این الفاظ چی معنی دارد؟

Vad betyder orden? – dari

Illustration.

Alternativt skyddsbehövande – جایگزین مستلزم حفاظت جانی کسی است که در سوئد درخواست پناهندگی داده است و وضعیت جایگزین نیاز به حمایت را دریافت کرده باشد. سپس درین حالت جوزا اقامت 13 ماهه را دریافت میکنید.

Asyl – پناهندگی به معنای پناهگاه است. زمانیکه یک شخص درخواست پناهندگی میکند، این شخص بدون کشور خود در یک کشور دیگر پناه میجوید.

Asylprocess – روند پناهندگی مراحل مختلفی است که یک پناهجو طی میکند - از درخواست تا تصمیم.

Asylsökande – پناهجو کسی است که به سوئد آمده و درخواست پناهندگی داده است، اما هنوز پاسخ نهایی درخواست خود را دریافت نکرده است.

Asylutredning – تحقیقات پناهندگی مصاحبه ای است که در آن باید بگویید چرا در سوئد تحفظ میخواهید.

Avslag på asylansökan – رد درخواست پناهندگی به این معنی است که درخواست پناهندگی فرد رد شده است.

Barn – اطفال همه ان عده کسانی هستند که عمریشان زیر 18 سال باشد.

Beslut i ett asylärende – تصمیم در رابطه به قضیهٔ پناهندگی زمانی است که اداره مهاجرت تصمیم گرفته باشد که آیا پناهجو میتواند در سوئد بماند یا خیر.

Dagersättning – کمک پولی روزانه پولی است که از سوی اداره مهاجرت سوئد به ان عده پناهجویان بعد از درخواستیشان داده میشود که از خود پول نداشته باشند.

Dom – قضاوت. اکثر تصمیمات ادارهٔ مهاجرت قابل شکایت در محکمه است. وقتی محکمه تصمیم میگیرد به آن حکم میگویند.

Flykting – مهاجر شخصی است که درخواست پناهندگی داده و وضعیت مهاجر را دریافت کرده باشد. این بدان معناست که شما الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان، به اصطلاح کنوانسیون ژنو را برآورده میکنید. سپس درین حالت معمولاً جواز اقامت 3 ساله داده میشود.

God man – سرپرست مؤفت فردی است که باید از منافع اطفال پناهجو مراقبت کند در حالیکه والدین آنها نمیتوانند این کار را انجام دهند. سرپرست مؤقت ممکن یک زن یا یک مرد باشد.

Identitet – هویت یعنی اینکه یک شخص کیست. زمانیکه اداره مهاجرت سوئد در مورد هویت شما میپرسد، منظور ما نام، عمر شما میباشد و اینکه اهل کجا هستید.

Laga kraft – قطعیت به این معنی است که تصمیم دیگر قابل شکایت یا جدید نظر نیست.

Migrationsverket – اداره مهاجرت سوئد مرجعی در سوئد است که درخواست های افراد متقاضی پناهندگی را بررسی میکند. ادارهٔ مهاجرت سوئد همچنین درخواست های افرادی را که میخواهند به سوئد سفر کنند یا به سوئد نقل مکان کنند یا میخواهند شهروند سوئد شوند را بررسی میکند.

Myndigheter – مقامات باید اطمینان حاصل کنند که جامعه طبق قوانین تصمیم گیری شده توسط Riksdag عمل میکند.

Offentligt biträde – وکیل عمومی فردی است که قوانین سوئد را میداند. معاون شما را در رابطه به درخواست پناهندگی کمک میکند. یک وکیل عمومی یا قانون دان و یا هم وکیل میباشد، و در ادارهٔ مهاجرت کار نمی کند.

Socialtjänsten – ادارهٔ خدمات اجتماعی در هر یک کمون موجود میباشد. آنها تحت یک قانون به نام قانون خدمات اجتماعی کار میکنند. قانون خدمات اجتماعی ازن بحث میکند که باشندگان کمون از حق کدام نوع مراقبت و بعداشتی برخوردار هستند. در لائحه این قواعدی وجود دارد که چگونه یک جامعه با اشخاصیکه از دیگران کمک گرفته نمیتوانید، کمک کند.

Tystnadsplikt – رازداری به این معنی است که یک شخص بطور مثال در اداره مهاجرت وظیفه میکند، این کارمند حق ندارد در رابطه به انچیزی را که شما گفته اید به یک کسی بگوید که حق درک انرا ندارد.

Uppehållstillstånd – اجازهٔ اقامت به این معنی است که یک شخص در مقابل درخواست پناهندگی خود در سوئد، جواب (بلی) اخذ نموده باشد.

Överklaga – درخواست تجدیدنظر یا شکایت به این معناست که شخصی به مرجع یا محکمه نامه مینویسد که با تصمیم مرجع یا محکمه موافق نیست. این شخص از مرجع یا محکمه میخواهد که تصمیم را تغییر دهد.

EU-logotyp

Last updated: