مسکن

Bostad– dari

کمون مسٔولیت دارد که برای شما یک مسکن مناسب را تنظیم کرده و در ضمن نیاز های شما را براورده سازد.

زمانیکه درخواست پناهندگی میدهید، ادارهٔ مهاجرت با کمون تماس میگیرد و کمون برای شما یک موقت ترتیب میدهد. پس از چند روز یا چند هفته، به شما گفته میشود که کدام کمون مسئولیت طویل مدت شما را بر عهده خواهد داشت و تضمین میکند که میتوانید به مکتب بروید و حمایت‌های مورد نیاز خود را تا زمانی که منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود هستید، دریافت کنید.

اگر شما خویشاوندان یا دوستان در سوئد دارید که میخواهید با آنها یا در نزدیکی آنها زندگی کنید، باید این موضوع را هنگام درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت سوئد اطلاع دهید.


 شما میتوانید به روش های مختلف زندگی کنید

کمون مسئول پیدا کردن یک جای مسکن خوب برای شما است. ممکن است که این متفاوت به نظر برسد. بطور مثال شما ممکن با خویشاوندان، دوستان، با خانواده‌ای که اطفال و جوانانی را که به کمک نیاز دارند در خانه ‌شان جابجا کنند، یا در یک خانه یکجا با جوانان دیگری که در ان کارمندان هم موجود باشد جابجا کند.

اگر میخواهید با خویشاوندان تان در سوئد زندگی کنید، سپس ادارهٔ خدمات اجتماعی در کمون باید اینرا تأیید کند که بلی میتوانید با آنها زندگی کنید. قبل از اینکه ادارهٔ خدمات اجتماعی درین رابطه تصمیم بگیرد، بررسی میکنند که آیا ان فامیل مذکوره میخواهد که از شما مراقبت کند یا خیر.

اگر اتفاقی افتاد که باعث شد در محل زندگی خود احساس امنیت نکنید، باید این موضوع را فوراً به سرپرست مؤقت خود یا سکرتر سوسیال تان خبر دهید.

مسکن برای کسانیکه به 18 سالگی رسیده اند

زمانیکه شما 18 ساله شدید یا اینکه ادارهٔ مهاجرت در حق شما قضاوت کند که شما 18 ساله هستید، سپس مسٔولیت تنظیم نمودن مسکن از کمان بدوش ادارهٔ مهاجرت میرود. این بدین معنی است که شما باید به مسکن های مؤقت ادارهٔ مهاجرت منتقل شوید و یا اینکه باید خودیتان مسکن را تنظیم کنید.

در رابطه به مسکن مؤقت ادارهٔ مهاجرت برای بزرگسالان درینجا بیشتر بخوانید

EU-logotyp

Last updated: