زندگی کردن نزد اداره مهاجرت

Bo hos Migrationsverket – persiska

این اطلاعات برای شمایی است که پناهجو هستید و قرار است در دوره‌ای که منتظر پاسخ به تقاضایتان می‌مانید در یکی از خانه‌های اداره مهاجرت زندگی کنید. 

در مدتی که منتظر تصمیم‌گیری هستید، اداره مهاجرت محل سکونت موقتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. در صورت رد درخواست یا اخراج یا پایان مهلت ترک داوطلبانه، هیچ حقی از بابت زندگی کردن در محل سکونتی که اداره مهاجرت در اختیار شما قرار داده است را ندارید. این موضوع شامل حال تمامی بزرگ‌سالان و افرادی است که سرپرستی کودک کمتر از 18 سالی را بر عهده ندارند.

اگر پولی ندارید اداره مهاجرت هزینه مسکن شما را می‌پردازد. در مقابل اگر شما درآمدی یا دارایی‌ای دارید بایستی هزینه مسکن و هم چنین هزینه غذای خود را بپردازید  در صورتی که در مسکن شما غذا هم به ساکنان داده ‌شود.    

در جایی اسکان خواهید یافت که در آنجا جا باشد

شما تصمیم نمی‌گیرید که در کجا زندگی کنید بلکه باید آماده باشید به مناطقی منتقل شوید که در آنجا مسکن خالی باشد. هم چنین ممکن است که شما، در دوره‌ای که در انتظار پاسخ به تقاضایتان هستید، به مسکن دیگری منتقل شوید تا جا برای پناهجویان بیشتری باز شود.  

شما اتاق‌تان را تقسیم خواهید کرد

مسکن اداره مهاجرت تنها برای پناهجویان است. اگر پیشنهاد زندگی در محلی دیگر بشما داده شود این پیشنهاد تنها برای شماست . این مسکن ها اغلب تشکیل شده است از یک آپارتمان که با دیگران بطور مشترک استفاده می‌شود. به خانواده‌ها همیشه یک اتاق تعلق می‌گیرد. افراد منفرد اتاق را بطور مشترک با دیگر افراد و با همان جنسیت تقسیم می‌کنند.   

اگر شما به دلیلی به مسکنی که با نیاز ویژه‌ی شما منطبق باشد احتیاج دارید، با واحد پذیرش خودتان صحبت کنید.  

اگرچنانچه شما نیازهای ویژه ای دارید

اگرچنانچه درشرایط خاص آسیب پذیری بسرمیبرید، حق دارید مسکنی متناسب با نیازهای خود داشته باشید. اگرچنانچه نیازهای خاصی درمورد وضعیت مسکونی خود دارید دراسرع وقت با واحد پذیرش خود صحبت کنید. ما سعی میکنیم یک راه حلی پیدا کنیم که شما احساس امنیت و آرامش کنید.

احترام به دیگران درمحل اقامت

اداره مهاجرت مایل است که تمام کسانی که درمحل اقامت سکونت دارند احساس امنیت کنند. بنابراین انواع واقسام نوشانه های الکلی و مواد مخدر درمحل سکونت ممنوع است. بسیارمهم است که همه درمنطقه مسکونی به یکدیگر احترام گذاشته و بدون درنظرگرفتن مذهب، فرهنگ، جهت گیری جنسی، ویا اینکه آنها زن یا مرد هستند به همدیگر احترام گذاریم.

برطبق قوانین سوئد انواع خشونت ها ممنوع و قابل مجازات است. این موضوع چه درداخل خانواده و چه درخارج ازخانواده اعمال میشود. برای تربیت فرزند و یا هر فرد دیگری درخانواده استفاده ازخشونت ممنوع است. تمامی اشکال خشونت به پلیس گزارش خواهد شد.

اگراحساس می کنید که شما مورد تهدید، خشونت یا سایر بدرفتاری ها قرارمیگیرید، با کارکنان محل اقامت ویا واحد پذیرش خود صحبت کنید. شما همچنین میتوانید با سازمان های داوطلبانه درصورتیکه درشهرمحل اقامت شما باشند نیزصحبت کنید. برای گزارش جرم وجنایت میتوانید با پلیس به شماره ۱۱۴۱۴ تماس بگیرید. درصورت بروزخطرهای اضطراری باید به شماره ۱۱۲ زنگ بزنید.

خط تلفنی آرامش زنان به زنانی که درمعرض تهدیدات و خشونت های جسمی، روحی یا جنسی قرار دارند مشاوره و حمایت ارائه میدهد. با شماره ۵۰۵۰۵۰ ـ ۰۲۰ تماس بگیرید. درفاصله چند دقیقه مترجم برای شما تهیه میکنند. شما همچنین میتوانید در وب سایت آرامش زنان (kvinnofridslinjen.se) بیشتر بخوانید. اطلاعات به زبان های مختلف موجود است.

مبلمان و وسایل

محل اقامت با مبلمان و تجهیزاتی که ممکن است شما نیاز داشته باشد چیده مان شده است. آپارتمان، مبلمان و تجهیزات متعلق به اداره مهاجرت است و آسیب زدن به آنها می تواند به گزارش پلیس منجرشود. اگر چیزی در خانه شما شکسته یا خراب شود، مهم است که در اسرع وقت با کارکنان اداره مهاجرت تماس بگیرید. درطول مدت زمانی که شما دراینجا زندگی میکنید کارمندان گاهی اوقات ازمحل مسکونی شما بازدید میکنند که ببیند آیا چیزی نیاز به تعمیرات دارد یا نه.

وسایل شخصی شما

انباری ها ویا فضاهای دیگری که درساختمان وجود دارند جزو آپارتمان شما حساب نمیشوند. شما دستراسی به کمدی دارید که میتوانید آن را قفل کنید ولی شما خودتان مسئولیت وسایل شخصی خود را به عهده دارید. تا زمانیکه دراینجا زندگی میکنید کارکنان اداره مهاجرت حق ندارند کمد شما را بازکنند.

فضاهای مشترک

برای اینکه همه خشنود باشند وبا یکدیگر تفاهم داشته باشند، برای استفاده ازفضاهای مشترک مقرراتی وجود دارد. هنگامیکه به مسکن خود نقل مکان میکنید، اطلاعات بیشتری درباره مقررات ساختمان خود دریافت میکنید.

درتمامی مسکن ها شما ملزم هستید که:

 • پاک و نظافت شده نگه دارید
 • درداخل خانه سیگارنکشید
 • مواظب وسایل و مبلمان باشید
 • حیوان خانگی نداشته باشید.

ایمنــــــــــی

به خاطرداشته باشید که

 • تعمیروتعمیرات درپریزهای برق خطرمرگ داشته و ممنوع است
 • اگرچیزی خراب شد با کارکنان تماس بگیرید
 • جلوی درب ورودی و یا مسیرفرار را مسدود نکنید که درصورت آتش سوزی مشکل خارج شدن پیش نیاید
 • نسب آنتن ماهواره همیشه مجاز نیست، ازکارکنان دراین مورد درباره ساختمان خود بپرسید.

به محیط زیست توجه کنید

اداره مهاجرت مایل است به همراه شما به بهبود محیط کمک کند. بنابراین، موارد زیر را درنظر بگیرید:

 • درمصرف آب، برق و گرما صرفه جویی کنید
 • وقتیکه هوای بیرون سرد است پنجره را برای مدت طولانی باز نگذارید (چراکه برق و گرمای بیشتری مصرف میشود)
 • زباله های خود را جداکنید. زباله وآشغال ها درظرف های مخصوصی جدایی ریخته میشوند. شما اطلاعاتی دراین مورد از صحبخانه یا کارکنان مسکن اداره مهاجرت درمورد ساختمانتان دریافت میکنید.

هنگامیکه خانه را عوض کرده و نقل مکان میکنید

کارکنان اداره مهاجرت، محل اقامت و مبلمان و تجهیزات موجود را بررسی می کنند تا ببینند که همه چیزدرخانه صحیح و سالم است برای اینکه فرد بعدی بتواند به آنجا نقل مکان کند.

به خاطرداشته باشید که:

 • اپارتمانی راکه از انجا نقل مکان میکنید نظافت کنید.
 • وسایل شخصی را باخود ببرید. مطمئن بناشید که پس ازنقل مکان یا خارج شدن ازسیتم پذیرش اداره مهاجرت بتوانید وسایلی را که جا گذاشته اید پس بگیرید. وسایل فراموش شده یا جاگذاشته شده، دور ریخته میشوند، اهدامیشوند و یا بعنوان کالای پیداشده به پلیس تحویل داده میشوند.
 • کلید را به کارکنان اداره مهاجرت تحویل دهید.
 • درصورت تغییر مسکن اکثرا سفربا قطار یا اتوبوس انجام میشود. مقدارباری که میتوانید باخود ببرید محدود است. برای اطلاعات بیشتردرمورد چگونگی نقل مکان بین مسکن های اداره مهاجرت با کارکنان اداره مهاجرت تماس بگیرید.

حق داشتن مسکن میتواند متوقف شود

درطول مدت زمانی که پناه جو هستید اداره مهاجرت به شما مسکن ارائه میکند. هنگامی که تصمیم خود را در مورد اجازه اقامت دریافت می کنید، ممکن است به پایان دادن حق اقامت درمسکن منجرشود.

اگر اجازه اقامت دریافت نمایید

هنگمی که اجازه اقامت دریافت می‌نمایید اگردر مسکن متعلق به اداره مهاجرت زندگی می‌کنید می‌توانید از اداره مهاجرت جهت یافتن یک مسکن جدید کمک دریافت نمایید. تا زمانی که ما مسکن جدیدی برای شما بیابیم می‌توانید در مسکن متعلق به اداره مهاجرت به سکونت خود ادامه دهید. اگر مسکنی که به شما ارائه شده را نپذیرید دیگر حق باقی ماندن در مسکن متعلق به اداره مهاجرت را ندارید.

مطالبی بیشتر پیرامون آنچه پس از دریافت اجازه اقامت موقت اتفاق می‌افتد مطالعه نمایید

Last updated: