نحوه پر کردن فرم (Adressanmälan eller adressändring Mot93)

Så här fyller du i blan­ketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) – persiska

همه بخش‌‌های این فرم باید پر شده و فرم باید امضاء شود. اگر بخشی پر نشده باشد، ممکن است بر روی پرونده تغییر آدرس یا درخواست کمک هزینه ویژه شما تاثیر بگذارد. این امر همچنین می‌تواند دربرگیرنده آن باشد که اداره مهاجرت تصمیم بگیرد شما حق دریافت کمک هزینه روزانه یا کمک هزینه ویژه را ندارید.

1. اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و شماره پرونده همه افرادی که به آدرس جدید نقل مکان می‌نمایند، حتی کودکان، را بنویسید.

2. آدرس اعلام شده/آدرس جدید

c/​o:

نام فردی که نام وی بر روی درب خانه/صندوق پست نوشته شده است را ذکر کنید. اگر نام خود شما بر روی درب خانه/صندوق پست نوشته شده نیازی به ذکر c/o ندارید.

نام خیابان:

نام خیابانی که مسکن مذکور در آنجا قرار دارد را ذکر نمایید.

شماره آپارتمان:

اگر در یک آپارتمان زندگی می‌کنید بایستی شماره آپارتمان، که از چهار رقم تشکیل شده است، را ذکر نمایید. شما می‌توانید شماره آپارتمان را در ورودی ساختمان، درب خانه، روی صندوق پست و یا روی قرارداد خود بیابید.

کدپستی و نام ناحیه:

کدپستی و ناحیه را ذکر کنید.

زمان اعتبار یافتن آدرس مذکور (سال، ماه و روز را ذکر نمایید):

اعلام نمایید از چه تاریخی آدرس مذکور معتبر خواهد بود، سال، ماه و روز را ذکر نمایید.

3. سایر اطلاعات

در اینجا می‌توانید اطلاعاتی که فکر می‌کنید اداره مهاجرت باید از آن باخبر باشد را ذکر نمایید.

4. امضاء

در مواردی که تغییر آدرس مربوط به تعدادی بیش از یک فرد بزرگسال باشد، بایستی فرم مذکور توسط همه افراد بالای ١٨ سال امضاء شود.

شما از طریق امضاء کردن فرم مذکور تایید می‌نمایید که:

  • اطلاعاتی که تسلیم نموده‌اید صحیح و کامل است.
  • شما متوجه هستید که اگر تغییراتی بوجود آید موظفید آن را به اداره مهاجرت اطلاع دهید.
  • شما اطلاع دارید که تسلیم اطلاعات نادرست، و خودداری از ذکر بعضی جزئیات، و یا در صورت تغییر آدرس اعلام شده، اطلاع ندادن آن به اداره مهاجرت، قابل مجازات است.

فرم مذکور را به واحد پذیرش پناهندگان خود بصورت حضوری تسلیم نموده و یا آن را پست نمایید.

آدرس مربوط به واحدهای پذیرش پناهندگان اداره مهاجرت را در صفحه مربوطه به راه‌های تماس در وبسایت این اداره می‌یابید.

آدرس‌های پستی (به انگلیسی)

Last updated: