کارت ایل ایم آ (LMA) برای پناهجویان

LMA-kort för asylsökande – dari

ایل.ام.آLMA به معنی قانون پذیرش پناهجویان میباشد. کارت ایل ایم آ یک کارت پلاستیکی عکس دار است که نشان می دهد که شما پناه جو استید.

در وقت درخواست پناهندگی در سویدن، عکس شما گرفته میشود و سپس یک کارت ایل ایم آ یا کارت به اساس قانون پذیرش از پناه جویان برایتان توزیع می گردد. این کارت به عنوان کارت هویت به شمار نمیرود بلکه یک سندی است که نشان میدهد که شما پناه جو هستید و اینکه در طی مدت انتظار به تصمیم گیری، حق سکونت در سویدن را دارید. این کارت شخصی است و بجای آن رسیدی که شما در هنگام واگذاری درخواست پناهندگی دریافت کرده بودید، برایتان داده میشود. همچنان این کارت دارای معلوماتی میباشد که نشان میدهد که آیا در جریان مدتی که شما پناه جو هستید حق کار کردن را دارید یا نخیر، به اصطلاح استثنا از اجازه کارAT-UND.

Bild av LMA-kortZoom image

کارت ایل ایم آ. برای بزرگ نمودن عکس، به آن کلیک کنید.

کارت ایل ایم آ تانرا باید همیشه با خود داشته باشید

زیر عکس به کارت ایل ایم آ تان، شماره دوسیه تان در اداره مهاجرت ذکر گردیده است، وقتیکه شما با کارمندان اداره مهاجرت صحبت میکنید، خوب است که این شماره را با خود داشته با شید. با کمک این شماره میتوان به آسانی و سریعأ اسناد تانرا پیدا نمود.

در صورت تماس با مقامات دولتی کارت ایل ایم آ را نشان بدهید، و همچنان وقتیکه میخواهید برای صاحب کار نشان بدهید که شما حق کارکردن را دارید. اگر شما یک کار را بدست آوردید و میخواهید حساب بانکی را باز کنید، باید کارت ایل ایم آ را به کارمند بانک نشان بدهید.

شما می توانید با استفاده از کارت ایل ایم آ در بعضی شرایط هویت خود را مشخص کنید برای اینکه یک پاکت پستی از خارج یا مکتوب راجستر شده از اداره امور مهاجرت، را بدست آورید.

برای اکثریت دواهایی که بوسیله نسخه خریده میشود شما یک فیس کمتر را میپردازید، اگر شما کارت ایل ایم آ را به کارمند دواخانه نشان بدهید. همچنان در صورت مراجعه به موسسات خدمات طبی، در صورت نشان دادن کارت ایل ایم آ شما فیس کمتر را میپردازید.

در باره خدمات صحی برای پناهجویان بیشتر بخوانید

مدت اعتبار کارت ایل ایم آ

ضرور نیست که کارت تانرا عوض کنید، اما شما باید طور منظم از اداره مهاجرت بازدید نمایید برای اینکه مدت اعتبار کارت تانرا تمدید نمود.

کارت ایل ایم آ به طور دیجیتالی تجدید میگردد، و هر بار که شما از داره مهاجرت بازدید میکنید مدت اعتبار آن میتواند برای سه ماه تمدید گردد، صرف نظر از علت بازدید. در وقت ملاقات با کارمند اداره مهاجرت، از او بپرسید که آیا مدت اعتبار کارت تان تمدید شده است یا نخیر. اگر شما در طول چندین ماه از اداره مهاجرت بازدید نکرده اید، برای تان یک یاد آوری دو هفته قبل از ختم مدت اعتبار کارت تان، ارسال میگردد. اگر کودکان تان هم دارای کارتهای ایل ایم آ هستند که باید تمدید گردند، کودکان تان نیز باید همراه تان به اداره مهاجرت بیایند.

کارت ایل ایم آ یک کد کیو آرQR-kod را دارند

کارتهای جدید ایل ایم آ که بعد از اول جنوری ۲۰۲۲ صادر میگردند دارای یک کد کیو آر میباشند و همه کسانی که به یک خواننده کیو آر دسترسی دارند میتوانند به طور ساده کنترول کنند که آیا این کارت قابل اعتبار است، و اینکه آیا شما حق کار کردن را دارید یا نخیر) به اصطلاح استثنا از اجازه کار (هیچ کدام اطلاعات شخصی در مورد خود تان دیده نمیشود و این کنترول ثبت نمیگردد.

وقتیکه شما یک فیصله در مورد به استثنا از اجازه کار بدست می آورید، این مستقیمأ در کارت تان ثبت میگردد و صاحب کار تان میتواند اینرا از طریق اسکان کردن کد کیو آر کنترول کند.

اگر کارت ایل ایم آ خود را گم کنید

اگر کارت ایل ایم آLMA-kort شما دزدی یا گم شد، شما باید این موضوع را به بخش پذیرشmottagningsenhet یا مرکز خدماتservicecenter خود اطلاع دهید. در این صورت اداره مهاجرت کارت تانرا قید نموده و یک کارت جدید را سفارش میدهد.

کارت خود را تحویل دهید

وقتیکه شما از سیستم راجستری اداره مهاجرت خارج می‌شوید باید کارت خود را تحویل دهید. این امر صرفنظر از اینکه اجازه اقامت دریافت کرده باشید، یا به دلایل دیگر حق دریافت کمک مالی را از دست داده باشید و یا سویدن را ترک می‌کنید، صدق میکند.

بخش پذیرایی خودرا جستجو کنید (به انگلیسی)

قبل از مراجعه به ما وقت ریزرف نمایید (به انگلیسی)

Last updated: