Förlänga uppehållstillstånd för tidigare asylsökande och deras familj – om ni inte kan använda e-tjänsten

Du som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du vill stanna i Sverige. Det gäller även dig som är familjemedlem till en person som tidigare har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Den här informationen gäller dig som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, eller därför att det finns ett tillfälligt verkställighetshinder som gör att du inte kan utvisas. Det gäller också dig som kom till Sverige som anhörig till en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av något av dessa skäl, och dig som har fått uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Så kan du få förlängt uppe­hålls­till­stånd

Du kan ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du uppfyller kraven för ett av dessa skäl:

 • Du behöver skydd (asyl).
 • Du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige.
 • Du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå.
 • Du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig själv.
 • Det finns synnerligen ömmande omständigheter.

Ansök innan ditt uppe­hålls­till­stånd slutar gälla

Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla, men inte tidigare än två månader innan det går ut. Om du ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla har du rätt att arbeta medan du väntar på ett beslut. Om ni är flera i familjen vars tillstånd slutar gälla ska ni ansöka om förlängning samtidigt. 

Om du ansöker efter att ditt till­stånd har slutat gälla

Om du ansöker om förlängning för sent, det vill säga efter att ditt uppehållstillstånd redan har slutat gälla, så har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut. Du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

Om du ansöker för sent finns det också en risk att du får avslag på din ansökan eftersom du har befunnit dig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd.

Om du sedan tidigare har ett gällande utvisningsbeslut kan det verkställas när ditt uppehållstillstånd slutar gälla om du inte ansöker om förlängning i tid.

Fyll i blan­ketten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, 200011. Du kan fylla i blanketten på datorn innan du skriver ut den eller skriva ut den först och fylla i för hand. Om du inte har en egen skrivare kan du ofta få hjälp att skriva ut blanketten på närmaste bibliotek eller medborgarskapskontor. Du kan också få blanketterna skickade per post till din adress. På samlingssidan för blanketter kan du göra din beställning av pappersblanketter.

Samlingssida för blanketter

Alla familjemedlemmar måste fylla i en egen ansökningsblankett, även barn. Föräldrar fyller i ansökningsblankett och bilagor åt sina barn, men tänk på att frågorna i det fallet riktar sig till barnet.

Kom ihåg att skriva under din blankett. Vårdnadshavare skriver under barnens blanketter.

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett 200011 Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.

I ansökningsblanketten anger du varför du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd. För att din ansökan ska bli komplett behöver du i vissa fall bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven. Vilka dokument som du ska skicka in beror på varför du vill bo kvar i Sverige.

Om du samtidigt vill ansöka om permanent uppehållstillstånd

På ansökningsblanketten Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, 200011, kan du även ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du kan bara ansöka om permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd, och tidigast efter tre år med uppehållstillstånd i Sverige.

Krav för att få perma­nent uppe­hålls­till­stånd

För att få permanent uppehållstillstånd måste du:

 • uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

Läs mer om kraven på försörjning och skötsamhet genom att fälla ut informationen:

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av anställning och eget företag. Du får räkna ihop inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, förutsatt att alla anställningar uppfyller kraven nedan.

Försörjningen måste vara varaktig och seriös

Du måste kunna visa att du kan försörja dig själv under en längre period framöver. Om du inte har en fast anställning görs det alltid en individuell bedömning av om din inkomst är varaktig. En längre visstidsanställning godkänns oftast. I vissa fall kan även en provanställning godkännas.

Din anställning måste vara seriös. Migrationsverket kan till exempel kontrollera att din arbetsgivare kan betala ut den lön som du har uppgett i din ansökan.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att ditt företag har realistiska företagsplaner och en stabil ekonomi, så att du kan förväntas försörja dig på vinsten under en längre period.

Det är bara de inkomster du faktiskt har när vi prövar din ansökan som räknas. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd baserat på dina chanser att få en annan anställning eller en högre inkomst längre fram.

Vilka inkomster räknas?

Du får bara räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Det innebär att du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd. Du får inte räkna obeskattade inkomster eller inkomster från ett yrke som du inte har licens att utföra.

Du får räkna föräldrapenning eller sjukpenning, förutsatt att du har en pågående anställning och din föräldraledighet eller sjukskrivning inte bedöms vara längre än 12 månader.

För att räkna inkomst från din företagsverksamhet måste du visa att du äger minst hälften av företaget och att du har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd för sent (efter att ditt nuvarande tillstånd har slutat gälla), har du inte rätt att arbeta medan du väntar på beslut och uppfyller därför inte försörjningskravet.

Inkomstens storlek

Din inkomst efter skatt måste vara så stor att du, efter att din boendekostnad är betalad varje månad, har en viss summa kvar som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, el och försäkringar för dig själv. För 2024 är den summan 6 090 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Om du har ett barn som du inte bor med, och du betalar underhållsbidrag till barnets andra förälder, måste din lön även räcka till underhållsbidraget.

Vilka boendekostnader som lönen måste räcka till varje månad beror på vilken typ av bostad du bor i:

 • Om du bor i hyresrätt ska du räkna med hyran och kostnad för värme, om det inte ingår i hyran.
 • Om du bor i bostadsrätt ska du räkna med avgift till bostadsrättsföreningen, räntan på bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning, om de inte ingår i månadsavgiften.
 • Om du bor i villa ska du räkna med räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, till exempel vatten och uppvärmning.

Amortering på bostadslån räknas inte med i bostadskostnaden.

Du behöver bara kunna försörja dig själv, inte dina familjemedlemmar. Om du bor ensam eller med minderåriga barn ska du räkna med hela din faktiska boendekostnad. Om du bor med en eller flera andra vuxna kan du däremot dela den faktiska boendekostnaden på antalet vuxna i hushållet och bara räkna med din del, oavsett hur mycket var och en faktiskt betalar för boendet.

Vilka inkomster räknas inte?

Du får inte räkna inkomster från

 • en familjemedlem
 • förmögenhet eller avkastning från kapital
 • a-kassa eller aktivitetsersättning
 • olika former av bidrag eller stipendium
 • en subventionerad anställning (då till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen betalar hela eller delar av lönen).

Pension räknas inte heller som inkomst, men den som har pension kan däremot vara undantagen från kravet på att försörja sig själv.

Undantag från försörjningskravet

Undantag kan göras från försörjningskravet om

 • du är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut
 • du har rätt till pension
 • du av andra, särskilda skäl inte kan försörja dig själv.

Om du kan lämna in beslut från Pensionsmyndigheten som visar att du har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd är du undantagen kravet på att försörja dig själv. Det är rätten till pension som är avgörande, inte att du faktiskt tar ut pension, eller storleken på din pension. Både garantipension och äldreförsörjningsstöd kan tidigast betalas ut från den månad som du fyller 66 år. Inkomstgrundad ålderspension kan som tidigast betalas ut från den månad som du fyller 63 år. Om du har fyllt 63 men inte 66 måste du visa att du har gått i pension och börjat ta ut din inkomstgrundade ålderspension. Det är din ålder vid beslutstillfället som avgör.

Undantag från försörjningskravet kan också göras om det finns andra särskilda skäl som inte är tillfälliga. Det kan handla om att du inte har möjlighet att uppfylla försörjningskravet på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan även gälla om du är arbetslös och så nära pensionsålder att det är svårt att få ett nytt arbete. Undantag kan även göras om det inte är rimligt att begära att du ska försörja dig själv; sådana undantag görs till exempel för munkar och nunnor.

Om du anser att du har särskilda skäl för att inte behöva uppfylla försörjningskravet ska du bifoga dokument som visar att du till exempel har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara en utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller ett läkarintyg.

För att bli beviljad permanent uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att du inte kan antas begå brott i framtiden. Därför ställs det krav på dig som söker permanent uppehållstillstånd att du kommer att leva ett skötsamt liv. För att kunna bedöma det behöver Migrationsverket titta på hur du har levt hittills, till exempel om du är dömd eller misstänkt för något brott i Sverige eller utomlands.

Det finns inga detaljerade regler om vilka typer av brott eller hur långa straff som kan hindra dig från att bli beviljad permanent uppehållstillstånd. Det handlar inte enbart om grov och allvarligt brottslighet, även mindre grov brottslighet kan vara ett hinder om du samtidigt har misskött dig på andra sätt.

Om det går att misstänka att du inte kommer att leva på ett skötsamt sätt i framtiden, kommer Migrationsverket att väga de misstankarna mot dina skäl för att få permanent uppehållstillstånd. Vi tar hänsyn till på vilket sätt du har misskött dig och hur länge sen händelserna var.

Undantag från kravet på skötsamhet görs endast för barn under 15 år.

Permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Även du som har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå kan ansöka om permanent uppehållstillstånd, men för dig gäller andra krav för att få permanent uppehållstillstånd.

Läs vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Vill du ansöka om förlängning digitalt?

I e-tjänsten kan du svara på frågor och ladda upp alla dina bilagor digitalt. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation och en mejladress.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd i e-tjänsten

Läs om vilka krav som gäller för dig och vilka doku­ment som du ska bifoga bero­ende på vilket skäl du har

Om du vill stanna i Sverige därför att du behöver skydd (asyl) måste du svara på om du har samma asylskäl som tidigare eller om du har nya asylskäl som du inte har berättat om.

Om du har sökt asyl tidigare, och fortfarande har samma asylskäl, behöver du inte berätta om dem igen. Handläggaren känner till vilka asylskäl du har berättat om för både Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

Om du anger att du har nya asylskäl kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om varför du behöver skydd (asyl). Den som har nya skäl för att söka asyl behöver oftast komma till Migrationsverket för en muntlig utredning. Nya asylskäl kan vara att det till exempel har hänt något efter att du ansökte om asyl, något som du inte har berättat om för Migrationsverket eller domstolen. Nya asylskäl kan också vara skäl som du inte har berättat om tidigare därför att du kom till Sverige som anhörig och inte har sökt asyl tidigare.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du behöver skydd i Sverige ska du inte bifoga några dokument.

Läs mer om vem som kan få asyl i Sverige

Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du har en familjemedlem som har uppehållstillstånd.

Som familjemedlem räknas

 • make
 • maka
 • registrerad partner
 • sambo
 • minderårigt barn
 • förälder till minderårigt barn.

Om du har uppehållstillstånd för att du är make, maka, registrerad partner eller sambo till en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen eller utlänningslagen och ni fortfarande lever tillsammans ska du skicka in bilageblanketten Försäkran om samlevnad, 222011. Både du och din familjemedlem ska skriva på Försäkran om samlevnad för att bekräfta att ni fortfarande lever tillsammans. När vi handlägger din ansökan kommer vi att kontrollera med Skatteverket om ni är folkbokförda på samma adress.

Försäkran om samlevnad, blankett 222011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du kom till Sverige som familjemedlem till ett barn eller en förälder och vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av din familjeanknytning till samma person behöver du inte skicka in några bilagor. Migrationsverket använder information i era tidigare ansökningar, eller Skatteverkets folkbokföringsregister, för att bekräfta att ni är en familj.

Du kan också ansöka om förlängt uppehållstillstånd därför att du har en ny familjerelation. Det här gäller både dig som kom till Sverige för att söka asyl och fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och dig som kom till Sverige som familjemedlem till någon som har sökt asyl. Med ny familjerelation menas att du inte redan har uppehållstillstånd på grund av att den här personen är din familjemedlem. Det kan vara en ny familjemedlem, men det kan också vara en person som har varit din familjemedlem länge, men som du inte har sökt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till tidigare.

Om du vill stanna i Sverige därför att du är familjemedlem till en person som är bosatt i Sverige och du inte redan har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till den här personen, ska du skicka in bilagan Frågeformulär om nyetablerade förhållanden, T78.

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden, blankett T78 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket kommer att kontrollera med Skatteverket om ni är folkbokförda på samma adress. I vissa fall kan vi också kontakta din familjemedlem för att ställa frågor.

Observera att om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd åt ditt minderåriga barn måste båda barnets vårdnadshavare i Sverige skriva på blanketten Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, 200011. Om ni inte har möjlighet att skriva under samma blankett kan den andra vårdnadshavaren skicka in blanketten Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn, blankett nummer 206011, för att visa att hen godkänner ansökan om uppehållstillstånd för barnet.

Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett 200011 Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.

Bekräftelse av ansökan om uppehållstillstånd för barn, blankett 206011 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan ha rätt till upp till sex månaders uppehållstillstånd från examensdatum för att söka arbete efter att du har slutfört dina studier på gymnasial nivå.

Du ska bifoga ditt examensbevis eller ett annat intyg som visar vilket datum du slutförde dina studier.

Om du har så kort tid kvar på ditt nuvarande uppehållstillstånd att du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd innan du får ditt examensbevis, eller motsvarande intyg, kan du i stället skicka in ett intyg (till exempel ett studieintyg) som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier ska du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Läs mer om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå

Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen om du har studerat på gymnasial nivå och kan försörja dig som anställd eller egen företagare. Du måste visa att du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla. Vilka dokument som du ska bifoga beror på om du försörjer dig som anställd eller egen företagare. Du kan räkna ihop dina inkomster från flera anställningar, flera egna företag eller från både anställning och egna företag. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar eller flera företag måste du bifoga dokumenten nedan för alla anställningar och företag.

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

För att visa att du kan försörja dig själv ska du fylla i bilageblanketten Uppgifter om försörjning, 202011.

Uppgifter om försörjning, blankett 202011 Pdf, 827 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten innehåller flera delar. På den första sidan ska du uppge information om vem du är och om dina boendekostnader. Därefter följer del två som du ska fylla i om du är anställd och del tre som du ska fylla i om du är egen företagare. Om du är både anställd och egen företagare ska du fylla i båda delar.

Du kan räkna ihop dina inkomster från flera företag och från både anställning och egna företag. Om du har flera anställningar upprepar du del två. Om du vill räkna ihop inkomster från flera anställningar måste alla anställningar uppfylla alla kraven. Om du har flera företag upprepar du del tre.

Du måste bifoga flera dokument för att visa dina boendekostnader och för att visa att du uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd som egen företagare. Läs blanketten noga för att se vilka dokument som du ska bifoga.

I undantagsfall kan en person få uppehållstillstånd trots att hen inte behöver skydd mot förföljelse eller uppfyller kraven för uppehållstillstånd på någon annan grund. Det krävs då synnerligen ömmande omständigheter. När Migrationsverket fattar beslut görs en samlad bedömning av personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

Du behöver inte bifoga några dokument när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

Vart ska du skicka dina blan­ketter och bilagor?

Skicka din ansökan och bilagor till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Efter att du har skickat din ansökan

Om du skickar in din ansökan med post får du en bekräftelse med brev efter ungefär en vecka.

Det är inte alla som har ansökt om förlängt uppehållstillstånd som behöver besöka Migrationsverket för en intervju. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver mer information. Det kan hända att vi behöver träffa dig för att ställa frågor, till exempel om du har uppgett i din ansökan att du har nya asylskäl. Vi kan också ställa frågor i telefon eller be dig skicka in kompletterande uppgifter per brev.

Om din situation förändras innan Migrationsverket har fattat beslut ska du komplettera din ansökan per post. Det kan till exempel vara att du har börjat arbeta, att du har avslutat dina studier eller att din familjesituation har förändrats.

Du bör inte lämna Sverige medan du väntar på beslut. I de flesta fall kan Migrationsverket inte bevilja förlängt uppehållstillstånd till en person som befinner sig utanför Sverige. För att resa in i Sverige behöver du ett giltigt uppehållstillståndskort som du får när Migrationsverket har beviljat din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att du inte kommer att kunna komma tillbaka till Sverige om du är utomlands när ditt uppehållstillstånd slutar gälla.

Efter beslut

När Migrationsverket har fattat beslut skickar vi ett brev hem till dig. Det vanligaste är att vi använder oss av så kallad förenklad delgivning som innebär att vi skickar beslutet med post hem till dig. I vissa fall får du en kallelse där vi ber dig komma till ett möte vid Migrationsverket för att en handläggare ska berätta för dig om beslutet.

För att kunna skicka brev och kallelser hem till dig använder Migrationsverket i första hand din folkbokföringsadress som vi får från Skatteverket. Därför är det viktigt att du meddelar Skatteverket om du flyttar. Migrationsverket kan inte ändra din folkbokföringsadress.

Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd åt ditt barn kommer Migrationsverket skicka beslutet hem till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare kan ändra barns folkbokföringsadress genom att kontakta Skatteverket.

Om du får förlängt uppehållstillstånd behöver du ett nytt uppehållstillståndskort. Då behöver du boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad så att Migrationsverket kan tillverka ett nytt uppehållstillståndskort åt dig. Du ska boka en tid för varje familjemedlem som behöver ett nytt uppehållstillståndskort.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

I beslutet står det om du har fått uppehållstillstånd eller inte och hur länge tillståndet gäller.

Det står även i beslutet varför du har fått uppehållstillstånd. Om du har fått uppehållstillstånd därför att du behöver skydd (asyl) i Sverige står det också om du har fått en ny skyddsstatusförklaring. Du som redan har en skyddsstatusförklaring sedan tidigare behåller i de flesta fall den, om du har sagt i din ansökan att du fortfarande behöver skydd.

Alla beslut går inte att överklaga. I beslutet står det om du kan överklaga och hur du gör för att överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Olika långa till­stånd

När du får förlängt uppehållstillstånd får du vanligen ett uppehållstillstånd som gäller i två eller tre år. Tillståndets längd kan i vissa fall bli kortare om du har begått brott.

Om du får förlängt uppehållstillstånd därför att du vill söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå får du ett uppehållstillstånd som är giltigt i upp till sex månader från ditt examensdatum.

Om du får permanent uppehållstillstånd behöver du inte ansöka om förlängt uppehållstillstånd igen.

Om du har ansökt om permanent uppehållstillstånd men endast får förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd kan du i vissa fall överklaga beslutet.

Sidan senast uppdaterad: