برای کسانیکه بدون والدین یا کدام سرپرست دیگر درخواست پناهندگی میدهند

För dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare – dari

این معلومات برای کسانی میباشد که بدون والدین به سوئد امده و درخواست پناهندگی (تحفظ) داده باشد.

درینجا ما پروسهٔ پناهندگی را توضیح میدهیم، یعنی اینکه ادارهٔ مهاجرت در رابطه به این چگونه تصمیم میگیرد که کدام کسانی حق پناهندگی را دارا میباشند و در ضمن اینکه اطفال و نوجوانان پناهجویان از کدام حقوق برخوردار میباشید.

این معلومات میتواند هم توسط شما که به دنبال پناهندگی هستید و هم توسط سایر جوانانیکه میخواهند بیشتر در مورد پناهندگی و اینکه چگونه درخواست پناهندگی داده میشود و یا بزرگسالانی که میخواهند برای توضیح روند پناهندگی با اطفال و جوانان کمک کنند، استفاده شود.

معلومات را میتوانید به طرق مختلف مطالعه کنید. شما میتوانید که معلومات را از اول تا اخر بخوانید تا در رابطه به پروسهٔ پناهندگی بطور کلی اگاه شوید. یا میتوانید بخشی را بخوانید که در حال حاضر برای شما مهمتر باشد.

EU-logotyp

Last updated: