زمانیکه شما 18 ساله شوید

När du blir 18 år – dari

طبق قانونی سوئدی زمانیکه شما 18 شوید، به بلوغ میرسید. این بدین معنی است که شما ان گونه حق کمک و حمایت را ندارید طوریکه یک طفل تنها وارد داشته میباشد، و درخواست پناهندگی شما طبق پروسه بزرگسالان پروسه میشود.

اندکی قبل از اینکه 18 ساله شوید یا در ارتباط با تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر اینکه سن شما باید به بالای 18 سال تغییر کند، به جلسه ای فراخوانده میشوید که در آن اطلاعاتی در مورد چگونگی تغییر حقوق و تعهدات خود در زمانی که 18 ساله میشوید دریافت خواهید کرد.

سرپرست مؤقت

یک تفاوت مهم بین یک طفل تنها وارد و بزرگسال پناهجو این است که معمولاً وقتی 18 ساله میشوید حق داشتن یک سرپرست مؤقت را ندارید. مأموریت سرپرست مؤقت به پایان میرسد زیرا شما در سن بالا هستید و دیگر نیازی به سرپرست ندارید. شما میتوانید تماس با مقامات را خودتان انجام دهید و همه اوراق را امضأ کنید.

مسکن

در کمونیکه شما زندگی میکنید ممکن از اداره مهاجرت ان زمان تقاضای مسٔولیت مسکن مؤقت برای شما کند وقتیکه کمون این معلومات را دریافت نمود که شما 18 ساله شده اید یا اینکه ادارهٔ مهاجرت بابت عمر شما قضاوت نموده و عمر شما را بالاتر از 18 تعیین نموده است. اگر به تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر تغییر سن خود شکایت کنید، ممکن است این نوع یک اتفاق نیز بیفتد.

اگر میخواهید که اداره مهاجرت در رابطه به مسکن تان با شما کمک کند، پس شما درین رابطه حق انتخاب مسکن را ندارید. شما باید به همانجا انتقال کنید در جایکه ادارهٔ مهاجرت اماکن خالی دارد. اداره مهاجرت در رابطه به شما کوشش میکند که در نزدیکی منطقه ای که قبلاً در آن زندگی میکردید، مسکن ترتیب دهد، اما برای افتادن این نوع اتفاق هیچ تضمینی وجود ندارد.

شما نیز میتوانید یک مسکن را خودیتان تنظیم دهید، بطور مثال با خویشاوندان و دوستان زندگی کنید. درین صورت شما خودیتان کرایه مسکن تانرا میپردازید.

اگر در رابطه به تنظیم نمودن مسکن به کمک نیاز دارید پس با بخش پذیرش تان در تماس شوید.

در رابطه به مسکن مؤقت برای پناهجویان بزرگسال درینجا بخواهید

اقتصاد

زمانیکه شما 18 ساله شدید، مسٔولیت اقتصاد تان بدوش خودیتان میباشد.

در مورد نوع حمایت مالی که میتوانید از اداره مهاجرت دریافت کنید بیشتر بخوانید

مراقبت های بهداشتی و دندان

اطفال پناهجو حق دارند از مراقبت های دندانی و طبی رایگان برخوردار شوند. از سوی دیگر، یک پناهجوی بزرگسال فقط حق بهداشتی و مراقبت های فوری طبی و دندان را دارد که نمیتواند منتظر بماند. این اصلاً کارمندان شفاخانه، مرکز صحی، یا کلینیک دندان میباشند که قضاوت میکند که شما باید تداوی شوید.

پناهجویان بزرگسال باید هزینه ملاقات داکتر و دوا را بپردازند. با نشان دادن کارت LMA قیمت کمتری پرداخت خواهید کرد.

در رابطه به مراقبت های بهداشتی و دندان درینجا بیشتر بخوانید

مکتب

ان عده پناهجویانیکه لیسه میخوانند حق دارند که در طی انتظار به تصمیم، تحصیل خود را دوام دهند. حق دوام تحصیل شما حتی در ان وقت هم قابل تطبیق است که شما مجبوراً باید به یکی از مساکن مؤقت ادارهٔ مهاجرت در کدام کمون دیگر، منتقل شوید.

اگر در لیسه تحصیل نمیکنید اما همچنان میخواهید در حالی که منتظر تصمیم هستید، تحصیل کنید، میتوانید از بخش پذیرش خود در مورد "کاهشهای زودهنگام برای پناهجویان" (که به عنوان TIA نیز شناخته میشود) سوال کنید.

در رابطه به فعالیتهای وقت انتظار به تصمیم بیشتر بخوانید

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود

اگر شما 18 ساله شده اید، دیگر نیازی نیست که یکی از خویشاوندان یا کدام یکی از مرجع باید در وقت بازگشت، شما را پذیرایی کند.

اگر در تصمیم شما نوشته باشد که شما باید برگردید سپس تابه مهلت داده شده در تصمیم، سوئد را ترک کنید و یا اگر کدام مهلت داده نشده باشد و درخواست پناهندگی شما دیگر قابل شکایت نباشد، درانصورت شما باید سوئد را بشکل عاجل ترک کنید. اگر شما سوئد را تابه مهلت داده شده ترک نکنید خطر این موجود است که بالای شما ممانعت پس داخل شده وضع گردد، این بدین معنی است که یعنی شما از 1 الی 5 سال نمیتوانید داخل این کشور شوید.

شما تابه تصمیم بازگشت تان یا تابه وقتیکه درخواست شما دیگر قابل شکایت نباند، بالای ادارهٔ مهاجرت حق کمک مالی و مسکن را دارا میباشید.
ان عده اشخاصیکه اطفالیشان هم در سوئد درخواست پناه داده اند، حق تمدید کمک از اداره مهاجرت را دارند.

تا زمانیکه شما با ادارهٔ مهاجرت همکار باشید، انها در رابطه به سفر بازگشت شما با شما کمک میکند.

در رابطه به اینکه وقتی یک پناهجوی بزرگسال رد میشود چه اتفاقی میافتد، بیشتر بخوانید

EU-logotyp

Last updated: