حقوق شما

Dina rättigheter – dari

شما در سوئد تابه 18 سالگی طفل شمرده میشوید. اطفال پناهجو مانند همه اطفال در سوئد حقوق دارند.

این به این معنی است که مثلاً شما حق دارید در امنیت زندگی کنید، به مکتب بروید و اوقات فراغت داشته باشید. شما حق مراقبت طبی و دندان را در وقت ضرورت دارید. شما حاکم وجود خود هستید و هیچکس بدون شما در رابطه به ارتباط جنسی و ازدواج تان شما را مجبور کرده نمیتواند. هیچکس حق ندارد شما را لت کند و یا به شما اخطار دهد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق اطفال، به اصطلاح کنوانسیون اطفال، قانون در سوئد است، بیان میکند که همه اطفال چه حقوقی باید داشته باشند. برخی از مهمترین قوانین کنوانسیون حقوق کودک این است که

  • همه اطفال حق زندگی و رشد را دارند
  • بهترین منافع طفل باید همیشه مهم باشد
  • طفل حق دارند آنچه را که فکر می کنند بیان کنند
  • همه اطفال یک گونه حقوق دارند.

هر گاه ان عده بزرگسالانیکه مسئولیت شما را بر عهده دارند و در رابطه به شما ان نوع تصمیماتی میگیرند که بالای شما تأثیر میگذارد، این بزرگسالان باید به آنچه شما میخواهید گوش دهند و هر انچه برای شما بهترین است، باید فکر کنند. شما حق دارید آنچه را که فکر میکنید بگویید و به شما گوش داده شود، اما این به این معنی نیست که همیشه مطابق میل شما پیش میرود.

در رابطه به حقوق شما بحیث طفل در سوئد، درینجا بیشتر بخوانید

شما حق دارید که کمک مخصوص را بدست بیآورید

ان عده اطفالیکه بدون والدین پناه میجویند، که بنام اطفال تنها وارد نامیده میشوند، از حقوق مخصوص برخوردار میباشند. این مسٔولیت کمونی بوده که شما در ان زندگی میکنید که متوجه مسکن و ضروریات زندگی شما باشد. شما نیز حق دارید که برای شما یک ٬٬ سرپرست مؤقت٬٬ داده شود تا چون والدین شما درینجا موجود نیست پس او تمام حقوق و نیاز های شما را براورده سازد. شما نیز حق همین نوع کمک ها را دارا هستید اگر چه شما یکجا با یک بزرگسالیکه یکی از والدین شما نیست، داخل سوئد شوید.

زمانیکه شما 18 ساله شوید

زمانیکه 18 شدید سپس شما بزرگسال محسوب میشوید و از ان عده کمک و حمایتیکه یک طفل از ان برخوردار است،‌ شما نمیباشید.

در رابطه به این بیشتر بخوانید زمانیکه شما 18 ساله شوید

EU-logotyp

Last updated: