برای شما که طفل هستید و درخواست پناهندگی داده اید

För dig som är barn och har sökt asyl – dari

این صفحات برای ان عده اطفالی میباشد که به سوئد امده و درخواست پناه (تحفظ) داده اند. در اینجا میتوانید در مورد حقوق اطفال در سوئد و قوانین خاصی که برای حمایت از اطفال وجود دارد، مطالعه کنید.

EU-logotyp