مسکن شخصی

Eget boende – persiska

این اطلاعات برای شمایی است که پناهجو بوده و در مدتی که منتظر تصمیم گیری در مورد درخواست خود جهت اعطای محافظت در سوئد می‌باشید، شخصا مسکنی برای خود تهیه می‌نمایید.

اگر مایل به سکونت در مسکن متعلق به اداره مهاجرت نمی‌باشید می‌توانید خودتان یک محل سکونت برای خود بیابید. بسیاری افراد در مدتی که منتظر پاسخ به درخواست پناهندگی خود می‌باشند نزد دوستان یا بستگان خود زندگی می‌کنند. اگر تصمیم بگیرید که خودتان به تهیه مسکن جهت خود بپردازید باید هزینه مسکن را خودتان پرداخت نمایید.

خواه در مسکن متعلق به اداره مهاجرت سکونت گزینید و یا خودتان مسکنی برای خود تهیه نمایید، بایستی در دسترس باشید تا اداره مهاجرت بتواند با شما در تماس قرار گیرد. اگر در مدت انتظار نقل مکان می‌نمایید، بخاطر داشته باشید که نشانی جدید خود را به واحد پذیرش پناهندگان خود اطلاع دهید.

فرم مخصوص اعلام آدرس جدید شما: Adressanmälan eller adressändring (تغییر آدرس)، فرم شماره Mot93 (به سوئدی) Pdf, 631.9 kB, opens in new window.

نحوه پر کردن فرم (Adressanmälan eller adressändring Mot 93)

برخی مناطق مسکونی ممکن است بر روی حق شما برای دریافت کمک هزینه تاثیر بگذارند

مناطقی مسکونی وجود دارد که دچار چالش‌های اجتماعی یا اقتصادی می‌باشند. اگر به چنین مناطق مسکونی نقل مکان نمایید ممکن است حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه را از دست بدهید. همچنین ممکن است شما در صورتی‌که نشانی دیگری غیراز آدرسی که واقعا در آنجا زندگی می‌کنید بدهید، بعنوان نمونه یک آدرس صندوق پستی، حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه را از دست بدهید.

در اینجا می‌توانید این امر را کنترل نمایید که آدرسی که می‌خواهید به آنجا نقل مکان نمایید در منطقه‌ای قرار دارد که می‌تواند بر روی حق شما برای دریافت کمک هزینه از سوی اداره مهاجرت تاثیر بگذارد.

آدرس را در اینجا بنویسید

ضربدر قرمز = اگر به این نشانی نقل مکان نمایید ممکن است حق دریافت کمک هزینه را از دست بدهید

علامت تیک سبز = حق دریافت کمک هزینه در صورتی که به این نشانی نقل مکان نمایید تحت تاثیر قرار نم گیرد

توجه نمایید که برای دریافت پاسخ صحیح باید یک نشانی صحیح وارد نمایید. صندوق پستی قابل پذیرش نمی‌باشد.

شما همواره حق دارید مکانی در یک مسکن متعلق به اداره مهاجرت دریافت نمایید

اگر بدلیلی امکان ادامه سکونت در مکانی که خودتان تهیه نموده بودید را ندارید، می‌توانید به یکی از محل‌های سکونت متعلق به اداره مهاجرت که در آن جای خالی وجود دارد نقل مکان نمایید. برای دریافت اطلاعات به بخش پذیرش پناهندگانی که در آن ثبت شده‌اید مراجعه نمایید.

اگر اجازه اقامت بگیرید

اگر هنگامی که اجازه اقامت دریافت می‌کنید در مسکن شخصی زندگی می‌کنید، باید خودتان جهت یافتن مسکن اقدام نمایید. در بیشتر موارد شما یک ماه پس از دریافت اجازه اقامت حق دریافت کمک هزینه از اداره مهاجرت دارید.

مطالبی بیشتر پیرامون آنچه پس از دریافت اجازه اقامت موقت اتفاق می‌افتد مطالعه نمایید

اگر اجازه ماندن در سوئد را دریافت نکنید

به شمایی که در مسکن شخصی زندگی می‌کنید و یک تصمیم اخراج دریافت نموده‌اید حداکثر از زمانی که تصمیم اخراج قابلیت اجرا یافت، امکان اسکان در یک مرکز بازگشت پناهندگان اداره مهاجرت داده خواهد شد.

مطالب بیشتری پیرامون آنچه در صورت رد شدن درخواست پناهندگی شما اتفاق می‌افتد، مطالعه نمایید

Last updated: