مقامات و افرادیکه با ایشان ملاقات میکنید

Personer och myndigheter du möter– dari

شما بزرگسالان مختلفی را ملاقات خواهید کرد که مسئول امور مختلفی شما هستند که بالای شما و فامیل تان تأثیر می گذارد. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که جامعه مطابق قوانین سوئد عمل میکند. بطور مثال مقاماتی که شما با آنها تماس زیادی خواهید داشت عبارت از اداره مهاجرت و ادارهٔ خدمات اجتماعی میباشد.

ادارهٔ مهاجرت

اداره مهاجرت سوئد مسئولیت دارد که

 • برای بررسی درخواست شما و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شما حق پناهندگی و اجازه اقامت دارید یا خیر
 • برای شما یک وکیل عمومی تعیین کند تا با شما در مورد درخواست پناهندگی شما کمک کند
 • در صورت نداشتن پول شخصی از شما حمایت مالی کند
 • تصمیم بگیرید کدام کمون مسئول تأمین مسکن، مکتب و سرپرست مؤقت شما بوده میتواند.
 • در صورت امکان با شما کمک کند تا با والدین خود در تماس باشید
 • در صورت ناقبولی شما را در سفر برگشت تان کمک کند

شما در اداره مهاجرت با افراد مختلف ملاقات خواهید کرد. اگر در صحبت کردن با یک مرد یا یک زن احساس راحتی میکنید، میتوانید به آنها بگویید.


کمون

کمون از جمله مسٔولیت دارد که

 • یک جای مسکونی را بدست بیآورید که مناسب شما و نیازهای شما باشد
 • شما به مکتب بروید
 • یک سرپرست مؤقت را بدست بیآورید.

اداره خدمات اجتماعی

در هر کمون یک اداره بنام ادارهٔ خدمات اجتماعی وجود دارد. ادارهٔ خدمات اجتماعی بر اساس قوانینی کار میکنند که چگونه جامعه باید به همه کسانی که نیاز به حمایت دارند، کمک کند. این ادارهٔ خدمات اجتماعی است که تصمیم میگیرد که باید کجا زندگی کنید. به همه اطفال تنها وارد در ادارهٔ خدمات اجتماعی یک شخص مربوطه داده میشود، که انرا سکرتر سوسیال میگویند.

سرپرست مؤقت

اگر عمریتان زیر 18 سال است و بدون والدین به سوئد امده اید سپس حق دارید که برای شما یک سرپرست مؤقت داده شود. شما با سرپرست مؤقت تان یکجا زندگی نمی کنید، اما همین سرپرست مسٔولیت دارد که در چندید امور که باید والدین تان دران با شما کمک میکرد، با شما کمک میکند.

یک سرپرست مؤقت بطور مثال باید این امور را پیش برد

 • هنگام تماس با مقامات، برای مثال اداره مهاجرت یا ادارهٔ خدمات اجتماعی حضور داشته باشید
 • با مکتب شما در راتباط باشد
 • در تعیین نمودن وقت با داکتر، داکتر دندان و روانشناس کمک کند
 • اگر شما زیر سن 16 سالگی هستید سپس مسٔول اقتصاد شما هم میباشد.

در رابطه به سرپرست مؤقت درینجا بیشتر بخوانید و نیز فلم تماشا کنید (به سویدنی) External link, opens in new window.

ترجمان

برای اینکه شما، فامیل و کارمندان ادارهٔ مهاجرت حرف های یکدیگر را بفهمند، یک مترجم در جلسه حاضر میباشد تا هر انچیزی که در جلسه گفته میشود را ترجمه کند. این مترجم با هر دو زبان صحبت میکند یعنی زبان سوئد و زبانی که شما در ان صحبت میکنید. این مترجم یا در همان اتاقیکه شما موجود میباشید،‌ نشسته میباشد یا این مترجم از طریق تلیفون یا ارتباط ویدیوئی در جلسه حاضر میباشد. مترجم هر انچیزیکه در اتاق گفته میشود، ‌ترجمه میکند، و هیچ چیز بیشتر از ان نمیگوید.

این مهم است که شما و ترجمان سخنان یکدیگر را درک کنید و اینکه شما جرئت گفتن هر چیز را داشته باشید زمانیکه ترجمان حاضر باشد. اگر شما سخنان ترجمان را درک نمیکنید پس باید بگوئید. اگر شما و ترجمان خویشاوند باشید و یا هم از کدام طریق دیگری همدیگر را بشناسید پس باید اینرا هم ارائه کنید. اگر شما به یک ترجمان مرد و یا هم زن نیاز دارید باید پیش از پیش درین رابطه به ادارهٔ مذکوره احوال دهید.

وکیل عمومی

وکیل عمومی شخصی میباشد که قوانین سوئد را میداند و با شما در رابطه به درخواست پناهندگی کمک میکند. این مسٔولیت ادارهٔ مهاجرت میباشد که تعیین کند که وکیل شما کی خواهد بود، اما این وکیل عمومی برای ادارهٔ مهاجرت کار نمیکند. اگر شما کدام وکیل را بشناسید سپس میتوانید که به اداره مهاجرت انرا معرفی کنید، اما این یقینی نیست که شما همان وکیل را بدست میآورید. اگر میخواهید که وکیل شما زن یا مرد باشد سپس اینرا هم به اداره مهاجرت بگوئید.

مسٔولیت رازداری

همه کارمندان ادارهٔ مهاجرت، کمون و کارمندان مراقبت صحی مسٔول هستند که رازادار باشند. این بدین معنی است که انها نمیتوانند سخنان شما را به یک کسی بگوید که قانوناً انها حق خبر شدن از ان را ندارند. فقط کسانی که روی قضیهٔ شما کار میکنند حق دارند آنچه را که گفته اید بدانند. مترجم و وکیل عمومی نیز وظیفه رازداری را دارا میباشند.

سرپرست مؤقت شما تحت قانون رازداری نمیاید، چون یک سرپرست مؤقت مثل والدین مجبور است که با اداره در رابطه به شما صحبت کند.

همه ان عده اشخاصیکه مسٔولیت رازداری دارند، فقط در انصورت رازداری را در مقابل بزرگسالان مسٔول شما از بین برده میتوانند که احساس کرده باشند که شما از یکطرف تحت خطر قرار دارید.

EU-logotyp

Last updated: