مسکن

Boende – dari

اگر در جریان مدت انتظار به جواب درخواست پناهندگی خود شما کدام جای سکونت ندارید، اداره مهاجرت میتواند در این مورد به شما کمک نماید. شما خودتان هم میتوانید یک مسکن برای خود پیدا کنید، طور مثال نزد دوستان یا اقارب خود. اگر شما خودتان برای خود یک مسکن تهیه نمودید، شما باید آدرس خود را به اداره مهاجرت واگذار نمایید تا آنها بتوانند با شما تماس بگیرند.

در مسکن اداره مهاجرت زندگی کنید

در جریان مدت انتظار به جواب درخواست پناهندگی تان، اداره مهاجرت برای تان یک مسکن موقتی را روی دست میگیرد. اگر شما پول ندارید، اداره مهاجرت مصارف آنرا میپردازد.

اگر شما یک فیصله رد یا اخراج را بدست آوردید و این فیصله قابل اعتبار شد، یا اینکه مهلت تان برای ترک داوطلبانه این کشور تمام شد، شما باید از مسکن اداره مهاجرت نقل مکان نمایید. این در مورد افرادی صدق میکند که بزرگسال بوده و با کودکان زیر ۱۸ سال که سرپرست آنها میباشند، زندگی نمیکنند.

خانواده های فرزند دار که تصمیم در رابطه به رد یا اخراج دریافت کرده اند هنوز هم حق مسکن را دارا میباشند، اما باید به یکی از مراکز بازگشت اداره مهاجرت سوئد نقل مکان کنند. آنها تا زمانی که سوئد را ترک کنند یا به دلایل دیگری از واحد پذیرش مرخص نشوند، حق حمایت مالی را حفظ می کنند.

اگر پس از آنکه جواب منفی شما شروع به اعتبار یافتن نمود، درخواست اجازه اقامت کاری نمایید، از پوشش واحد پذیرش دفتر أمور مهاجرین خارج خواهید شد و دیگر حق دریافت مدد معاش یا کمک برای داشتن مسکن نخواهید داشت. این امر شامل اعضای فامیل که همراه با شما درخواست اقامت نموده‌اند هم می‌شود.

معلومات مزید در مورد زندگی کردن در مسکن اداره مهاجرت، را بخوانید

در مسکن خود زندگی کنید

اگر شما نمیخواهید در مسکن اداره مهاجرت زندگی کنید، شما میتوانید خودتان یک مسکن برای خود، را پیدا نمایید. افراد زیاد سکونت نزد دوستان و اقارب خود، را انتخاب مینمایند. اگر شما میخواهید خودتان برای خود یک مسکن تهیه نمایید، شما باید مصارف آنرا خودتان بپردازید.

اگر شما به یک منطقه ای نقل مکان مینمایید که کدام کمون آنرا به اداره مهاجرت منحیث یک منطقه ای گزارش نموده که مبارزه طلبی اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد، امکان دارد که شما حق تعویض پولی روزانه و تعویض پولی خاص را از دست بدهید.

معلومات مزید در مورد سکونت در مسکن خود، را بخوانید

فیلم در مورد مسکن برای پناه جویان

Last updated: