مکتب

Skola– dari

شما حق دارید مانند سایر اطفال دیگری که در سوئد زندگی می کنند به مکتب بروید. مکتب رایگان میباشد. در سوئد همه اطفال باید به مکتب بروند. این کمون است که مسئولیت مکتب را بر عهده دارد و سرپرست مؤقت شما این مسٔولیت را بدوش دارد که شما هر چه زودتر مکتب را شروع کنید.

مکتب ابتدائیه

مکتب ابتدائیه ده سال میباشد و بطور عموم در سن شش سالگی آغاز میگردد. سال اول تحصیلی که انرا صنف امادگی میگویند، شامل بازی و خلاقیت زیادی برای آماده شدن برای مکتب آینده است. در مکتب ابتدائیه همه شاگردان تقریباً یک نوع مضامین میخوانند.

لیسه

لیسه تحصیل داوطلبانه میباشد، که در ان محصل میتواند رشته خود را انتخاب کند تا خود را به زندگی مسلکی اماده کند، یا اینکه خود را به پوهنتون یا مؤسسه تحصیلاتی اماده سازد. برای اینکه یک شاگرد در لیسه تحصیل را اغاز کند باید که تحصیل خود را در مکتب ابتدائیه به پایان رسانیده باشد.

به عنوان یک پناهجو، اگر قبل از رسیدن به 18 سالگی تحصیلات لیسه خود را آغاز کرده باشید، حق دارید تحصیلات لیسه خود را تکمیل کنید. اگر شما به یک کمون دیگر منتقل شوید پس این درانصورت هم صدق میکند.

در رابطه به مکتب پناهجویان بیشتر بخوانید External link, opens in new window.

EU-logotyp

Last updated: