لغات ذیل چه معنی دارد؟

Vad betyder orden? – dari

Alternativt skyddsbehövande جایگزین مستلزم حفاظت فردی است که در سویدن درخواست پناهندگی نموده و اجازه اقامت به اساس جایگزین مستلزم حفاظت جانی رابدست آورده است. در این صورت اکثر اوقات اجازه اقامت برای ۱۳ ماه داده میشود.

Asylپناهندگی به معنی محل امن میباشد. وقتیکه یک فرد درخواست پناهندگی میکند، او تقاضای حمایت را در کشور خود نه بلکه در یک کشور دیگر میکند.

Asylprocess پروسه پناهندگی مراحل گوناگونی است که یک پناه جو آنرا طی میکند از درخواست تا فیصله.

Asylsökande پناه جو کسی است که به سویدن آمده و درخواست وپناهندگی نموده، اما جواب نهایی به درخواست خود، را بدست نیاورده است.

Asylutredning بررسی درخواست پناهندگی یک مصاحبه ی میباشد که در آن شما بیان میکنید که چرا میخواهید در سویدن حمایت را بدست آورید.

Avslag på asylansökan جواب منفی به درخواست پناهندگی به این معنی است که درخواست پناهندگی یک فرد رد شده است.

Barn کودک تمام کسانی که سن شان زیر ۱۸ سال باشد

Beslut i ett asylärende فیصله در یک دوسیه پناهندگی وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت که آیا یک پناه جو میتواند در سویدن بماند یا نخیر.

Dagersättning تعویض پولی روزانه یک کمک مالی بلاعوض میباشد که یک پناه جو میتواند درخواست آنرا بکند، اگر او کدام پول نداشته باشد.

Dom حکم به اکثریت فیصله های اداره مهاجرت میتوان به محکمه شکایت نمود. فیصله محکمه حکم نام دارد.

Flykting پناهنده کسی است که درخواست پناهندگی نموده و پناهندگی مطابق مصوبهء سازمان ملل متحد را بدست آورده است. این به این معناست که این فرد واجد شرایط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان به اصطلاح کنوانسیون ژنیو، میباشد. در این صورت اکثر اوقات اجازه اقامت ۳ ساله داده میشود.

God man وصی فردیکه اداره امور یک کودک پناه جو که والدین او نمیتوانند این کار را بکند، را به عهده میگیرد. این میتواند یک مرد باشد یا یک زن.

Identitet هویت به این معناست که یک فرد که است. وقتی که اداره مهاجرت در مورد هویت تان سوال میکند، منظور ما اینست که اسم تان چیست، چند ساله هستید و از کدام کشور آمده اید.

Laga kraft لازم الاجراء به این معناست که دیگر نمیتوان به یک فیصله شکایت نمود.

Migrationsverket اداره مهاجرت آن مقامی است در سویدن که درخواستی های پناهندگی پناه جویان را بررسی میکند. همچنان اداره مهاجرت درخواستی های افرادی که میخواهند برای بازدید به سویدن بیایند، یا میخواهند اتباع سویدن گردند، را نیز بررسی میکند.

Myndigheter مقامات دولتی نظارت اینرا دارند که جامعه باید طبق قوانینی که پارلمان آنرا تصویب نموده است، فعالیت نماید

Offentligt biträde وکیل امور پناهندگی یک فردی است که قوانین سویدن را میداند. این وکیل در ارتباط درخواست پناهندگی تان به شما کمک میکند. اکثر اوقات وکیل امور پناهندگی یک وکیل یا حقوقدان میباشد و در اداره مهاجرت کار نمیکند.

Socialtjänsten اداره خدمات اجتماعی در هر کمون موجود است. آنها مطابق یک قانونی اجرا آت میکنند که قانون خدمات اجتماعی نام دارد. قانون خدمات اجتماعی در مورد این میباشد که تمام مسکونین در کمون حق کدام مراقبت و حمایت را دارند. این حاوی مقرراتی در مورد این میباشد که جامعه چطور به افرادی که نیازمند کمک هستند و نمیتوانند این کمک را از کدام جای دیگر بدست آورند، کمک کند.

Tystnadsplikt مکلفیت حفظ اسرار به این معناست کهیک فردی که طور مثال در اداره مهاجرت کار میکند حق ندارد که چیزهایی را که شما بیان نموده اید به کسانی دیگر که حق دانستن آنرا ندارند، بگوید.

Uppehållstillstånd اجازه اقامت به این معناست که یک فرد به درخواست خود برای زندگی کردن در سویدن جواب مثبت بدست آورده است.

Överklaga شکایت به این معناست که یک فرد به یک مقام یا محکمه مینویسد که با فیصله ایکه این مقام یا محکمه اتخاذ نموده است، موافق نمی باشد. این فرد میخواهد که این مقام یا محکمه فیصله خود را تغییر دهد.

Last updated: