نحوه خانه پوری کردن فورمه (Adressanmälan eller adressändring)

Så här fyller du i blan­ketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) – dari

همه بخش‌‌های این فورمه باید خانه پوری شده و فورمه باید امضاء شود. اگر بخشی خانه پوری نشده باشد، ممکن است بالای پرونده تبدیل آدرس یا درخواست کمک معاش مخصوص شما تاثیر بگذارد. این امر همچنین می‌تواند دربرگیرنده آن باشد که اداره امور مهاجرین تصمیم بگیرد شما حق دریافت کمک معآش روزانه یا کمک معاش مخصوص را ندارید.

1. معلومات شخصی

اسم و تخلص ، نمبر تیلفون و نمبر خانه همه افرادی که به آدرس جدید تبدیل می‌نمایند، حتی اطفال، را بنویسید.

2. آدرس اعلام شده/آدرس نو

c/​o:

اسم نفری که اسم وی بر پشت در خانه/صندوق پوست نوشته شده است را ذکر کنید. اگر اسم خود شما بر روی در خانه/صندوق پوست نوشته شده ضرورتی به ذکر c/o ندارید.

اسم سرک:

اسم سرکی که مسکن مذکور در آنجا موقعیت دارد را ذکر نمایید.

نمبر آپارتمان:

اگر در یک آپارتمان زندگی می‌کنید باید نمبر آپارتمان، که از چهار عدد تشکیل شده است، را ذکر نمایید. نمبر آپارتمان را در ورودی ساختمان، در خانه، روی صندوق پوست و یا روی قرارداد خود پیدا کرده می‌توانید.

کدپوستی و اسم ناحیه:

کدپوستی و ناحیه را ذکر کنید.

زمان اعتبار یافتن آدرس مذکور (سال، ماه و روز را ذکر نمایید):

مذکور معتبر خواهد بود، سال، ماه و روز را ذکر نمایید.

3. سایر معلومات

در اینجا می‌توانید معلوماتی که فکر می‌کنید اداره امور مهاجرین باید از آن باخبر باشد را ذکر نمایید.

4. امضاء

در مواردی که تبدیل آدرس مربوط به تعدادی بیش از یک فرد کلانسال باشد، باید فورمه مذکور توسط همه افراد بالای ١٨ سال امضاء شود.

شما از طریق امضاء کردن فورمه مذکور تایید می‌نمایید که:

  • معلوماتی که تسلیم نموده‌اید صحیح و کامل است.
  • شما متوجه هستید که اگر تغییراتی بوجود آید موظفید آن را به اداره امور مهاجرین اطلاع دهید.
  • شما اطلاع دارید که تسلیم معلومات نادرست، و خودداری از ذکر بعضی جزئیات، و یا در صورت تبدیل آدرس اعلام شده، اطلاع ندادن آن به اداره امور مهاجرین، قابل مجازات است.

فورمه مذکور را به واحد پذیرش پناهندگان خود بصورت حضوری تسلیم نموده و یا آن را پست نمایید.

آدرس مربوط به واحدهای پذیرش پناهندگان اداره امور مهاجرین را در صفحه مربوطه به راه‌های تماس در وبیسایت این اداره پیدا کرده می‌توانید.

آدرس‌های پستی (به انگلیسی)

Last updated: