اگر شما جواز اقامت را بدست بیآورید

Om du får uppehållstillstånd– dari

جواز اقامت به این معنی است که شما در تصمیم درخواست پناهندگی خود جواب مثب (بلی) اخذ نموده باشید سپس شما میتوانید در سوئد بمانید. اگر شما اجازهٔ اقامت دریافت کرده اید، پس میتوانید با کارمندان در بخش پذیرش به یک جلسه حاضر شوید. کارمندان بخش به شما توضیح میدهند که تصمیم در قضیه شما چه است و اینکه چرا به شما اجازه اقامت داده شده است.

بعد از تصمیم

زمانیکه شما اجازه اقامت اخذ نمودید پس باید با سرپرست مؤقت تان به اداره مالیات عمومی رفته و خود را ثبت احوال نفوس کنید. این بدین معنی است که به شما شمارهٔ شناسائی با چهار شمارهٔ اخر داده میشود.

یک ماه بعد از جواز قبولی تان شما از سیستم ادارهٔ مهاجرت خارج میشوید. بعد از ان برای شما معاش پولی روزانه داده نمیشود و کارت بانکی شما نیز بیکار میشود. اگر ان پولی را که در بانک تان موجود است نیاز دارید باید که انرا قبل از اخراج از سیستم ادارهٔ مهاجرت بکشید. بعد از ان قضیه پناهجوی شما تمام میشود. کمون که شما در ان زندگی میکنید به طور کامل مسئولیت شما را بر عهده خواهد داشت. سکرتر ادارهٔ خدمات اجتماعی شما در مورد اتفاقات بعدی بیشتر به شما خواهد گفت.

مدت اعتبار جواز اقامت من چقدر است؟

اکثراً پناهجویان جواز اقامت محدود الوقت را اخذ مینمایند. این بدین معنی است که شما میتوانید در سوئد برای یک مدت معیین زندگی کنید، که مدت اعتبار ان 13 ماه یا 3 سال میباشد. زمانیکه جواز اقامت شما رو به اتما باشد، میتوانید برای تمدید ان درخواست دهید. اگر معلوم شود که شما به پناه نیاز دارید پس ممکن است که جواز شما برای دو یا سه سال تمدید گردد.

اگر سن شما بین 17 تا 24 سال است و در لیسه درس میخوانید پس درانصورت ممکن است که جواز اقامت تا حدی داده شود که دروس شما تکمیل شود.

جواز اقامت دایمي

اگر شما جواز سه ساله اقامت را اخذ نموده باشید، بعداً در وقت تمدید ان میتوانید به جواز اقامت دایمی نیز درخواست کنید. اگر عمر شما 15 سال و یا بیشتر از ان باشد پس شرط اخذ اقامه دایمی اینست که شما باید یک زندگی مسٔولانه داشته باشید. اگر شما مرتکب کدام جرم شده باشید پس ممکن است که درخواست جواز اقامت دایمی شما رد شود. اگر در وقت درخواست جواز اقامت دایمی عمر شما 18 سال یا بیشتر از ان باشد پس درین حالت مهم است که شما وظیفه داشته باشید و از نظر اقتصاد خود اتکأ باشید.

اگر شما شرایط جواز اقامت دایمی را پوره نمیکنید باز هم شما میتوانید در صورت نیاز پناه جواز خود را به یک مدت تمدید کنید.

اگر اداره مهاجرت درخواست شما را به علت براورده نساختن شروط نگهداری و شروط پوره نموده مصارف رد کند، میتوانید در مورد تصمیم شکایت کنید.

پیوند فامیلی

اگر شما جواز اقامت را اخذ نمائید پس والدین شما در بعضی موارد میتوانند که با شما در سوئد بپیوندند. مدیر قضیهٔ که به شما خبر اجازه اقامت تانرا ارائه میکند، میتواند در مورد نحوه انجام آن به شما معلومات بیشتر ارائه نماید.

معلومات بیشتر در مورد اجازه اقامت ان عده والدینکه اطفالشان بدون همراه پناه جوئیده اند (به انگلیسی)

EU-logotyp

Last updated: