اقامت در مسکن ادارهٔ امور مهاجرت

Bo hos Migrationsverket – dari

هدف معلومات آتی کسانی است که درخواست پناهندگی کرده اند و طی مدت زمان که منتظر اتخاذ تصمیم به درخواست پناهندگی استند، در یکی از مسکن های مربوطه ادارهٔ امور مهاجرت بودوباش خواهند داشت.

دفتر مهاجرت تا وقتی که فیصله صورت بگیرد یک محل رهائش موقت برایتان پیشنهاد میکند.

ادارهٔ امور مهاجرت در صورتی عدم دسترس به پولی شخصی مصارف مسکن را تادیه می کند. البته اگر شما دارای درآمد یا سرمایه شخصی استید در چنین حالت باید شما مصارف اعاشه و اباته را، اگر نیز غذا شامل مسکن باشد، پرداخت کنید.

شما باید در آنجا اقامت کنید جاییکه جای خالی وجود دارد

شما نمی توانید محل بودوباش خود را انتخاب کنید بلکه باید آماده باشید که به یک منطقه که در آن مسکن های خالی وجود دارد، نقل مکان کنید. این احتمال نیز وجود دارد که شما طی مدت زمان که منتظر تصمیم استید، به یک مسکن جدید اعزام گردید تا برای بیشتر افراد جا باز شود.

شما باید اتاق را شریک سازید

مسکن های ادارهٔ امور مهاجرت مخصوص برای سکونت پناهجویان است. اگر برای شما یک جای در یکی  از مسکن ها پیشنهاد شده است ان جای فقط برای شما مخصوص است. مسکن بیشتر اوقات متشکل از یک اپارتمان مشترک می باشد. یک فامیل همواره یک اتاق جداگانه دریافت می کند. اگر شما مجرد استید در آن صورت باید با دیگر پناهجویان هم جنس هم اتاق باشید.

اگر شما از کدام دلیل به یک مسکن عیار شده ویژه نیاز دارید، می توانید به بخش پذیرایی اداره امور مهاجرت صحبت کنید.

اگر نیازهای خاصی دارید

اگر شما در وضعیت دشوار خاص بسر می‌برید، حق داشتن یک محل زندگی مطابقت داده شده با نیازهای خود را دارید. اگر در مورد مسکن خود نیازهای خاصی دارید، با بخش پذیرش اداره أمور مهاجرین محل زندگی خود در اسرع وقت صحبت نمایید. ما همه کوشش خود را بکار می‌بریم تا راه حلی که به شما إحساس امنیت داده و برایتان مناسب باشد، را پیدا نماییم.

مرکز بازگشت

اگر تصمیم رد یا اخراج را دریافت کرده اید، سپس برای شما یک مکان در یک مرکز بازگشت پیشنهاد میشود. در عین حال، این بدان معناست که اداره مهاجرت دیگر هیچ نوع کدام اقامتگاه دیگری ارائه نمی دهد. مرکز بازگشت محل اقامتی است که در نزدیکی یک فرودگاه بین المللی قرار دارد.

تا زمانیکه سوئد را ترک نکنید یا تا زمانیکه دیگر حق حمایت مالی و مسکن را نداشته باشید، در مرکز بازگشت زندگی خواهید کرد. در مرکز بازگشت مشاوره و پشتیبانی برای آماده سازی بازگشت خود دریافت خواهید کرد.

احترام به دیگرانی که در یک خانه با شما زندگی می‌کنند

اداره امور مهاجرین خواهان آن است که همه کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، إحساس امنیت نمایند. از همین خاطر هر نوع الکل و مواد مخدر در خانه‌های متعلق به اداره أمور مهاجرین، ممنوع می‌باشد. این امر اهمیت دارد که بدون توجه به مذهب، کولتور، علائق جنسی، و بدون توجه به اینکه نفر مرد است یا زن، همه در این خانه‌ها به یکدیگر احترام گذاشته و رعایت حال یکدیگر را بنمایند.

طبق قوانین سوئد، هرگونه خشونت ممنوع و قابل مجازات است و به پولیس گزارش خواهد شد. این امر هم دربرگیرنده خشونت در بین خانواده و هم در خارج از آن می‌باشد. خشونت نباید برای تربیت أطفال و یا برعلیه فرد دیگری در فامیل بکار گرفته شود.

اگر مورد تهدید، خشونت و یا دیگر رفتار اهانت آمیز قرار می‌گیرید، باید با کارمندان کمپ و یا کارمندان قسمت پذیرش اداره أمور مهاجرین صحبت نمایید. همچنین اگر سازمان‌های غیرانتفاعی کمک رسان در محل زندگی شما وجود دارد، با آنها هم صحبت کرده می‌توانید. برای اعلام وقوع جرم، باید به پولیس به شماره ١١٤١٤ زنگ بزنید. در هنگام خطر عاجل و اضطراری باید به ١١٢ زنگ بزنید.

خط تلیفون آسایش زنان، به شمایی که زن بوده و مورد تهدید و خشونت بدنی، روانی یا جنسی قرار گرفته‌اید، رهنمایی و حمایه ارائه می نماید. به شماره ٠٢٠٥٠٥٠٥٠ زنگ بزنید. شما همچنان میتوانید مطالب بیشتری در سایت انترنیتی Kvinnofridslinjen.se بخوانید.

مرکز پشتیبانی مردان برای شما که مرد هستید و در معرض تهدید و خشونت فزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اید، مشاوره و حمایت میکند. به 020-80 80 80 زنگ بزنید. شما میتوانید در صفحهٔ انترنتی stodlinejenforman.se بیشتر معلومات حاصل کنید.

مرکز حمایت از افراد تراجنسیتی برای شما که تراجنسیتی هستید و در معرض تهدید و خشونت فزیکی، روانی یا جنسی قرار گرفته اید، مشاوره و حمایت میکند. با شماره 020-55 00 00 در تماس شوید.

سامان خانه و تجهیزات

خانه شما با سامان خانه و تجهیزاتی مجهز گردیده که شما ممکن است به آنها ضرورت داشته باشید.

آپارتمان، سامان خانه و تجهیزات موجود، متعلق به اداره أمور مهاجرین می‌باشد و آسیب زدن به آنها می‌تواند منجر به شکایت نزد پولیس گردد. اگر چیزی در آپارتمان خراب شد و یا از کار افتاد، مهم است که با کارمندان اداره أمور مهاجرین در اسرع وقت تماس بگیرید. بعضی أوقات این کارمندان در مدتی که شما در کمپ زندگی می‌کنید هم به خانه شما سرکشی می‌کنند تا اگر کدام چیز ضرورت به تعمیر داشته باشد، آن را مشاهده نمایند.

وسایل شخصی شما

انباری و یا دیگر فضاهایی که ممکن است در خانه موجود باشند، جزو آپارتمان شما نمی‌باشند. به شما یک الماری داده می‌شود که آن را قفل کرده می‌توانید اما خود شما در مورد وسایل شخصی خود مسئول هستید. کارمندان اداره أمور مهاجرین تا زمانی که شما در آنجا زندگی می‌کنید، اجازه باز کردن الماری شما را ندارند.

فضاهای عمومی خانه

برای آنکه همه إحساس رضایت نموده و باهم توافق داشته باشند، مقرراتی در مورد نحوه استفاده از فضاهای عمومی خانه وجود دارد. زمانی که به این مسکن تبدیل می‌نمایید معلومات بیشتری در قسمت مقررات مربوطه که در خانه شما وجود دارد، دریافت خوهید نمود.

در همه خانه‌ها مقررات زیر وجود دارد:

 • تمیز نگه داشتن خانه و پاک کاری
 • سگرت نکشیدن در فضای داخلی خانه
 • احتیاط در قسمت سامان خانه و تجهیزات آن
 • ممنوعیت داشتن حیوانات خانگی

ایمنی

موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • تعمیر و یا کوشش برای تغییر ساکت (پریز برق) توسط خود اشخاص، خطرناک بوده و ممنوع است.
 • اگر کدام چیز خراب شد با کارمندان مسئول تماس بگیرید.
 • دروازه ورودی خانه و راه‌های خروج اضطراری را مسدود نکنید تا خروج سریع از خانه در هنگام آتش سوزی دشوار نگردد.
 • نصب آنتن ماهواره (پارابول) همیشه مجاز نمی‌باشد، برای دانستن مقررات مربوطه در خانه خود در این قسمت، همیشه باید از کارمندان سوال نمایید.

به محیط زیست فکر کنید

اداره أمور مهاجرین خواهان آن است که همراه با شما در بهتر کردن محیط زیست سهم بگیرد. از همین خاطر موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • در مصرف آب، برق و گرما صرفه جویی نمایید.
 • هنگامی که هوا سرد است، کلکین‌ها را برای مدتی طولانی باز نمانید (در این صورت برق و گرمای بیشتری مصرف می‌گردد)
 • زباله‌های خود را جدا نموده و دسته بندی نمایید. آشغال و زباله‌ها باید در ظروف زباله بطور جداگانه قرار داده شوند. از طرف کارمندان مسئول اداره أمور مهاجرین یا صاحبخانه به شما معلومات در قسمت نحوه انجام اینکار در ساختمان شما، داده می‌شود.

زمانی که می‌خواهید از خانه تبدیل نموده و یا مسکن خود را تعویض نمایید

کارمندان اداره أمور مهاجرین خانه و سامان و تجهیزاتی که در خانه موجود است را کنترول می‌نمایند تا مشاهده نمایند که همه چیز در جای خود باقی مانده و در شرایط مناسبی برای ورود نفر بعدی می‌باشد که می‌خواهد به آنجا تبدیل کند.

موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • خانه‌ای که از آنجا تبدیل می‌کنید را پاک کاری نمایید.
 • وسایل شخصی خود را با خود بگیرید. کدام اطمینانی وجود ندارد که بعداز تبدیل از خانه و یا خروج از سیستم پذیرش و ثبت پناهندگان اداره أمور مهاجرین، وسایلی که در آنجا باقی می‌گذارید را پس گرفته بتوانید. وسایل فراموش شده و یا باقیمانده دور انداخته می‌شود، یا به دیگران اهدا شده و یا بحیث وسایل یافته شده ،به پولیس تسلیم می‌گردد.
 • کلیدهای خانه را به کارکنان اداره أمور مهاجرین تحویل دهید.
 • اگر ضرورت به تبدیل مسکن پیدا کرده‌اید، در بیشتر مواقع سفر شما با ریل یا بس انجام خواهد گرفت. میزان باری که با خود گرفته می‌توانید، محدود است. برای دریافت معلومات بیشتر در قسمت ارسال بار در هنگام تبدیل خانه از یک کمپ اداره أمور مهاجرین به دیگر جا، با کارمندان اداره مهاجرین تماس بگیرید.

حق دریافت مسکن ممکن است لغو شود

اداره مهاجرت تا زمانیکه شما یک پناهجو هستید به شما اقامت میدهد. هنگامیکه تصمیم در رابطه به اجازه اقامت خود دریافت میکنید، ممکن است منجر به پایان حق اقامت شما شود یا مجبور شوید به یک مرکز بازگشت بروید.

در رابطه به اینکه اگر درخواست پناهندگی شما رد شود چه اتفاقی خواهد افتاد، بیشتر بخوانید

اگر شما اجازه اقامت را بدست آوردید

اگر شما در مسکن اداره مهاجرت زندگی نموده اید، در صورت بدست آوردن اجازه اقامت اداره مهاجرت برای تان کمک میکند که یک مسکن را برایتان پیدا نماید. شما تا زمانی در مسکن اداره مهاجرت باقی خواهید ماند که ما یک مسکن برای تان پیدا نماییم. اگر شما مسکنی که برایتان پیدا نموده ایم، را قبول نکنید، شما دیگر حق ندارید که به سکونت خود در مسکن اداره مهاجرت ادامه بدهید.

معلومات مزید در مورد اینکه اگر شما اجازه اقامت موقتی را بدست آورید چه رخ میدهد، را بخوانید

Last updated: