تحصیلات

Skola – dari

تمام اطفال پناهنده حق شامل شدن در مکتب را دارند. جوانان، با این هم، قبل از این که به آموزش آغاز کنند تا هنگام بدست آوردن اجازه اقامت باید صبور باشند

تمام اطفال پناهنده و جوانان حق شمولیت در صنوف قبل از مکتب و مکتب را دارند. این مسؤلیت شهرداری میباشد که در رابطه به جا های که اطفال زندگی میکنند همانند دیگر اطفال و مردم جوان در مکتب شمال شده باشند، اطمینان حاصل نماید. این شامل صنوف قبل از مکتب، مکتب متوسطه، و صنوف عالی مکتب میباشد. برای این که حق شمولیت در مکاتب ثانوی عالی را داشته باشند، پناهحویان جوان باید آموزش را قبل از این که به سن 18 برسند آغاز کنند.

اطفال کوچک نیز حق شمولیت در صنوف قبل از مکتب را دارند

اطفال کوچک به سن یک ساله میتوانند در صنوف قبل از مکتب هنگامیکه والدین آنها به کار و یا آموزش میروند، شرکت کنند. در فصل خزان طفل که به سن 3 میرسد، میتواند شامل صنوف 15 ساعت در هفته بدون کدام هزینه شود. صنوف قبل از مکتب تنها به اطفال نیست که والدین آنها در کار و یا آموزش میباشند. طفل باید بهره ببرد و از اشتراک کردن در فعالیت های صنوف قبل از مکتب ترقی کند حتا اگر والدین آن به کار و یا آموزش نمیروند.

شهرداری مسؤل برای مکاتب میباشد

شهرداری منطقۀ که شما زندگی میکنید برای این که اطفال پناهنده و جوانان دسترسی به صنوف قبل از مکتب و مکاتب همانند دیگر شهروندان داشته باشند مسؤل میباشد.

نمایندگی مهاجرت معلومات در رابطه به اطفال پناهنده به شهرداری بدون اجازه والدین طفل فراهم نخواهد کرد. در ابتدأ شما با نمایندگی مهاجرت موافقت میکنید که معلومات اطفال شما از جمله اسم، تاریخ تولد، زبان، کشور، و شماره کیس یا پرونده را به شهرداری ارسال کند. همچنان شما میتوانید که با شهرداری در ارتباط شده آنها را در رابطه به شامل شدن اطفال تان در مکتب و صنوف قبل از مکتب آگاه سازید.

در مورد مکاتب و تحصیلات در سوئد بیشتر آگاه شوید

مکتب در سویدن External link, opens in new window.

این مکتب سویدنی است (به سویدنی) External link, opens in new window.

در مورد حقوق اطفال پناهندگان در صفحه مربوط اطفال بیشتر آگاه شوید

پناهجویانی که میخواهند زبان سویدنی بیاموزند

گر شما دارای اجازه اقامت در سویدن و ثبت نام در ثبت احوال نفوس هستید، شما حق دارید از آموزش زبان سویدنی برای خارجیان که این را ایس ایف ای نیز میگویند، مستفید شوید. ولی اگر میخواهید زبان سویدنی را در طول مدت انتظار به تصمیم بیاموزید چندین موسسات خیریه و انجمن های آموزشی وجود دارند که حلقات آموزش زبان سویدنی را عرضه می دارند.

برنامه های متعدد آموزش سویدنی موجود اند که شما را قادر میسازد تا به تنهایی خود زبان سویدنی را یاد بگیرید. لینک های برنامه های مختلف را میتوانید از ویبسایت www.informationsverige.se. بدست آورید. بسیاری از این برنامه ها ایجاب میکند تا به انترنیت دسترسی داشته باشید. همه این برنامه ها رایگان اند.

صفحه ” Lära svenska” حاوی تمامی لینک های برنامه است (www.informationsverige.se) External link, opens in new window.

فیلم در مورد مکتب و کودکستان برای کودکان پناه جو

Last updated: