شما حق دارید از خشونت و ظلم ناشی بنام ناموس اجتناب کنید

Du har rätt att slippa hedersrelaterat våld och förtryck – dari

در بعضی فامیلها و خویشاوندان مهم است که خانواده شهرت بد نداشته باشد. ممکن است که در فامیل قوانینی در مورد اینکه چه لباس هایی میتوانید بپوشید یا اینکه با چه کسانی باید معاشرت کنید، یا اجازه نباشد که با شخص دلخوایتان یکجا باشید یا ازدواج کنید یا اینکه برای وظیفه و تحصیل دلخوایتان جواز داشته باشید.

Illustration.

در معرض قرار دادن دختران و پسران

این قوانین برای دختران سختگیر‌تر است، اما برای پسران نیز قوانین وجود دارد. اگر چنین قوانین موجود باشد که در ان با شما رفتار بد صورت میگیرید یا مجازات میشوید، سپس به آن خشونت و ظلم مربوط به ناموس میگویند. بعضی ممکن مورد لت و کوب، تهدید قرار گیرند و یا به آنها چیزهای بدی خطاب شود. قرار دادن کسی در معرض آن ناقض کنوانسیون حقوق اطفال و قوانین سوئد است.

گاهی اوقات فرزندان مجبور میشوند خواهر و برادر خود را تحت نظارت گیرند، زیرا فامیل در رابطه به شایعات در مورد آنها نگران میباشند. اما همه مردم حق دارند هر طوریکه میخواهند زندگی کنند، صرف نظر ازینکه کدام دین دارید یا از کدام کلتور هستید و یا هم اینکه از کدام کشور هستید. همه اطفال حق دارند که زندگی خود را بگذرانند، و نباید دیگران را کنترول کند.

شما میتوانید درینجا مراجعه نمائید

اگر شما یا کسی را که میشناسید، در معرض آسیب قرار داشته باشند، میتوانید برای کمک با معلم مکتب خود، ادارهٔ خدمات اجتماعی در کمون خود یا با اداره مهاجرت سوئد مراجعه کنید. همچنین سازمان های مختلفی وجود دارند که میتوانند در مورد خشونت و ظلم مربوط به ناموس حمایت و اطلاعات ارائه دهند.

GAPF - سازمان ملی علیه خشونت ناموسی (به سویدنی) External link, opens in new window.: اگر خودتان یا شخص دیگری در معرض خشونت یا ظلم ناشی از ناموسی قرار گرفته اید، در اینجا می توانید از پشتیبانی برخوردار شوید. شما میتوانید از طریق این شماره 08 711 60 32 و یا هم به ما ایمیل یا زنگ بزنید.

عشق کردن ازاد است (Kärleken är fri)(به سویدنی) External link, opens in new window.: اگر در مورد خشونت یا ظلم مربوط به ناموس، حقوق، عشق، ازدواج اجباری یا ختنه زنان سؤالی دارید، در اینجا میتوانید از طریق چت و ایمیل پشتیبانی دریافت کنید.

Tris - حقوق دختران در جامعه (به سویدنی) External link, opens in new window.: در اینجا میتوانید در صورت احساس محدودیت توسط خانواده یا خویشاوندان خود، یا در صورت معرض تهدید یا خشونت زمانیکه میخواهید انتخاب خود را انجام دهید، میتوانید از حمایت برخوردار شوید. شماره 010 255 91 91 تماس بگیرید.

EU-logotyp

Last updated: