وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید

När du blir 18 år – dari

وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید، یک بزرگسال محسوب میشوید. این به این معناست که بعد از آن شما مستحق کمکهایی که یک کودک تنها آمده دارد نمیباشید، و درخواست پناهندگی تان باید مطابق مقرراتی بررسی شود که برای پناه جویان بزرگسال اعتبار دارند.

اندکی قبل از اینکه شما ۱۸ ساله شوید یا در ارتباط با اینکه اداره مهاجرت سن تانرا زیادتر از ۱۸ تعیین نمود شما را به یک ملاقات دعوت میکنند. در این ملاقات برای تان معلومات داده میشود که بعد از اینکه ۱۸ ساله شدید حقوق و مکلفیتهای تان به چطور تغییر مینمایند.

وصی

یک فرق بزرگ بین کودکان پناه جوی تنها آمده و پناه جویان بزرگسال این است که زیادتر اوقات شما بعد از ۱۸ سالگی تان حق وصی را ندارید. وظیفه وصی تان به پایان میرسد چون شما بالغ بوده و دیگر نیاز به سرپرست ندارید. شما خودتان با مقامات تماس گرفته و تمام اسناد را امضاء میکنید.

مسکن

اداره مهاجرت مسئولیت ارایه مسکن موقتی به تمام پناه جویان بزرگسال نیازمند مسکن، را دارد. کمونی که شما در آن زندگی میکنید میتواند بعد از اینکه معلومات حاصل نمود که شما ۱۸ ساله شدید یا اداره مهاجرت سن تانرا به زیادتر از ۱۸ تغییر داده است تقاضا اینرا نماید که باید اداره مهاجرت مسئولیت تهیه یک مسکن موقتی برای تان، را به عهده بگیرد. این میتواند حتی در صورت شکایت به فیصله اداره مهاجرت در مورد تغییر سن تان، هم رخ بدهد.

اگر شما برای کمک اداره مهاجرت برای یک مسکن موقتی نیاز دارید، شما نمیتوانید محل سکونت را انتخاب نمایید. شما باید به یک ناحیه ای نقل مکان کنید که اداره مهاجرت در آن مساکن خالی را دارد. اداره مهاجرت کوشش میکند که برای تان یک مسکن در نزدیکی منطقه ای که شما در آن زندگی میکردید، را تهیه نماید، مگر هیچ تضمین وجود ندارد که باید اینطور شود.

همچنان شما میتوانید خودتان یک مسکن برایتان پیدا نمایید، طور مثال نزد اقارب یا دوستان خود زندگی کنید. در این صورت باید شما خودتان کرایه مسکن را بپردازید.

اگر به کمک برای مسکن نیاز دارید، با بخش پذیرش خود صحبت نمایید.

معلومات در مورد مساکن موقتی برای پناه جویان بزرگسال، را بخوانید

اقتصاد

بعد از اینکه شما ۱۸ ساله شدید شما خودتان مسئولیت امور اقتصادی خود را به عهده دارید.

معلومات در مورد اینکه شما کدام کمکهای مالی را میتوانید از اداره مهاجرت بدست آورید، را بخوانید

خدمات طبی، صحی و خدمات دندان

کودکان پناه جو مستحق خدمات طبی، صحی و خدمات دندان به طور مجانی میباشند. پناه جویان بزرگسال اما فقط مستحق خدمات طبی، صحی و خدمات دندان عاجل و مراقبتی که نمیتوان آنرا به تعویق انداخت، میباشند. پرسونل طبی در شفاخانه، کلینیک یا کلینیک دندان برآورد اینرا میکند که آیا شما مستحق خدمات طبی هستید یا نخیر.

پناه جویان بزرگسال باید فیس داکتر و پول ادویه را بپردازند. کارت پناه جویان خود را نشان بدهید برای اینکه فیس کمتر را بپردازید.

معلومات بیشتر در مورد خدمات طبی و صحی برای پناه جویان بزرگسال، را بخوانید

مکتب

شما کسانیکه در لیسه درس میخوانید میتوانید مکتب رفتن را در مدت انتظار به فیصله درخواست پناهندگی خود ادامه بدهید. حتی اگر شما باید به یکی از مساکن موقتی اداره مهاجرت در یک کمون دیگر نقل مکان نمایید، باز هم حق ادامه تحصیلات خود در لیسه را دارید.

شما کسانی که در لیسه درس نمیخوانید اما باز هم میخواهید در مدت انتظار به فیصله درخواست پناهندگی خود تحصیل نمایید، با بخش پذیرش خود تماس گرفته و از آنها در مورد "اقدامات پیشین برای پناه جویان" (کهTIA نام دارد)، سوال کنید.

معلومات بیشتر در مورد فعالیتها در مدت انتظار به فیصله درخواست پناهندگی، را بخوانید

اگر شما به درخواست پناهندگی خود جواب منفی بدست آورید

اگر شما ۱۸ ساله شده اید این حتمی نیست که به وارد شدن به کشور خود شما را کدام یکی از اقارب یا مقام دولتی بپذیرد.

اگر شما یک فیصله در مورد بازگشت را بدست آورده اید شما باید سویدن را در طول همان مهلتی ترک کنید که در فیصله تان نوشته شده است، یا فورأ، اگر کدام مهلت نوشته نشده است و به این فیصله دیگر نمیتوان شکایت نمود. اگر شما سویدن را در طول مدت مهلت ترک نکنید خطر این وجود دارد که در مقابل تان به اصطلاح ممنوعیت برگشت نافذ گردد، یعنی شما نمیتوانید در طول ۱ الی ۵ سال به سویدن بیایید.

شما حق مسکن و کمک مالی از طرف اداره مهاجرت را تا زمانی دارید که مهلت بازگشت داوطلبانه شما تمام شود، یا تا وقتیکه بعد از آن نمیتوان به فیصله شکایت نمود، اگر کدام مهلت برایتان داده نشده. کسانیکه دارای کودکانی باشند که تقاضای پناهندگی در سویدن را کرده اند، مستحق کمک تمدید شده از طرف اداره مهاجرت میباشند.

برای آماده نمودن سفر تان، اداره مهاجرت تا زمانی برایتان کمک میکند که شما همکاری میکنید.

معلومات بیشتر در مورد اینکه وقتیکه یک پناه جوی بزرگسال به درخواست پناهندگی خود جواب منفی بدست آورد چه رخ میدهد، را بخوانید

Last updated: