نژاد پرستی

Rasism – dari

نژادپرستی یک مفروضهٔ است که مردم را میتوان به گروه های مختلف تقسیم کرد و افرادیکه به گروه های خاصی تعلق دارند ارزش کمتری قائل شود. بطور مثال ممکن است که افراد را بربنیاد رنگ پوست، کلتور یا مذهب جدا کنند.

در سوئد قوانینی برای محافظت از مردم در برابر قرار گرفتن در معرض نژادپرستی وجود دارد. بطور مثال محرومیت از وظیفه یا مسکن به دلیل نام یا اصل شخص ممنوع است. همچنین پوشیدن جواهرات یا لباس های دارای صلیب شکسته، متن ها یا سایر نمادهای نژادپرستانه یا توهین آمیز علیه یک گروه مخصوص، ممنوع است. همچنین انتشار اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک گروه یا شخص به دلیل مثلاً رنگ پوست یا مذهبشان کم ارزش هستند، مجاز نیست.

گاهی اوقات هنگامیکه با شما رفتار بد صورت میگیرید، تشخیص اینکه آیا چیزی که در معرض آن قرار گرفته اید غیرقانونی است یا خیر، دشوار است. با کسی که بالایش اعتماد دارید در رابطه به اتفاق افتاده صحبت کنید، مانند یک معلم یا شخص دیگری که بالایش با اعتبار هستید.

EU-logotyp

Last updated: