برای شما کسانی که بدون والدین یا سرپرست دیگر خود تقاضای پناهندگی میکنند

Till dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare – dari

این معلومات برای شما کسانی که بدون والدین خود به سویدن آمده اید وتقاضای پناهندگی (حمایت) را کرده اید، میباشد. در اینجا ما توضیح مینمایم که پناه جویان کدام مراحل را طی میکنند، اداره مهاجرت چطور تصمیم میگیرد که کدام فرد حق پناهندگی را دارد، و اینکه کودکان و نوجوانان پناه جو دارای کدام حقوق میباشند.

این معلومات میتواند هم از طرف شما که پناه جو هستید مورد استفاده قرار بگیرد، و هم از طرف نوجوانان دیگر که میخواهند زیادتر بدانند که پناهندگی چیست و درخواست پناهندگی چطور صورت میگیرد، یا بزرگسالانی که میخواهند کمک اینرا بدست آورند که پروسه پناهندگی را برای کودکان و نوجوانان توضیح نمایند.

این معلومات میتواند به طریقه های مختلف خوانده شود. شما میتوانید اینرا از صفحه اول الی صفحه آخر بخوانید برای اینکه بدانید که در وقت تقاضای پناهندگی تان چه رخ میدهد. یا اینکه آن بخشی که به نظر تان مهم است، را بخوانید.

حقوق شما

پروسه پناهندگی

وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید

برای شما که یک بزرگسال مهم برای یک کودک پناه جو هستید

معلومات و پشتیبانی بیشتر

معنی این لغات چیست؟

Last updated: