حقوق شما به عنوان یک طفل در سوئد

Dina rättigheter som barn i Sverige – dari

اطفال پناهجو مانند همه اطفال در سوئد حقوق مساویانه دارند. به عنوان مثال، همه اطفال حق دارند به مکتب بروند، در مواقع نیاز از مراقبت برخوردار شوند، در امنیت زندگی کنند و نظر خود را بیان کنند. در اینجا میتوانید در مورد حقوق و قوانین خاصی که برای حمایت از اطفال وجود دارد، مطالعه کنید.

اطفال به ویژه آسیب پذیر هستند و نیاز به محافظت بیشتری دارند. حدود بین یک طفل و بزرگسال از کشور تا کشور متفاوت بوده میتواند. در سوئد شما تا 18 سالگی طفل شمرده میشوید.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق طفل، به اصطلاح کنوانسیون اطفال، قانون در سوئد است. کنوانسیون حقوق اطفال بیان میکند که همه اطفال باید از چه حقوقی برخوردار باشند. همچنین قوانین دیگری در سوئد برای حمایت از اطفال وجود دارد.

EU-logotyp

Last updated: