شرکت در فعالیت ها زمانی که منتظر فیصله هستید

Aktiviteter medan du väntar på beslut – dari

شما کسانی که پناه جو هستید میتوانید در فعالیت ها برای شروع نمودن آموختن لسان سویدنی، بدست آوردن معلومات در مورد جامعه سویدن و بازار کار یا بهتر نمودن صحت تان، اشتراک نمائید.

کورس معلومات اجتماعی(samhällsintroduktion) که اداره مهاجرت آنرا ترتیب نموده حتمی می باشد، اما فعالیت های داوطلبانه زیاد دیگر نیز وجود دارند که میتوان بین آنها انتخاب نمود، طور مثال قهوه خانه های لسانی(språkcafeer) یا فعالیت های ورزشی. عرضه میتواند تفاوت داشته باشد چون وابستگی با محل سکونت تان دارد.

کورس معلومات اجتماعی حتمی

در کورس معلومات اجتماعی که اداره مهاجرت آنرا ترتیب نموده، شما در مورد روند پناهندگی و حقوق و مکلفیت های شما منحیث پناه جو، معلومات را بدست خواهید آورد. همچنان شما در مورد زندگی در سویدن، قوانین و مقررات، معیارها و ارزش ها در سویدن، معلومات بدست می آورید.

کورس معلومات اجتماعی برای تمام افرادی که سن شان ۱۵ یا زیادتر از این است و درخواست پناهندگی در سویدن نموده اند، حتمی می باشد. این به این معناست که شما نمی توانید این کورس را رد نمایید. اگر شما مریض شدید یا به کدام علت دیگر نمیتوانید به این کورس بیایید، شما باید به اداره مهاجرت اطلاع بدهید.

معلومات برای کودکانی که سن شان زیر ۱۵ سال است

کودکانی که سن شان زیر ۱۵ سال است، مجبور نیستند که به کورس معلومات اجتماعی بروند. به جای این، اداره مهاجرت معلومات تحریری برای کودکان، را تدوین نموده است. این معلومات در مورد آنچه که در ارتباط با درخواست پناهندگی رخ میدهد و اینکه کودکان در سویدن دارای کدام حقوق هستند، میباشد.

معلومات برای شما کسانی که دارای کودک بوده و درخواست پناهندگی در سویدن را نموده اید

فعالیت های دیگر در طول مدت انتظار

برعلاوه کورس معلومات اجتماعی که اداره مهاجرت آنرا می نماید، شما منحیث پناه جو میتوانید در فعالیت های دیگر نیز اشتراک نمایید، برای اینکه آموختن لسان سویدنی را شروع کنید، معلومات زیادتر در مورد جامعه سویدن و بازار کار را بدست آورید، یا صحت تانرا بهتر نمایید.

سازمانهای خیریه زیاد طور مثال انجمن های ورزشی، انجمن های فرهنگی، انجمن های بشردوستانه، کلیسا ها و مساجد نیز فعالیتها برای شما که پناه جو هستید، را ترتیب می نمایند. این میتواند طور مثال فعالیت های باشند که در آن میتوان معلومات زیادتر در مورد جامعه یا بازار کار، تدریس لسان سویدنی، قهوه خانه های لسانی، یا فعالیت ها برای بهتر نمودن صحت، را بدست آورد.

همچنان انجمن های آموزشی(studieförbund) و مکاتب بزرگسالان(folkhögskolor) نیز وجود دارند که حلقه های درسی(studiecirklar) یا کورسهای لسان سویدنی و معلومات اجتماعی را برای شما پناه جویان ارایه مینمایند. در آنجا شما لسان سویدنی را در یک گروپ همراه با یک معلم یا راهنما می آموزید. شما که در این گروپ هستید میتوانید به طریقه تدریس تاثیر وارد نمایید. اشتراک کنندگان در این گروپ چندین بار با هم ملاقات می نمایند.

اکثریت فعالیت هایی که سازمانها، انجمن های آموزشی و مکاتب بزرگسالان ترتیب مینمایند یک بخش اقدامات پیشین برای پناه جویان(Tidiga insatser för asylsökande) (TIA) ، میباشد. اشتراک ورزیدن در این فعالیتها رایگان میباشد. اگر شما میخواهید در یک حلقه درسی، کورس یا فعالیت دیگر در چوکات اقدامات پیشین برای پناه جویان اشتراک نمایید، شما باید با یک انجمن آموزشی، مکتب بزرگسالان یا سازمان خیریه در محل سکونت تان تماس بگیرید. برای اشتراک نمودن، شما باید کارت پناه جویان یعنی ال.ام.آ کارت(LMA-kort) خود را نشان بدهید.

تعویض پولی(ersättning) برای سفر به فعالیت ها

اگر فعالیتی که شما در آن اشتراک مینمایید یک بخش اقدامات پیشین برای پناه جویان میباشد، اداره مهاجرت میتواند در بعضی حالات مصارف سفر به محل فعالیت با ترانسپورت عامه، را برای تان بپردازد. از ترتیب دهنده فعالیت تان سوال نمایید که آیا این فعالیت یک بخش اقدامات پیشین برای پناه جویان است یا نخیر.

اگر شما به تعویض پولی ضرورت دارید، در این صورت شما باید یک تصدیق که نشان میدهد که شما اشتراک کننده هستید، را از ترتیب دهنده فعالیت تان بدست آورید. این تصدیق را باید به اداره مهاجرت واگذار نمایید.

کدام افراد میتوانند تعویض پولی برای سفر، را بدست آورند؟

شما میتوانید تعویض پولی برای سفر را بدست آورید اگر سن تان ۱۸ سال است و

  • شما در سویدن درخواست پناهندگی نموده اید و دوسیه پناهندگی تان در همین جا بررسی میشود
  • شما منتظر فیصله اول در ارتباط با دوسیه اجازه اقامت هستید
  • شما اجازه اقامت در سویدن را بدست آورده اید، اما هنوز هم در مساکن موقتی اداره مهاجرت زندگی میکنید

اگر شما دارای عایدات هستید یا در لیسه درس میخوانید، شما نمی توانید تعویض پولی برای سفر به محل اقدامات پیشین، را بدست آورید.

برای اینکه تعویض پولی برای سفر به محل فعالیت ها، را بدست آورد باید فاصله بین منزل تان و محل فعالیت ها اقلا سه کیلومتر باشد. اما اگر شما نمی توانید به محل فعالیت تان پیاده بروید، طور مثال شما کدام معیوبیت دارید یا باید کودکان کوچک را با خود ببرید، شما باز هم میتوانید تعویض پولی برای یک سفر کوتاه در ترانسپورت عامه، را بدست آورید.

در قدم اول شما میتوانید تعویض پولی برای سفر به فعالیت هایی بدست آورید که در همان کمونی که زندگی میکنید موقعیت دارند. به همین دلیل، شما باید نخست فعالیت هایی که برای تان مناسب است، را در کمون خودتان جستجو نمایید. اگر فعالیت های کافی در کمون تان موجود نیست، شما میتوانید در بعضی حالات تعویض پولی برای سفر به یک کمون دیگر را بدست آورید. با بخش پذیرش(mottagningsenhet) تان صحبت نمایید برای اینکه دانست که کدام فعالیت ها در محل سکونت تان وجود دارند و برای کدام سفرها شما میتوانید تعویض پولی را بدست آورید.

این تعویض پولی به کارت بانکی تان پرداخته میشود، در اکثر اوقات یک بار برای یک ماه. اگر شما در مورد تعویض پولی برای سفر تان سوال دارید، با بخش پذیرش تان تماس بگیرید.

اگر شما اشتراک ورزیدن تان در یک فعالیت، را به پایان میرسانید

اگر شما اشتراک ورزیدن تان در یک فعالیت، را به پایان میرسانید، شما نمیتوانید تعویض پولی برای سفر را بعد از آن بدست آورید. در این صورت شما باید هم به بخش پذیرش تان و هم به ترتیب دهنده فعالیت اطلاع بدهید که شما اشتراک ورزیدن تانرا به پایان رساندید. ترتیب دهنده فعالیت نیز به بخش پذیرش اطلاع میدهد که اشتراک کننده فعالیت خود را به پایان رسانید.

اگر شما مریض شدید یا موانع دیگری برایتان بوجود آمد که به علت آن نمی توانید موقتأ به فعالیت خود حاضر گردید، شما باید به ترتیب دهنده فعالیت تان اطلاع دهید.

یاد گرفتن لسان سویدنی و بدست آوردن معلومات در مورد جامعه، را خودتان به طور مسقلانه انجام دهید

در انترنیت پروگرام های زیاد خود آموختن لسان سویدنی موجود است.

درwww.informationsverige.se شما همه لینک ها یا پیوندها را پیدا میکنید External link, opens in new window.

اکثریت این پروگرامها لزوم به دسترسی به انترنیت، را دارد. همه آنها رایگان هستند.

درwww.informationsverige.se External link, opens in new window. معلومات زیاد در مورد جامعه سویدن موجود است.

تمرین آمادگی های اساسی دیجیتالی خود را بکنید

من دیجیتالیDigitala jag یک کورس انترنیتی برای کسانی است که میخواهند در ارتباط با استفاده از خدمات دیجیتالی در زندگی روزمره طور مثال تماسها با مقامات مختلف، خود را مصئون تر نماید. این کورس رایگان بوده و به لسانهای گوناگون موجود است.

معلومات بیشتر را در ویبسایت www.digitalajag.se بخوانید External link, opens in new window.

Last updated: