پناهندگان اطفال

Barn i asylprocessen – dari

حقوق اطفال در جریان پروسه پناهندگی با حقوق جوانان فرق میداشته باشد. در اینجا معلومات در مورد حقوق اطفال و امکانات برای حمایت در ارتباط به بررسی پناهندگی و مسایل عملی جمع آوری کرده ایم.

کشور سوئد قرارداد ملل متحد UN را در رابطه به حقوق اطفال امضأ کرده است. قرارداد مذکور حقوق تمام اطفال را ذکر میکند. این حقوق برای تمام اطفال در سوئد، خواه شهروند این کشور باشند و یا پناهجو، میباشد.

در کشور سوئد تا به سن 18 سالگی منحیث یک طفل میباشید. بسیاری از اطفال پناهجو در این جا با یک یا و اعضای فامیل یا والدین خود آمده اند. بسیاری از اطفال وجود دارد که بدون والدین و یا نگهبان به کشور سوئد میآیند؛ یکتعداد کم اینها به حمایه خاص نیاز دارند.

در مورد حقوق حمایه اطفال زیر سن بدون فامیل بیشتر آگاه شوید

اطفال پناهنده حق اظهار گفته های خود را دارند

نظر به قانون کشور سوئد، نمایندگی مهاجرت باید بطور مشخص خواست اطفال را در نظر بگیرد. تمام اطفال حق سخن گفتن را داشته و باید به آنها گوش داده شود. دلایل آنها برای پناهندگی جداگانه بررسی گردد، منحیث یک طفل دلایل دیگری برای پناهندگی نظر به والدین خود دارند. هنگامیکه دلایل آن کودک برای پناهندگی بررسی گردید، باید هیت مهاجرت رسمی در رابطه به عمر، صحت، و بلوغیت طفل تحقیقات و بررسی دقیق کند. طفل حق بودن با یک جوان را در هنگام تحقیقات میداشته باشد. میتواند والدین یا محافظ ، نگهبان، و یا مشاور قانونی آن باشد.

تمام اطفال حق شمولیت در مکتب وصنوف قبل از مکتب را دارند

تمام اطفال و جوانان حق شامل شدن به مکتب و صنوف قبل از مکتب منحیث اطفال که در کشور سوئد زندگی میکنند، را دارند. شهرداری جاییکه اطفال زندگی میکنند مسؤل فراهم سازی شرایط درست برای مکتب رفتن آنها مانند دیگر اطفال  و جوانان در شهر میباشد. این شامل صنوف قبل از مکتب، مکتب متوسطه و مکتب ثانوی میباشد. بمنظور اینکه به صنوف عالی ثانوی آماده باشند، جوانان باید قبل از سن 18 سالگی به دروس خویش آغاز کنند.

نمایندگی مهاجرت اجازه فراهم سازی معلومات برای شهرداری در مورد اطفال پناهنده بدون اجازه والدین را ندارد. شما میتوانید با نمایندگی مهاجرت در رابطه به ارسال معلومات در مورد اسم، تاریخ تولد، زبان، کشور، و شماره پرونده یا کیس به شهرداری موافقت کنید. همچنان شما میتوانید با شهرداری ارتباط بگیرید و آنها را در جریان بگذارید که شما میخواهید طفل تان را به مکتب یا صنوف قبل از مکتب بفرستید.

در مورد مکتب بیشتر آگاه شوید

تمام اطفال شامل مراقبت صحی میباشند

اطفال پناهنده حق مراقبت صحی و تداوی دندان ها را نظر به دیگر اطفال در سوئد دارند. تداوی یا مراقبت دندان ها برای اطفال زیر سن 18 رایگان میباشد. در بشترین کنسولگری های شهرها، مراقبت صحی اطفال رایگان میباشد. برای معلومات بیشتر با کنسولگری های شهرها جای که شما زندگی میکنید به تماس شوید.

شما معلومات بیشتر را در رابطه به مراقبت صحی در کنسولگری شهر خود در این آدرسwww.1177.se  دریافت خواهید کرد (به انگلیسی) External link, opens in new window.

بیشتر در مورد مراقبت های صحی برای پناهندگان آگاه شوید

اطفال میتوانند با فامیل های خود بپیوندند

نظر به قرارداد ملل متحد UN در مورد حقوق اطفال، اطفال حق بودن با فامیل خود را دارند. به همین دلیل مقامات کشور سوئد کوشش میکنند که والدین و یا محافظین اطفال را با آنها یکجا بسازند. جستجو کردن اقارب با تحقیقات نمایندگی مهاجرت در رابطه به درخواستی پناهندگی اطفال در جریان میباشد. در قدم اول، هدف از یکجا ساختن طفل با فامیل اش در کشور خودشان میباشد. در صورتیکه اقارب طفل در جای امن قرار دارد، آن را در همان کشور انتقال خواهند داد. در صورتیکه هیچ گزینه ی برای پیوستن موجود نباشد، برای فامیل طفل اجازه اقامت در سوئد داده میشود اگر طفل اجازه اقامت را منحیث یک مهاجر در سوئد دریافت کرده باشد.

در مورد این که چه صورت خواهد گرفت اگر طفل اجازه اقامت را بدست نیآورد و دوباره تسلیم کند بیشتر آگاه شوید

معلومات بیشتر در رابطه به حقوق طفل

تمام مقامات کشور سوئد باید خواست اطفال را در هنگام تصمیم گیری مد نظر گرفته، و چندین مقامات با کمسیون های خاص وجود دارد که از حقوق اطفال محافظت میکند. خدمات اجتماعی در شهرداری جاییکه طفل زندگی میکند در مراقبت طفل در صورتیکه والدین آن قادر به حمایت کردن نباشد و یا بالای طفل خود ظلم کرده باشند، مسؤل میباشد. بعضی اوقات پولیس نیاز دارد تا طفل که مورد سؤاستفاده قرار گرفته به محل امن ببرد. شکنجه اطفال و یا، بطور مثال، ختنه کردن دختران اجازه نمیباشد. اطفال زیر سن 18 اجازه ازدواج را ندارند.

معلومات بیشتر

در رابطه به انواع خدمات موجود برای اطفال سؤاستفاده شده و یا اطفال غریب بیشتر آگاه شوید External link, opens in new window. 

>در مورد قرارداد در حقوق اطفال بیشتر آگاه شوید (به انگلیسی) External link, opens in new window.

معلومات برای اطفال که به کشور سوئد آماده اند و به پناهندگی درخواست کرده اند (به انگلیسی)

صفحات ذیل قابل استفاده برای دریافت معلومات در مورد پناهندگی و اینکه چگونه به پناهندگی درخواست کنید، ویا چگونه اطفال را در مورد پروسه پناهندگی کمک شویم، میباشد.

معلومات برای کسانی که به پناهندگی درخواست میکنند و اطفال با یک شخص در کشور سوئد زندگی میکنند

Last updated: