e-legitimation och en kod som skickas till din mejladress. Migrationsverket kan komma att kontakta dig på din mejladress om vi har frågor om din ansökan. Om du sen behöver logga in flera gånger till exempel om du vill pausa din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle, eller om du ska ansöka åt flera personer behöver du bara använda e-legitimation.

I tjänsten får föräldrar svara på om de vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd åt sig själva eller åt ett barn under 18 år som de är vårdnadshavare för. En förälder kan använda sin e-legitimation för att ansöka åt sig själv och flera barn, men måste logga in på nytt för varje person som den vill ansöka åt. Om du ska ansöka åt flera personer måste du slutföra och skicka in en ansökan, och sedan logga ut, innan du kan logga in igen för att göra en ny ansökan åt någon annan.

Den här e-tjänsten kan inte användas av ombud, den kan endast användas av personer som ska ansöka om förlängning åt sig själva, eller av föräldrar som ansöker åt sina minderåriga barn.

Barn utan vårdnadshavare i Sverige kan ansöka åt sig själva i e-tjänsten. Migrationsverket kommer därefter att kontakta barnets gode man för att hen ska bekräfta ansökan.

Du kan pausa din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att göra färdigt din ansökan innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Läs hur du ansöker om du inte kan använda e-tjänsten

För att din ansökan ska bli komplett behöver du i vissa fall bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven för att få stanna i Sverige. Vilka dokument du ska skicka in beror på varför du vill bo kvar i Sverige. Eftersom du kan ha flera olika skäl till att vilja stanna i Sverige kan du skicka med flera dokument. Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av att du behöver skydd, eller därför att du behöver stanna på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, ska du inte bifoga några dokument.

När du ansöker via e-tjänsten behöver du ha dina dokument tillgängliga digitalt. Innan du skickar in din ansökan får du se en sammanställning i e-tjänsten över vilken information du har lämnat och vilka dokument du har laddat upp. Om du har missat att ladda upp något dokument har du möjlighet att gå tillbaka i tjänsten och ladda upp dessa dokument. Om du inte har alla nödvändiga dokument tillgängliga kan du pausa din ansökan och ordna fram de dokument som saknas. Observera att du måste slutföra din ansökan i e-tjänsten och skicka in den innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Om du slutför din ansökan i e-tjänsten utan att ladda upp alla nödvändiga dokument har du två veckor på dig att skicka in de saknade dokumenten till Migrationsverket med post. Därefter kan vi börja handlägga din ansökan. Om vi ser att det saknas några uppgifter eller dokument som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut kan vi kontakta dig och be om en komplettering. Om du inte skickar in den komplettering vi har bett om i tid kan vi fatta beslut utifrån de uppgifter vi har. Det kan ta längre tid att handlägga din ansökan om vi måste be dig att komplettera din ansökan.

Läs om vilka krav som gäller för dig och vilka doku­ment du ska bifoga bero­ende på vilket/​​​vilka skäl du har

Om du vill stanna i Sverige därför att du behöver skydd (asyl) måste du svara på om du har samma asylskäl som tidigare eller om du har nya asylskäl som du inte har berättat om.

Om du har sökt asyl tidigare och fortfarande har samma asylskäl behöver du inte berätta om dem igen. Handläggaren känner till vilka asylskäl du har berättat om för både Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

Om du anger att du har nya asylskäl kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd (asyl). Den som har nya skäl för att söka asyl behöver oftast komma till Migrationsverket för en muntlig utredning. Nya asylskäl kan vara att det till exempel har hänt något efter att du ansökte om asyl som du inte har berättat om för Migrationsverket eller domstolen. Nya asylskäl kan också vara skäl som du inte har berättat om tidigare därför att du kom till Sverige som anhörig och inte har sökt asyl tidigare.

Om du endast ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du behöver skydd i Sverige ska du inte bifoga några dokument.

Läs mer om vem som kan få asyl i Sverige

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du har en familjemedlem som har uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Som familjemedlem räknas

 • make
 • maka
 • registrerad partner
 • sambo
 • minderårigt barn
 • förälder till minderårigt barn.

Om du idag har uppehållstillstånd därför att du är familjemedlem till en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen kan du få förlängt uppehållstillstånd om ni fortfarande lever tillsammans.

Du kan också ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du har en ny familjerelation. Det här gäller både dig som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och dig som kom till Sverige som familjemedlem till någon som har sökt asyl. Med ny familjerelation menas att du inte redan har uppehållstillstånd på grund av att den här personen är din familjemedlem. Det kan vara en ny familjemedlem, men det kan också vara en person som har varit din familjemedlem länge, men som du inte har sökt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till tidigare.

Du kommer att få svara på frågor om vem din familjemedlem är och vad ni har för relation. Migrationsverket kommer att kontrollera med Skatteverket om ni är folkbokförda på samma adress. I vissa fall kan vi också kontakta din familjemedlem för att ställa frågor.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för ditt minderåriga barn måste båda barnets vårdnadshavare i Sverige godkänna ansökan. För att visa att hen godkänner barnets ansökan ska den andre vårdnadshavaren skriva under blanketten Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn, 206011, som du sedan laddar upp i e-tjänsten för ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Blanketten kan också skickas till Migrationsverket med post i efterhand.

Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn, blankett 206011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Familjemedlemmar behöver ha pass

För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem krävs att du har ett giltigt pass. Du kan inte få uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. I första hand ska det vara ett hemlandspass. Om det inte är möjligt för dig att få ett hemlandspass kan du ansöka om främlingspass.

Läs om vad som krävs för att få främlingspass

Om du har eller får status som flykting eller alternativt skyddsbehövande krävs inget pass för att få fortsatt uppehållstillstånd.

Du behöver inte skicka in ditt pass eller en kopia på ditt pass när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket kontaktar dig om vi behöver se ditt pass.

Du som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd om du behöver mer tid för att slutföra dina studier.

Du måste då bifoga en ny studieplan där den nya beräknade tidpunkten för examen finns med. Du ska även bifoga dokument som visar att du har deltagit aktivt i dina studier samt dokument eller intyg som förklarar varför du behöver mer tid för att slutföra dina studier. Det kan till exempel bero på att du har varit sjuk eller att du inte fick godkänt på alla dina kurser trots heltidsstudier, och därför behöver mer tid på dig.

Läs mer om kraven för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

För att få fortsatt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå krävs som huvudregel att du har ett giltigt pass. Du kan inte få uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. Undantag från kravet på pass kan göras om du inte har något pass och inte kan skaffa ett hemlandspass inom rimlig tid.

Du behöver inte skicka in ditt pass eller en kopia på ditt pass när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket kontaktar dig om vi behöver se ditt pass.

Du kan ha rätt till upp till sex månaders uppehållstillstånd från examensdatum för att söka arbete efter att du har slutfört dina studier på gymnasial nivå.

Du ska bifoga ditt examensbevis eller ett annat intyg som visar vilket datum du slutförde dina studier.

Om du har så kort tid kvar på ditt nuvarande uppehållstillstånd att du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd innan du får ditt examensbevis, eller motsvarande intyg, kan du i stället skicka in ett intyg (till exempel ett studieintyg) som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier ska du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Läs mer om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå

För att få fortsatt uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier på gymnasial nivå krävs som huvudregel att du har ett giltigt pass. Du kan inte få uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt. Undantag från kravet på pass kan göras om du inte har något pass och inte kan skaffa ett hemlandspass inom rimlig tid.

Du behöver inte skicka in ditt pass eller en kopia på ditt pass när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket kontaktar dig om vi behöver se ditt pass.

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen om du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig som anställd eller egen företagare. Du måste visa att du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar att gälla. Vilka dokument du ska bifoga beror på om du försörjer dig som anställd eller egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar eller flera företag måste du bifoga dokumenten nedan för alla anställningar och företag.

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Doku­ment som du ska bifoga till din ansökan om du försörjer dig som anställd

Till din ansökan ska du bifoga

 • anställningsavtal
 • lönespecifikation för de senaste 1–3 månaderna
 • yttrande från berörd facklig organisation, 224011 (skriv ut och fyll i blanketten och be ditt fackförbund att skriva på innan du bifogar blanketten till din ansökan).

Yttrande från berörd facklig organisation, blankett 224011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du arbetar i en bransch som har SNI-koder som börjar med några av följande siffror (81290, 81210, 55101, 56, 9602, 9604, 9609, 41200, 421, 42990, 43, 782, 471-478, 0113, 012, 02102, 452, 88101, 88102) ska du bifoga

 • balans- och resultatrapporter för innevarande räkenskapsår
 • uppgift om likvida medel på bank eller checkkrediter.

Dessa dokument får du av din arbetsgivare.

Om du arbetar i ett nystartat företag (ett företag som startat sin faktiska verksamhet under de senaste 12 månaderna) ska du bifoga

 • balans- och resultatrapporter för innevarande räkenskapsår
 • uppgift om likvida medel på bank eller checkkrediter
 • ingångna kontrakt om pågående och kommande uppdrag eller hyra/köp av lokaler.

Dessa dokument får du av din arbetsgivare.

Om du arbetar i ett nystartat företag eller ett företag med någon av ovanstående SNI-koder, och din arbetsgivare tidigare har medverkat i ansökan om arbetstillstånd och anställt medborgare i länder utanför EU/EES och Schweiz ska du bifoga

 • skattekontoutdrag från Skatteverket för de tre senaste månaderna.

Detta dokument får du av din arbetsgivare.

Doku­ment som du ska bifoga till din ansökan om du försörjer dig som egen företagare

Till din ansökan ska du bifoga

 • köpekontrakt
 • bankhandling som visar att du har betalt köpesumman eller din del av köpesumman
 • eventuella lånehandlingar för köpet av företaget
 • bankkontoutdrag från ditt privata konto för de senaste sex månaderna
 • din senaste privata deklaration (Inkomstdeklaration 1 – inkomstdeklarationen som Skatteverket skickat ut till dig och kvittens på din inkomstdeklaration)
 • handelsbolagsavtal eller aktiebok
 • de två senaste årsboksluten eller årsredovisningarna (om företaget varit verksamt tidigare)
 • balans- och resultatrapport för den tid du drivit företaget fram till och med föregående månad
 • företagets skattekontoutdrag för de senaste sex månaderna
 • bankkontoutdrag från företagskontot för de senaste sex månaderna
 • samtliga lönespecifikationer för innevarande år (om du driver ett aktiebolag)
 • företagets senaste deklaration:
  inkomstdeklaration 4 om du driver ett handelsbolag,
  inkomstdeklaration 2 om du driver ett aktiebolag,
  NE-bilaga om du driver en enskild firma,
  N3A-bilaga om du är bolagsman i ett handelsbolag
 • eventuella tillstånd för din specifika verksamhet (exempelvis taxitrafiktillstånd eller kassaregistertillstånd)
 • kontrakt med kunder eller leverantörer och eventuella hyresavtal för lokaler
 • affärsplan.

Dokument som du ska bifoga oavsett om du försörjer dig som anställd eller egen företagare

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan försörja dig på din inkomst kommer du även att få svara på frågor om dina boendekostnader och om dina resekostnader till och från arbetet. Oavsett om du försörjer dig som anställd eller egen företagare ska du därför bifoga

 • eventuellt hyresavtal för din bostad
 • din senaste elräkning för din bostad
 • hemförsäkringsavtal.

Om du är under 25 år ska du också bifoga intyg om fullföljd utbildning på gymnasial nivå. Om du har genomfört en motsvarande utbildning ditt hemland kan du till exempel visa det genom ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet.

Läs här hur du ansöker om ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet, UHR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I undantagsfall kan en person få uppehållstillstånd trots att hen inte behöver skydd mot förföljelse eller uppfyller kraven för uppehållstillstånd på någon annan grund. Det krävs då särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter. När Migrationsverket fattar beslut görs en samlad bedömning av personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

Du behöver inte bifoga några dokument när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

Ansök innan ditt uppe­hålls­till­stånd slutar gälla

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, men inte tidigare än två månader innan det går ut. Om du ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutat gälla har du rätt att arbeta medan du väntar på ett beslut. Om ni är flera i familjen vars tillstånd slutar gälla ska ni ansöka om förlängning samtidigt.

Om du ansöker efter att ditt till­stånd slutat gälla

Om du ansöker om förlängning för sent, det vill säga efter att ditt uppehållstillstånd redan slutat gälla, så har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut. Du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Om du ansöker för sent finns det också en risk att du får avslag på din ansökan eftersom du befunnit dig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd.

Om du sedan tidigare har ett gällande utvisningsbeslut kan det verkställas när ditt uppehållstillstånd slutar gälla, om du inte ansöker om förlängning i tid.

Efter att du har skickat din ansökan

När du ansöker om förlängning på webben får du en bekräftelse på att Migrationsverket har tagit emot din ansökan direkt på din skärm. Du kan även spara bekräftelsen genom att skicka den till din mejladress, ladda ner eller skriva ut den direkt.

Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information. Det kan hända att vi behöver träffa dig för att ställa frågor, till exempel om du har uppgett i din ansökan att du har nya asylskäl. Vi kan också ställa frågor i telefon eller be dig skicka in kompletterande uppgifter per brev.

Om din situation förändras innan Migrationsverket har fattat beslut kan du komplettera din ansökan per post. Det kan till exempel vara att du har börjat arbeta, att du har avslutat dina studier eller att din familjesituation har förändrats.

Ta reda på vart du ska skicka dina bilagor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du bör inte lämna Sverige medan du väntar på beslut. I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver du ett giltigt uppehållstillståndskort som du får när Migrationsverket har beviljat din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att du inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla.

Du kan behöva visa upp ditt pass

I vissa fall behöver du ett pass för att få uppehållstillstånd. Migrationsverket behöver i dessa fall kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du behöver då besöka ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp passet.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Efter beslut

När Migrationsverket har fattat beslut skickar vi ett brev hem till dig. Det vanligaste är att vi använder oss av så kallad förenklad delgivning som innebär att vi skickar beslutet med post hem till dig. I vissa fall får du en kallelse där vi ber dig komma till ett möte vid Migrationsverket för att en handläggare ska berätta för dig om beslutet.

För att kunna skicka brev och kallelser hem till dig använder Migrationsverket i första hand din folkbokföringsadress som vi får från Skatteverket. Därför är det viktigt att du meddelar Skatteverket om du flyttar. Migrationsverket kan inte ändra din folkbokföringsadress.

Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd åt ditt barn kommer Migrationsverket att skicka beslutet hem till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare kan ändra barns folkbokföringsadress genom att kontakta Skatteverket.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Då behöver du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad så att Migrationsverket kan tillverka ett nytt uppehållstillståndskort åt dig. Du ska boka en tid för varje familjemedlem som behöver ett nytt uppehållstillståndskort.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

I beslutet står det om du har fått uppehållstillstånd eller inte och hur länge tillståndet gäller.

Det står även i beslutet varför du har fått uppehållstillstånd. Om du har fått uppehållstillstånd därför att du behöver skydd (asyl) i Sverige står det också om du har fått en ny skyddsstatusförklaring. Du som redan har en skyddsstatusförklaring sedan tidigare behåller i de flesta fall den, om du har sagt i din ansökan att du fortfarande behöver skydd.

Alla beslut går inte att överklaga. I ditt beslut står det om du kan överklaga och hur du gör för att överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Olika långa till­stånd

När du får förlängt uppehållstillstånd får du vanligen ett uppehållstillstånd som gäller i två år. Tillståndets längd kan i vissa fall bli kortare om du har begått brott.

Du som redan har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, men behöver mer tid än planerat för att studera färdigt får vanligen uppehållstillstånd för den tid som du har kvar på din utbildning och ytterligare sex månader, dock längst 13 månader i taget. De extra sex månaderna är till för att du ska få tid att söka arbete efter att du har slutfört dina studier.

Om du får förlängt uppehållstillstånd därför att du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå får du ett uppehållstillstånd som är giltigt i upp till sex månader från ditt examensdatum.

Om du får permanent uppehållstillstånd behöver du inte ansöka om förlängt uppehållstillstånd igen.

Om du har ansökt om permanent uppehållstillstånd men endast får förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd kan du i vissa fall överklaga beslutet.

Läs om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: