حقوق شما

Dina rättigheter – dari

در این بخش میتوانید معلومات در مورد حقوق کودکان در سویدن را بخوانید و همچنان معلومات در مورد اینکه وقتیکه تقاضای پناهندگی را بدون والدین خود میکنید، مستحق کدام کمک هستید. شما میتوانید معلومات در مورد بعضی مقامات و افراد که مسئولیت دارند که شما آن مصئونت که مستحق آن هستند را داشته باشید، را بخوانید، و شما میتوانید معلومات بسیار زیاد در مورد حق خود برای مسکن، مکتب، کمک مالی و خدمات صحی و طبی را بخوانید.

سرحد بین کودک بودن و بزرگ بودن میتواند در کشورهای مختلف فرق داشته باشد. در سویدن شما تا زمانی که ۱۸ ساله شوید، یک کودک هستید. تمام کودکان در سویدن حقوق مساوی دارند.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودکان به اصطلاح کنوانسیون حقوق کودکان، در سویدن یک قانون میباشد. در آن ذکر شده که تمام کودکان باید دارای کدام حقوق باشند. یک تعداد مقررات مهم کنوانسیون حقوق کودکان قرار ذیل میباشند:

 • تمام کودکان حق دارند که زندگی کنند و پیشرفت نمایند
 • منافع کودک باید همیشه مهم باشد
 • کودکان حق دارند که نظر خود را بیان نمایند
 • تمام کودکان دارای حقوق مساوی میباشند

حقوق شما

کودکان پناه جو، مستحق همان حقوقی میباشند که تمام کودکان در سویدن مستحق آن هستند. این به این معنی است که طور مثال شما حق دارید که در مصئونیت زندگی کنید، مکتب بروید و وقت فراغت داشته باشید. شما مستحق آن خدمات طبی و خدمات دندان هستید که به آن ضرورت دارید. شما صاحب بدن تان هستید، و هیچ کس حق ندارد که شما را به رابطه جنسی یا ازدواج مجبور نماید.

وقتیکه بزرگسالان که مسئول تان هستند در مورد آنچه که به شما تاثیر وارد مینماید، تصمیم میگیرند آنها باید اینرا در نظر بگیرند که خود تان چه میخواهید و برای خودتان چه بهتر است. شما حق دارید که نظر خود را بیان کنید و به گپ شما گوش بگیرند، اما این به این معنی نیست که باید همیشه همان طوری که خودتان میخواهید، شود.

شما مستحق کمک خاص هستید

کودکانی که بدون والدین خود تقاضای پناهندگی میکنند، به اصطلاح کودکان تنها آمده، مستحق کمک خاص میباشند. اداره خدمات اجتماعی socialtjänsten در شاروالی یا کمونی که شما در آن سکونت دارید مسئولیت اینرا دارد که شما در یک مسکنی زندگی کنید که مناسب خودتان و ضروریات تان باشد. همچنان یک " وصی یا نایب ولی "god man" برایتان تعیین میشود که در غیاب والدین تان از منافع شما دفاع میکند. حتی اگر شما همراه با یک بزرگسال که پدر یا مادر شما نیست وارد سویدن شوید، باز هم مستحق این کمک هستید.

وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید

وقتیکه ۱۸ ساله شدید، یک بزرگسال محسوب میشوید و بعد از آن شما مستحق کمکی که یک کودک دارد نمیباشید.

معلومات بیشتر در مورد اینکه بعد از ۱۸ سالگی تان چه رخ میدهد، را بخوانید

شما با چندین مقام و بزرگسالان زیاد که مسئولیت امور گوناگون شما را به عهده دارند، ملاقات خواهد کردید.

مقامات دولتی باید نظارت اینرا نمایند که جامعه مطابق قوانین سویدن کار میکند. مثال مقاماتی که با آنها تماس زیاد خواهد داشتید عبارت اند از اداره مهاجرت و اداره خدمات اجتماعی.

اداره مهاجرت

اداره مهاجرت برعلاوه مسایل دیگر مسئولیت موضوعات ذیل را به عهده دارد:

 • بررسی تقاضای پناهندگی تان و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شما حق پناهندگی و اجازه اقامت را دارید یا نخیر
 • تعیین یک وکیل دولتی برای اینکه او در ارتباط با درخواست پناهندگی به شما کمک نماید
 • اگر شما پول ندارید، کمک مالی برایتان صورت بگیرد
 • تصمیم گیری در مورد اینکه کدام کمون باید امکان مسکن، مکتب و وصی را برایتان مساعد نماید
 • در صورت امکان برایتان کمک نماید که با والدین خود تماس بگیرید
 • اگر به شما اجازه اقامت داده نشود، برایتان کمک نماید که از سویدن به کشور خود برگردید.

در اداره مهاجرت با چندین نفر مختلف ملاقات خواهد کردید. اگر با یک مرد یا یک زن احساس راحتی میکنید، میتوانید اینرا اظهار نمایید.

کمون

کمون برعلاوه مسایل دیگر مسئولیت موضوعات ذیل را به عهده دارد:

 • که شما در یک مسکنی زندگی کنید که مناسب خودتان و ضروریات شما باشد
 • که شما بتوانید به مکتب بروید
 • که یک وصی برایتان تعیین گردد

اداره خدمات اجتماعی

در هر کمون یک چیزی وجود دارد که اداره خدمات اجتماعی نام دارد. اداره خدمات اجتماعی به اساس مقرراتی کار میکند که در آن ذکر شده که جامعه چطور به افرادی که به کمک ضرورت دارند، کمک نماید. اداره خدمات اجتماعی تصمیم میگیرد که شما در کجا زندگی کنید. برای همه کودکان تنها آمده یک فرد ارتباطی که منشی امور اجتماعی socialsekreterare نام دارد، تعیین میشود.

نایب ولی یا وصی

اگر سن شما زیر ۱۸ سال و بدون والدین خود به سویدن آمده اید، برایتان یک وصی تعیین میگردد. شما نزد او زندگی نخواهید کرد، اما او مسئولیت دارد که در مورد چندین چیز به جای والدین تان، به شما کمک کند.

یک وصی باید طور مثال کارهای ذیل را انجام دهد

 • در وقت تماس شما با مقامات دولتی مثلا اداره مهاجرت یا اداره خدمات اجتماعی، همراه شما باشد
 • مسئولیت تماس با مکتب شما، را به شکل درست انجام دهد
 • برای گرفتن وقت نزد داکتر، داکتر دندان یا روانشناس، به شما کمک نماید
 • اگر سن تان زیر ۱۶ سال است، مسئولیت امور اقتصادی تانرا به عهده بگیرد

معلومات بیشتر در مورد وظایف وصی را بخوانید و فیلم در این مورد را تماشا کنید External link, opens in new window.

ترجمان

برای اینکه شما و کارمند اداره مهاجرت بتوانید گپ های یکدیدگر را بفهمید، یک ترجمان آنچه که شما میگویید را ترجمه میکند. ترجمان هم سویدنی و هم زبان شما را میفهمد. ترجمان میتواند در همان اطاقی که شما در آن هستید باشد، یا اینکه از طریق تیلفون یا ویدیو وصل باشد. ترجمان باید تمام چیزهای که در اطاق گفته میشوند، را ترجمه نماید، و کدام چیز زیادتر از آن را باید نگوید.

این مهم است که شما و ترجمان گپهای یکدیگر را میفهمید و جرأت کنید که در حضور ترجمان همه چیز را بیان نمایید. اگر آن چیزیکه ترجمان میگوید نمی فهمید باید اینرا بگویید. همچنان اینرا هم باید بگویید که اگر شما و ترجمان اقارب یکدیگر هستید یا به کدام طریق یکدیگر را میشناسید. اگر میخواهید که ترجمان مرد باشد یا زن، باید اینرا از قبل بگویید.

وکیل امور پناهندگی

وکیل امور پناهندگی کسی است که قوانین سویدن را میداند. او باید به شما مشوره حقوقی بدهد و در ارتباط درخواست پناهندگی تان به شما کمک کند. این اداره مهاجرت است که یک وکیل دولتی را برایتان تعیین میکند، اما او برای اداره مهاجرت کار نمی کند. شما میتوانید یک وکیلی که او را میشناسید و به او اعتماد دارید، را پیشنهاد کنید، اما این حتمی نیست که همان وکیلی که او را میخواهید برایتان تعیین شود. همچنان شما میتوانید اینرا بگویید که آیا میخواهید که وکیل یک مرد باشد یا یک زن.

مکلفیت حفظ اسرار

تمام کسانی که در اداره مهاجرت، در کمون، در بخش خدمات طبی یا در مکتب کار میکنند، مکلفیت حفظ اسرار را دارند. این به این معنی است که آنها اجازه ندارند آنچه که شما به آنها بیان نموده اید، را به کسان دیگر که حق دانستن آنرا ندارند، بگویند. تنها کسانی که با کییس یا دوسیه شما کار میکنند حق دارند بدانند که چه گفته بودید. ترجمان و وکیل دولتی هم مکلفیت نگهداری راز را دارند.

برعکس، وصی مکلفیت حفظ اسرار را ندارد. دلیل آن این است که یک وصی دقیقاً مثل والدین باید با مقامات گوناگون در مورد شما صحبت نماید.

تمام کسانی که مکلفیت حفظ اسرار را دارند میتوانند مکلفیت حفظ اسرار را در صورتی نقض نمایند که اگر آنها فکر میکنند که شما به خود صدمه خواهید رساند، یا به کدام شکل دیگر در معرض خطر قرار دارید.

کمون مسئولیت اینرا دارد که برایتان یک مسکن که مناسب شما و ضروریات شما باشد، را ارایه نماید.

وقتی که شما درخواست پناهندگی میکنید، اداره مهاجرت با کمون تماس میگیرد برای اینکه یک مسکن موقتی برایتان ترتیب نماید. بعد از چند روز یا هفته برایتان گفته میشود که کدام کمون مسئولیت درازمدت شما را به عهده میگیرد. این کمون امکانات مکتب رفتن و کمکی که در طول مدت انتظار به فیصله در مورد پناهندگی به آن ضرورت دارید، را برایتان میسر مینماید.

اگر شما در سویدن خویشاوندان یا دوستانی دارید که میخواهید نزد شان یا نزدیک به آنها زندگی کنید، باید اینرا در وقت درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت بگویید.

شما میتوانید به شکل گوناگون سکونت نمایید

کمون مسئولیت دارد که یک مسکن خوب برایتان پیدا کند. این میتواند به انواع گوناگون باشد. طور مثال شما با کدام خویش قوم یا دوست خود زندگی میکنید، یا در یک خانواده ایکه کودکان و نوجوانانی که نیازمند کمک هستند، را میپذیرد یا همراه با نوجوانان دیگر در یک خانه ایکه در آن پرسونل یا کارکنانی هستند که به شما کمک میکنند.

اگر میخواهید با خویش و قوم خود در سویدن زندگی کنید باید اداره خدمات اجتماعی اینرا منظور نماید که با آنها زندگی کنید. قبل از اینکه اداره خدمات اجتماعی فیصله نماید، آنها بررسی اینرا مینماید که آیا این خانواده میتواند از شما پرستاری نماید یا نخیر.

اگر کدام چیز باعث این میگردد که شما در جایی که زندگی میکنید احساس مصئونیت نمیکنید، باید اینرا فورا به وصی یا کارمند مسئول اجتماعی خود بگویید.

مسکن برای کسانی که ۱۸ ساله شده اند

وقتی که شما ۱۸ ساله شدید یا اداره مهاجرت برآورد میکند که ۱۸ ساله هستید، در این صورت مسئولیت مسکن شما از کمون به اداره مهاجرت انتقال مینماید. این به این معنی است که شما باید به یکی از خانه های موقتی اداره مهاجرت نقل مکان نمایید یا خودتان یک مسکن برایتان تهیه نمایید.

معلومات بیشتر در مورد خانه های موقتی اداره مهاجرت برای بزرگسالان، را بخواند

وقتی که شما در سویدن درخواست پناهندگی میکنید این امکان وجود دارد که در صورت نداشتن پول درخواست کمک مالی را از اداره مهاجرت بکنید.

دو نوع کمک مالی وجود دارد که میتوان درخواست آنرا نمود، تعویض پولی روزانه dagersättning و کمک مالی بلاعوض خاص.särskilt bidrag

تعویض پولی روزانه

کسانی که مستحق تعویض پولی روزانه هستند، یک مقدار پول روزانه را بدست می آورند که یک بار در ماه پرداخته میشود. این پولها باید برای منجمله نیازمندیهای شخصی تان کفایت نمایند، طور مثال لباس، کفش ها، ادویه و چیزهای که میخواهید در وقت فراغت آنرا انجام دهید. بعضی اوقات، پولها را از کسانی که مسئولیت مسکن را به عهده دارند بدست می آورید، در این صورت اداره مهاجرت کدام تعویض پولی روزانه را نمیپردازد.

کمک مالی بلاعوض خاص

اگر شما کدام ضرورت خاص که تعویض پولی روزانه به آن کفایت نمیکند، را دارید در این صورت شما و وصی شما میتوانید درخواست کمک مالی بلاعوض خاص را بکنید. این میتواند طور مثال عینک، لباس زمستانی یا کدام چیز دیگری که بدون آن نمیتوانید، باشد.

وصی شما مسئولیت امور اقتصادی تانرا به عهده دارد

اگر سن شما کمتر از ۱۶ سال است، در این صورت وصی شما درخواستی را خانه پری نموده و مسئولیت پولهای تانرا به عهده دارد. بعد از اینکه ۱۶ ساله شدید خودتان میتوانید درخواستی و مسئولیت تعویض پولی روزانه و کمک مالی بلاعوض خاص را به عهده خود بگیرید. یک کارت بانکی برایتان داده میشود که پولهای تعویض پولی روزانه و کمک مالی بلاعوض خاص در آن ریخته میشوند.

شما حق دارید که مانند کودکان دیگر در سویدن، به مکتب بروید. درس خواندن در مکتب مجانی است.

در سویدن باید همه کودکان در مکتب درس بخوانند. کمون مسئولیت مکتب را به عهده دارد، و وصی تان باید کوشش کند که شما هر چه زودتر مکتب خود را شروع کنید.

مکتب ابتدایی و متوسطه Grund­skola

مکتب ابتدایی و متوسطه ده سال میباشد و طور معمول وقتی که یک کودک شش ساله شد، آنرا شروع میکند. سال اول مکتب بنام صنف قبل از مکتب نام دارد و حاوی بازی و خلاقیت زیاد میباشد، برای اینکه کودک را برای مکتب آینده اش آماده نماید. در مکتب ابتدایی و متوسطه تمام شاگردان در مجموع عین مضامین را میخوانند.

لیسه Gymna­siet

لیسه یک تحصیل داوطلبانه بوده که شاگردان امکان اینرا دارند که یک رشته برای آمادگی حرفوی یا ادامه تحصیلات در دانشگاه یا موسسه تحصیلات عالی٬ را انتخاب نمایند. برای اینکه بتوان در لیسه درس خواند، باید شاگرد تحصیلات خود را در مکتب ابتدایی و متوسطه به پایان رسانیده باشد.

شما که پناه جو هستید و قبل از ۱۸ سالگی تان شامل لیسه شده اید، حق دارید که تحصیلات لیسه را به اتمام برسانید. اگر شما به یک کمون دیگر نقل مکان کنید، این باز هم اعتبار دارد.

معلومات بیشتر در مورد مکتب برای پناه جویان، را بخوانید External link, opens in new window.

قانون لیسه Gymna­si­e­lagen

قانون لیسه یک قانونی میباشد که به افرادیکه درخواست پناهندگی نموده اند و در لیسه تحصیل مینمایند امکان بیشتر اینرا میدهد که آنها در سویدن بمانند و تحصیلات لیسه خود را به اتمام برسانند.

کسانی که به درخواست پناهندگی خود جواب مثبت بدست آورد اند اکثر اوقات اجازه اقامت ۱۳ ماهه یا ۳ ساله را بدست می آورند. کسانی که سن شان بین ۱۷ و ۲۴ سال میباشد و در لیسه تحصیل میکنند، میتوانند در بعضی حالات اجازه اقامت طولانی تر را بدست آورند برای اینکه تحصیلات لیسه خود را به طور مکمل به اتمام برسانند. در بعضی حالات شما میتوانید اجازه اقامت برای تحصیل در لیسه، را بدست آورید حتی اگر اداره مهاجرت به این نظر باشد که شما دلایل پناهندگی را ندارید.

معلومات بیشتر در مورد اجازه اقامت برای تحصیل در لیسه، را بخوانید (به انگلیسی)

شما حق آن خدمات طبی و خدمات دندان را دارید که به آن ضرورت دارید. این خدمات برای تمام کودکان در سویدن مجانی میباشند.

اگر شما مریض شدید یا احساس خوب ندارید و ضرورت به ملاقات با داکتر یا داکتر دندان دارید، وصی تان و یا کسی دگیر در مسکن تان میتواند به شما کمک کند که وقت را رزرو کند. در وقت ملاقات با داکتر باید کارت پناه جویانLMA-kort را باید با خود داشته باشید.

معاینات طبی

به تمام کسانی که درخواست پناهندگی در سویدن میکنند پیشنهاد معاینات طبی صورت میگیرد. این معاینات طبی برای اینست که اگر شما کدام مریضی دارید تداوی تان در وقت مناسب صورت بگیرد.

در وقت معاینات طبی به شما معلومات داده میشود که ارایه خدمات طبی و صحی در سویدن چطور صورت میگیرد. شما به سوالات در مورد صحت تان جواب داده و یک پیشنهاد تیست یا معاینه خون به شما میشود.

اگر کدام سوال دارید از وقت استفاده نموده و سوال کنید، و از بیان نمودن حالت صحی خود نترسید. کارکنان امور طبی مکلفیت نگهداری راز را دارند و این معاینات طبی به درخواست پناهندگی تان کدام تاثیر وارد نمیکند.

خشونت و تجاوز جنسی

تعداد زیاد پناه جویان در کشور خود یا در راه به طرف سویدن تحت خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. در نتیجه این اعمال هم حالت فزیکی و هم حالت روانی آدم صدمه میبیند، اما کمک وجود دارد که میتوان آنرا بدست آورد. طور مثال شما میتوانید در وقت معاینات طبی با کارکنان امور طبی صحبت کنید، یا با مطب نوجوانان ungdomsmottagningen یا نرس مکتب یا مشاور روانی مکتب تان صحبت کنید. آنها میتوانند برایتان کمک کنند که تداوی مناسب را بدست آورید.

در سویدن، هر نوع خشونت و تجاوز جنسی ممنوع میباشد. همیشه فردی که به شما صدمه رسانیده است مسول است، و بخاطر اینکه شما تحت خشونت یا تجاوز جنسی قرار گرفته اید، شما هرگز مجازات نخواهید شد. این بدون درنظرداشت روابطی که بین این افراد وجود دارند، اعتبار دارد، طور مثال تجاوز جنسی در ازدواج هم تجاوز جنسی محسوب میشود و اینکه والدین حق ندارند که اولاد خود را لت و کوب کنند. وقتیکه یک بزرگسال با یک کودک زیر ۱۵ سال عمل جنسی داشته باشد، این تجاوز جنسی محسوب میشود. در سویدن این غیر قانونی است که کسی را به ازدواج مجبور نمود یا به طور فریب کارانه با کسی ازدواج نمود. کودکان زیر ۱۸ سال حق ندارند که ازدواج کنند.

اگر شما تحت خشونت یا تجاوز جنسی قرار دارید یا میترسید که شما را بدون رضای تان به ازدواج مجبور میکنند، بوسیله تیلفون114 14 با پولیس تماس بگیرید. اگر شما در یک حالت خطرناک عاجل قرار دارید به شماره ۱۱۲ به پولیس زنگ بزنید.

ختنه زنانه

ما میدانیم که در بسیاری کشورها زنان ختنه میشوند. این طوری صورت میگیرد که یک کسی در آلت تناسلی یک دختر یا یک زن چیزی را قطع میکند. ختنه زنانه در سویدن ممنوع بوده و یک جرم جدی محسوب میشود. کسانی که این عمل همرای شان صورت گرفته است، مجازات نمیشوند. اگر کسی این کار را با شما کرده است و این باعث بوجود آمدن مشکلات شده است، شما میتوانید در این مورد از خدمات طبی کمک بدست آورید. با نرس مکتب تان، مطب نوجوانان یا کلینیک خود صحت کنید.

اگر شما از این میترسید که شما خودتان یا کدام دختری که او را میشناسید ختنه خواهد شد، در این صورت با پولیس تماس بگیرید. همچنان شما میتوانید برای بدست آوردن رهنمایی و کمک به لین تیلفونی آرامش زنان به تیلفون50 50 50‑020 زنگ بزنید. لین تیلفونی آرامش زنان یک تیلفون کمکی ملی میباشد که برای زنانی که در معرض تهدید یا خشونت قرار گرفته اند، میباشد.

امراض جنسی مقاربتی

شما حق دارید که دانش در مورد محافظه از امراض جنسی مقاربتی، و اینکه چه باید بکنید که امراض جنسی مقاربتی از شما به دیگران سرایت نکنند، را بدست آورید. مثال امراض جنسی مقاربتی عبارت اند از سوزاک، کلامیدیا، هیپاتیت و اچ.آی.وی میباشد. اگر شما میدانید که دارای کدام یکی از این امراض هستید شما باید اینرا در وقت معاینات صحی خود بگویید برای اینکه شما تداوی شده و مریضی تان به دیگران سرایت نکند. اگر شما مطمئین نیستید که آیا شما ساری هستید یا نخیر، پرسونل طبی میتوانند شما را تست کنند.

وسایل جلو‌گیری از حاملگی و خدمات طبی برای مادران

در سویدن خدمات طبی برای مادران و مراقبت زایمان برای پناه جویان مجانی است. همچنان شما مستحق رهنمایی وسایل جلوگیری از حاملگی نیز میباشید، برای اینکه خودتان انتخاب کنید که آیا میخواهید صاحب کودک شوید یا نخیر. هم دختران و هم پسران حق دارند که معلومات اینرا حاصل کنند که آنها چطور خود و دیگران را از حاملگی نجات دهند. اگر شما که دختر هستید، حامله شدید و نمی خواهید که صاحب کودک شوید شما میتوانید حاملگی را بوسیله سقط جنین عمدی قطع نمایید.

عدم سلامتی روانی

در مدتی که یک فرد منتظر جواب به درخواست پناهندگی خود باشد و نمیداند که در آینده چه خواهد شد، طبعی است که او احساس ناراحتی میکند. یک تعداد افراد میتوانند به علت وقایع که در گذشته همرای شان رخ داده است یا به خاطر نداشتن خانواده خود در اینجا، احساس خوب نداشته باشند. مثال حالت بد روانی میتواند داشتن اضطراب، مشکل خواب یا احساس پریشانی و جگر خونی باشد.

شما میتوانید کمک و پشتیبانی را در جاییکه زندگی میکنید بدست آورید. همچنان شما میتوانید با مشاور روانی یا نرس مکتب تان صحبت کنید.

معلولیت

معلولیت به این معناست که فرد معلول یک صدمه یا مریضی ایرا دارد که او به مشکل میتواند حرکت کند، بشنود، گپ بزند یا بفهمد. اگر شما دارای کدام معلولیت هستید شما حق کمک عملی در زندگی روزمره تان، در مکتب یا زمانی که با اداره مهاجرت صحبت میکنید٬ را دارید. معلولیت شما به درخواست پناهندگی تان کدام تاثیر وارد نمیکند. اگر شما کدام معلولیت دارید یا فکر میکنید که دارید، شما میتوانید در وقت معاینات طبی این موضوع را بیان کنید.

خدمات طبی دندان

شما هم حق خدمات طبی وقایوی دندان و هم آن تداوی را دارید که داکتر دندان برآورد کند که شما به آن ضرورت دارید. خدمات طبی دندان برای تمام کودکان در سویدن مجانی است.

معاینه بینایی

اگر شما به عینک نیاز دارید پس سرپرست مؤقت شما میتواند که در رابطه به درخواست کردن برای کمک پولی مخصوص به ادارهٔ مهاجرت و وقت گرفتن با داکتر چشم با شما کمک میکند.

معلومات بیشتر در مورد صحت

درwww.1177.se/other-languages External link, opens in new window. معلومات چند زبانی در مورد امراض گوناگون و طریقه عملکرد خدمات طبی در سویدن موجود است. همچنان شما میتوانید به رهنمایی های خدمات طبی به تیلفون1177 زنگ بزنید، در این صورت شما میتوانید با یک نرسی صحبت کنید که میتواند به سوالات شما جواب بگوید و شما را راهنمایی نموده که برای بدست آوردن کمک طبی مناسب به کجا مراجعه نمایید.

درwww.youmo.se External link, opens in new window. معلومات چندزبانی برای نوجوانان در مورد صحت، روابط، امور جنسی و مسایل زیاد دیگر موجود است.

درwww.rfsu.se/upos External link, opens in new window. فیلم های کوتاه برای کسانی که میخواهند در مورد بدن، روابط جنسی و صحت معلومات بدست آورند، موجود است. این فیلم ها به زبانهای گوناگون موجود هستند. در اینجا شما میتوانید برعلاوه چیزهای دیگر فیلم ها در مورد وسایل جلوگیری از حاملگی، ولادت و حاملگی، را پیدا نمایید.

لین تیلفونی آرامش زنان، رهنمایی و کمک به زنانی ارایه میکند که تحت خشونت فزیکی، روانی یا جنسی یا تهدید قرار گرفته باشند. به تیلفون50 50 50‑020 زنگ بزنید. آنها وقت ترجمان را در طول چند دقیقه برایتان میگیرند. همچنان شما میتوانید معلومات زیادتر را درkvinnofridslinjen.se External link, opens in new window. بخوانید. این معلومات به چندین زبان موجود است.

اگر شما میخواهید در ارتباط یک جرم طور مثال اگر کسی شما را لت و کوب نموده یا شما را در معرض تعرض جنسی قرار داده است، به پولیس راپور بدهید، بوسیله تیلفون114 14 با پولیس تماس بگیرید. همچنان اگر شما از این ترس دارید که بدون رضای تان به ازدواج مجبور خواهید شد یا ختنه خواهید شد، شما میتوانید به پولیس زنگ بزنید. در صورت حالت عاجل باید به ۱۱۲ زنگ بزنید.

Last updated: