شما حق دارید از خشونت اجتناب کنید

Du har rätt att slippa våld  – dari

همه اطفال حق رهایی از خشونت را دارند. هیچ بزرگسالی نمیتواند شما را بزند، لگد کند، مشت زند، موهای شما را بکشد یا شما را تهدید کند.

اگر در معرض خشونت هستید از طریق شماره 114 14 با پولیس تماس بگیرید. اگر در معرض خطر فوری هستید از طریق 112 با پولیس در تماس شوید.

EU-logotyp

Last updated: